B3.2  Smith Wigglesworthin esimerkki

 

Yksi uudemman ajan rohkaisevimmista esimerkeistä kirkkauden Hengen työstä ihmisessä ja ihmisen kautta on nähtävissä englantilaisen evan-kelistan Smith Wigglesworthin (1859-1947) palvelutyössä. Edellisellä sivulla B3.1 mainitut kaksi Hengen vaikutusaluetta ovat erityisen ilmeisiä hänen elämässään. Kutsuessaan palvelukseensa Jumala ei ole riippu-vainen ihmisen lähtökohdista tai osaamisesta: Hän itse valmistaa ja varustaa, kasvattaa ja johdattaa lastaan. Wigglesforthin elämän-vaiheet osoittavat, kuinka hämmästyttävän tarkasti Hengen työ uskovan sisäisen paranemisen ja mielen uudistumisen osalta ja toisaalta voimalla ja armolahjoilla varustamisen osalta etenee Jumalan hyvän aikataulun ja suunnitelman puitteissa. Oheiset poiminnat Wigglesworthin henkilöhisto-riasta perustuvat hänen omaan kerrontaansa, joka on laajemmin luettavissa Stanley H. Frodshamin teoksesta Smith Wigglesworth – Apostle of Faith a).

 

Smith Wigglesworth syntyi nelilapsiseen äärimmäisen köyhään kotiin Menstonin kylässä Yorkshiressä. Vanhemmilla ei ollut varaa huolehtia pojan koulunkäynnistä, minkä vuoksi tämä ei koskaan oppinut kir-joittamaan kunnolla ja lukemaankin vasta 23-vuotiaana. Sen sijaan Smith joutui jo 6 vuoden ikäisenä työskentelemään naurispellolla ja 7 vuotiaana tekemään 12-tuntisia päiviä villatehtaassa, jossa myös hänen isänsä sai työtä kutojana. Vasta näiden ansiotöiden seurauksena perheen taloudellinen tilanne helpottui ja ruokapöydän tarjonta moni-puolistui.

 

Tuossa vaiheessa Smith Wigglesworthin vanhemmat eivät vielä tunte-neet Jumalaa. Sen sijaan isoäiti, joka oli vanhan ajan Wesley-metodisti, vei pojan usein mukanaan hengellisiin tilaisuuksiin. Noissa kokoontu-misissa Smith alkoi erottaa sisimmässään Hyvän Paimenen kutsuvan äänen. Eräässä herätyskokouksessa, ollessaan 8 vuoden ikäinen, hän avasi sydämensä uskossa Jeesukselle ja koki uudestisyntymisen ih-meen. Kertoessaan tapahtumasta myöhemmin, hän totesi: ” That ex-perience was real and I have never doubted my salvation since that day” .

 

Poikasena Wigglesworth oli kielellisesti varsin sulkeutunut eikä kyennyt ilmaisemaan sanoin ajatuksiaan ja tunteitaan. Metodistiseurakunnan keskellä hänen yrityksensä todistaa uskostaan päättyivät sanojen lop-puessa usein itkunpurskahdukseen. Seurakunnan veljien Smithin päälle laskemien siunaavien käsien kautta Herran Henki kuitenkin vapautti pojan ihmeellisesti tästä sisäisestä vajavuudesta ja antoi uskalluksen laajempaan puhumiseen: ”They laid their hands on me. The Spirit of the Lord came upon me and I was instantly set free from my bondage. I not only believed, but I could also speak” . Rohkeus todistaa omakohtaisesta uskosta kantoi nopeasti hedelmää, kun Smith voitti ensimmäiseksi rak-kaan äitinsä Jeesukselle.

