A16  GALILEAN MIES             15.1.2024

 

 

 

1.  Jesajan evankeliumi

 

Profeetta Jesajaa sanotaan VT:n evankelistaksi lukuis-ten Jeesusta koskevien ennustustensa ansiosta. Hän vas-taanotti nämä ilmoitukset Jerusalemissa vuosina 740-690 eKr. Jaakobin heimojen jäsenet tulivat niistä tietoisiksi synagogissa, joihin he alkoivat kokoontua jo pakkosiirto-laisuuden aikana (kreik. συναγωγή [synagoge] merkitsee "yhteen kokoamista"). Kansa kerääntyi synagogiin paitsi jumalanpalvelukseen, jossa Jesajan tekstejä luettiin hep-reaksi, käännettiin ja selitettiin arameaksia), myös vain kuuntelemaan Kirjoitusten opettamista (MATT 4:23). 

 

Synagogalaitoksen ansiosta myös Jeesuksen ajan juuta-laisille - runsas puolivuosituhatta pakkosiirtolaisuuden jälkeen - oli muodostunut tietty ennakko-odotus tulevasta Messiaasta. Pelkästään Jesajan profetioiden välityksellä heidän mieliinsä on ollut mahdollista piirtyä Jumalan Voi-dellusta ainakin seuraavat yksityiskohdat:

 

 

a) Syntymä

Messias tulee syntymään neitsyestä, joka kutsuu Häntä merkityksellisellä nimellä Immanuel eli "Jumala kanssam-me". Hän on Iisain kannosta nouseva verso eli Daavidin suvun juurivesa. (7:14; 11:1,10)

 

b) Voitelu

Messiaan päällä lepää Herran Hengen voitelu, joka an-taa Hänelle mm. viisauden ja voiman palvelutyöhön sekä julistettavaksi ilosanoman ja sanoman tilinteon päivästä. (11:2; 42:1 61:1-2) 

 

c) Tehtävä

Messias tuo Jumalan valon ja suuren ilon kansalle, joka elää hengellisessä pimeydessä ja kuoleman varjossa (9:1-2). Pojan harteilla lepää herruus ja Daavidin val-takunnan ikuinen kuninkuus; Hänessä Jaakobin jälke-läisille ilmestyy Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Ju-mala, Iankaikkinen Isä ja Rauhanruhtinas. (9:5-6; 33: 17)

 Laupeuden sanomansa kanssa Hänet lähetetään pal-velemaan ja auttamaan erityisesti köyhiä (nöyräsydä-misiä), sisäisesti särkyneitä, kahlehdittuja (sairauden, synnin, ihmisorjuuden alaisia) ja murheellisia (masen-tuneen hengen alaisia). (42:2-3,7; 61:1-3)

Kärsivän uhrikaritsan tavoin Hän tulee kantamaan rangaistuksen kansan rikkomusten tähden ja lunasta-maan kuolemallaan sen ulos syntivelasta. (50:6; 52:3,9; 53:2-10)

 Hänen valkeutensa ja opetuksensa tulee leviämään Jaa-kobin heimon välityksellä pakanoille ("meren saarille"). (42:4-7,10; 49:1-3,6)

 

d) Peruskivi tai kompastuskivi

Messiaasta tulee pyhäkköluja perustus ja kallis kul-makivi niille, jotka uskovat Häneen, mutta kompastuk-sen kallio, ruhjova loukkauskivi muille. (8:14-15; 28:16)

 

e) Lopun ajan taistelu

Hän taistelee Siionin puolesta Herran Päivänä ja voittaa suunsa miekalla (sanallaan) Jerusalemin valloittaneet kansojen sotajoukot (11:3-5; 13:4-6; 16:5; 30:27-33; 31:4,8; 34:2-3,5-8; 42:13; 52:8-10; 62:11-63:6; 66:15-16)

 