 

Smith Wigglesworthin täytettyä 13 vuotta hänen perheensä muutti 10 km päässä olevaan Bradfordiin. Kaupungin Metodistiseurakunnassa ja Pelastusarmeijassa nuorukaiselle annettiin tilaisuuksia harjoitel-la osallistumista hengelliseen työhön. Hän sai pitää ensimmäiset valmistetut 15 minuutin mittaiset puheensa, kertoa evankeliumia kau-pungin nuorison keskuudessa, rukoilla pelastusta etsivien puolesta ja nähdä syntisten tulevan Jeesuksen luokse. Myös se seikka, että hän 16-vuotiaana pääsi työpaikassaan villatehtaassa höyrykoneasentajan apu-pojaksi, osoittautui suureksi Jumalan johdatukseksi. Asentajana nimittäin toimi muuan syvällinen kristitty, joka kuului evankeliseen Blymouthin Veljet-liikkeeseen b). Hänen opastuksellaan lähes lukutaidoton Smith pääsi tutustumaan Raamatun perustotuuksiin, mm. vesikasteen mer-kitykseen. Astumisestaan kasteen hautaan Wigglesworth kertoi näin: ”I gladly obeyed the Word of the Lord to be buried with Him in baptism unto death and come forth from that symbolic watery grave to a newness of life in God” . Sanan neuvomisen lisäksi asentaja koulutti oppipoikansa tekemään putkiasentajan töitä, mistä osaamisesta tuli myöhemmin Smith Wigglesworthin maallinen ammatti.

 

Ikävuodet 20-23 Smith Wigglesworth asui Liverpoolissa, joka sijaitsee noin 90 km Bradfordista lounaaseen. Näiden kolmen vuoden aikana Ju-malan Henki alkoi vaikuttaa hänessä halua auttaa etenkin kau-pungin köyhiä ja nälkäisiä lapsia, jotka kulkivat usein ryysyissä paljain jaloin. Smith varasi jokaisen sunnuntaipäivän rukoukseen ja paastoon heidän puolestaan ja hän käytti varojaan hankkiakseen heille ruokaa jaettavaksi telakkahalleissa tapahtuvissa kokoontumisissa. Näiden lasten parissa sekä sairaaloissa, laivoissa ja hengelliseksi kodiksi muodostu-neessa Pelastusarmeijassa välitetyssä yksinkertaisessa evankeliumissa hän sai nähdä Jumalan voiman herättävän ihmisiä: ”I never remember seeing less than fifty souls saved by the power of God in the meetings with children, in the hospitals, on the ships, and in the Salvation Army. These were days of great soul awakening” .

 

23-vuotiaana Smith Wigglesworthin askeleet johdatettiin takaisin Brad-fordiin, missä hän avasi oman yrityksen putkimiehenä. Kaupungin Pelastusarmeijassa hän kohtasi kauniin ja eloisan 22-vuotiaan Mary Jane Featherstonen, Jumalan valtakunnan työtä rakastavan evanke-listan, jonka Jumala oli valinnut hänelle elämänkumppaniksi. Avio-puolisona Mary Jane osoittautuikin todella tärkeäksi avuksi Smithille: Paitsi että hän opetti miehensä lukemaan Raamattua ja kirjoit-tamaan oikein, hänen hengellinen vakautensa ja lempeytensä kannat-telivat puolisoa silloin, kun tämän uskonelämä oli viilenemäs-sä putkiliikkeen menestymisen ja ankaran työmäärän myötä. Päinvastoin kuin karkealuonteinen Smith, joka ei osannut saarnata, Mary Jane oli suosittu puhuja naisten kokouksissa ja raamattukursseilla. Niinä tunteina, kun vaimo palveli evankelistan kutsumuksessaan, hoiti Smith-isä kotona tai kokouksissa perheen lapsia, tytärtä ja neljää poikaa. ”My wife and I always believed in scriptural holiness but I was conscious of much carnality in myself” . Viisaan puolison merkitystä Smithille valottaa Stanley H. Frodsham mm. näin:

”There is no doubt that as a whole her admonitions had a great effect in the training of her husband’s character. During those months when he was spiritually unsettled it was her gracious stability that guided him through the dangerous period, saving him from a terrible spiritual shipwreck” .