Jokaisena sapattina synagogan opettajat, rabbit, siirsivät järjestelmällisesti ymmärrystä Kirjoituksista tavalliselle kansalle. Niinpä olisi odottanut, että Jesajan "evanke-liumin" ja muiden profeettojen Messias-ilmoitusten kautta juutalaisten mieliin olisi hahmottunut realistinen ku-va Daavidin sukuun syntyvästä palvelevasta ja kärsivästä Kuninkaasta. Olisi luullut jopa uskon ja luottamuksen heränneen Poikaan, jonka Jumala lähettäisi kansansa lu-nastajaksi (9:5-6; 53:6). Sen vuoksi tuntuukin vaikealta ymmärtää Jeesuksen kokema nuiva vastaanotto, joka kärjistyi etenkin Hänen kotiseudullaan Galileassa. 

 

 

 

2.  Torjuva Nasaret

 

Pohjoisessa Galileassa, kaukana suurten tapahtumien kes-kipisteestä, Jerusalemista, sijaitsi Jeesuksen lapsuuden ja nuoruuden kotikylä Nasaret. Vuonna 2009 israelilaiset arkelogit kaivoivat esille ensimmäisen asuintalon jäänteet tuosta Jeesuksen aikaisesta taajamasta (kuva alla). Ehkä "taajama" on liian mahtava ilmaisu syrjäiselle kylälle, joka kaivauksia johtaneen arkelogin Yardenna Alexandren mu-kaan käsitti viitisenkymmentä pientä rakennusta muuta-man hehtaarin alueella.b) Sieltä kotikulmiltaan Jeesus ha-lusi aloittaa julkisen toimintansa.  

 

 

Evankeliumit kertovat tästä Jeesuksen vierailusta kotiky-lässään. Saapuessaan sinne opetuslastensa kanssa Hä-nellä oli jo jonkin tasoinen maine rabbina, koska Hänen sallittiin opettaa synagogassa (MARK 6:1-2). Jeesuk-sen viisaus ja kirjanoppineiden puheesta poikkeavat ar-mon sanat herättivät ihmettelyä, mutta eivät saavut-taneet syvempää vastakaikua (LUUK 4: 22; JES 50:4).

 

Jeesus luki ja selitti Jesajan kirjan ennustuksia itsestään, voitelustaan ja tehtävästään. Hän todisti, kuinka evanke-liumin koko siunaus tuossa hetkessä oli Hänessä läsnä ja vastaanotettavissa Kirjoitusten mukaan (LUUK 4:16-21). Vaikka arkeologi Y. Alexandren mielestä nasaretilaiset olivat juutalaisista köyhimpiä, ja vaikka Jeesus vain odotti saada palvella ja auttaa hädänalaisia, kuulijat sulkivat sydämensä. He eivät uskoneet Jumalan ennakolta ilmoit-tamaan sanaan, vaikka näkivät sen toteutuvan silmiensä edessä. He käpertyivät itseensä: eihän heidän kanssaan samaan köyhyyteen syntynyt Galilean mies, rakentajan poika, voinut olla Jumalan lupaama Messias (MARK 6:3). Kun Jeesus vielä yritti muistuttaa heitä "kotiseutusynd-roomasta" johtuvasta epäuskosta, joka vaivasi jo heidän esi-isiään, he loukkaantuneina ajoivat Hänet ulos kaupun-gista (LUUK 4:24-30; MATT 13:57-58; MARK 6:4-6).

 

Nasaretin asukkaiden tavoin, jotka kompastuivat Jeesuk-sen menneisyyteen, saattaa meidänkin aikanamme olla niin, että evankeliumin välittäjän persoona ei kaikilta osil-taan miellytä. Ulkonaiset seikat eivät kuitenkaan riitä selittämään ihmisen torjuvaa vastausta Jeesuksen rakas-tavaan kutsuun ja epäuskoa Herran sanaa kohtaan. Kai-killa meillä on mahdollisuus (kyky) uskoa - luotammehan me pääsääntöisesti lähimmäistemme, viranomaisten ja julkisten informaatiokanavienkin sanoihin. Eiköhän perim-mäinen syy ole se, että ihminen ei halua uskoa Jee-sukseen. Kaikille tarjolla olevan lahjan, pelastukseen Kris-tuksessa suuntautuvan uskon, vastaanottamisen estää ih-misen tahdon valinta.

 

Te ette vastanneet, kun Minä kutsuin, ettekä kuunnelleet, kun Minä puhuin, vaan ... valitsitte sen, mikä ei ole Minulle mieleen (JES 65:12). Valitkaa tänä päivänä, ketä tah-dotte palvella (JOOS 24:15).

Jeesus sanoi juutalaisille: "Te tutkitte Kirjoituksia, ja ne juuri todistavat Minusta. Silti te ette tahdo tulla Minun luokseni, että saisitte elämän." (JOH 5:39-40).

 

Näyttää siltä, että vastustavan ja epäuskoisen hengen val-taamassa yhteisössä, Jeesus ei "voi tehdä" voimallisia te-kojaan (MARK 6:5). Varmaankin surullisena ja pettyneenä

Hän poistui rakkaasta synnyinkau-pungistaan ja suuntasi opetuslapsi-neen Galilean järven vastakkaisella rannalla sijaitsevaan Beetsaidaan (MARK 6:45).

 

Evankeliumit kertovat, että järven pohjoisrannan asukkaiden suhtautu-minen Jeesukseen oli toisenlainen: He uskoivat Jeesuk-seen ihmeitä tekevänä parantajana. Alueen sairaita kannettiin Hänen luokseen kaikkialla minne Hän meni, niin kaupungeissa kuin maaseudun kylissä. Jeesus vastasi ihmisten hätään, ja terveeksi tekevä Hengen voima virtasi kaikkiin, jotka koskettivat edes Hänen viittansa tupsua (MARK 6:53-65).

 

Ulkonainen hyvinvointi ja fyysinen terveys ei kuitenkaan ollut Jeesuksen syvin tavoite ihmisiin nähden. Sitä var-ten Jumalan Poika ei syntynyt maailmaan. Sen sijaan Hän olisi halunnut saada sijaa maanmiestensä sydämissä. Hän olisi kaivannut yhteyttä heihin voidakseen parantaa hei-dän sisimpänsä ja muuttaa heidän iankaikkinen kohta-lonsa. Toiveen toteutumattomuus huokui Jeesuksen säälin täyteisistä sanoista:

 

Voi sinua Beetsaida! Jos ne voimateot, jotka ovat tapahtuneet teidän keskellänne, olisivat tapahtuneet Ty-roksessa ja Siidonissa, ne olisivat jo kauan sitten kään-tyneet (LUUK 10:13). Ne olisivat jo aikoja sitten säkissä ja tuhkassa tehneet parannuksen. Minä sanon teille: Ty-roksella ja Siidonilla on tuomiopäivänä helpompi kuin teillä (MATT 11:21-22).

 

Sama pyyntö Galilean Miehellä on yhä Aabrahamin sieme-nelle ja meille pakanoille: "Kääntykää ... ja antakaa pe-lastaa itsenne tästä kierosta sukupolvesta." (APT 2:38-40) Vielä Hän kärsivällisesti kutsuu Israelia palaamaan "liit-toon" kanssaan ja pakanoita astumaan "valkeuteensa", niin kuin Jesaja "evankeliumissaan" ennusti (JES 42:6). Yhä vielä Jeesus on voimallinen toteuttamaan alkuperäi-sen suunnitelmansa: vapauttamaan ihmiset synnin tuot-tamasta "sokeudesta", "vankeudesta" ja "pimeydestä" se-kä sitomaan "särjettyjä sydämiä", lohduttamaan "kaik-kia murheellisia ja masentuneita" (JES 42:7; 61:1-3).

 

Nasaretilaiset torjuivat epäuskoisina Galilean Miehen ja beetsaidalaiset iloitsivat vain Hänen lahjoistaan. Oletko Sinä, hyvä lukijani, halukas lähtemään seuraamaan Häntä ristin tiellä koko sydämestäsi?