 

Jumalalla oli kuitenkin varattuna pariskunnalle syvempi kutsumus. Vuon-na 1884 Smith ja Mary Jane perustivat Bardfordiin työyhteisön nimel-tä Bowland Street Missionin. Jumala oli laskenut avioparin sisimpään yhteisen innon voittaa sieluja Jeesukselle. Herran Henki herätteli kaupungin asukkaita synnin unesta ja monet pelastuivat. Samaan aikaan Wigglesworthit ohjattiin rukoilemaan sairaiden parantumisen puo-lesta. Usko Jumalaan parantajana vahvistui tapahtumasta, jossa Hänen voimansa kosketti heidän kahta sairasta lastaan niin, että he tervehtyivät välittömästi vanhempien laskettua kotona kädet heidän päälleen.

”After this the Lord opened the door of faith for us more and more. I can remember that there were twelve sick people in our divine healing meeting on a certain evening and all of those twelve were miraculously healed” .

 

 1900-luvun alussa heidän kaupunkinsa kristityt saavutti voimakas ope-tus Pyhän Hengen kasteesta, pyhityksestä ja koko ruumiin anta-misesta pyhäksi uhriksi Jumalalle.21) Se tuli Bradfordiin pohjoisen Sunderlandin uskovien kokemusten välityksellä synnyttäen Smith ja Mary Jane Wigglesworthissa ennen kokemattoman janon Jumalan puoleen. Kokosydämiseen kaipaukseen vastattiin vuoden 1907 aikana kahdessa vaiheessa: Ensin Jumala puki heidät uuteen voimaan kastamalla heidät Hengellään 22) ja yhdeksän kuukautta myöhemmin Hän varusti Smith Wigglesworthin kielillä puhumisen ja sairaiden parantamisen armolahjalla 23)”Although I had received the baptism in the Holy Ghost, I had not received the distinct gift of tongues. That did not come until nine months later” .

 

Voiman vastaanottaminen ja Hengen antama erityinen näky tyhjästä rististä ja Isän oikealle puolelle korotetusta Jeesuksesta johtivat Smith Wigglesworthin tulevan kutsumuksen kannalta mullistavaan edistysaske-leeseen: retorisesti heikkolahjaisena puhumista vältellyt mies sai vai-monsakin hämmästykseksi kyvyn ja rohkeuden saarnata. Hän oli tuolloin 48-vuotias. ”Up to that time I had no preaching abilities, but then I felt that I had a prophetic utterance which was flowing like a river by the power of the Holy Spirit” . Wigglesworthin saarna oli yksin-kertaista ja kaunistelematonta, mutta siinä vaikutti voima, joka johdatti kuulijat tietoiseen kosketukseen Jumalan kanssa.

 

Bradfordin Bowland Street Mission jatkoi toimintaansa vuoteen 1919 saakka. Lukuisa joukko aineellisesti ja hengellisesti köyhiä tuli viikoittain ravituiksi sen tilaisuuksissa, vasta kääntyneitä ohjattiin pyhityselämään ja he saivat vastaanottaa Hengen kasteen siunauksen. Kun yhä useammat sairaat paranivat Smith Wigglesworthin käsien alla, tämä lopetti putkimiestyönsä ja alkoi vastata myönteisesti kutsuihin pitää ko-kouksia ympäri Englantia”God has never failed to supply all my needs. He increased my vision and faith and gave me calls all over England. Everywhere I went souls were saved and people were healed” .

 

Tästä käynnistyi Smith Wigglesworthin tuhansia ihmisiä tavoitta-nut maailmanlaajuinen evankeliointi- ja parantamispalvelu. Hän saarnasi lopulta Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa ja eri puo-lilla Eurooppaa.c) Kaikkialla Jumala vahvisti evankeliumin sanan ihmeiden ja merkkien avulla. Pitäessään kokoussarjaa Tukholmassa vuonna 1921 paikalliset viranomaiset kielsivät häntä laittamasta puis-tokokouksissa käsiä ihmisten päälle rukoilemisen aikana. Sen vuoksi saarnatessaan puistossa noin 20 000 ihmiselle hän pyysi kaikkia sairaita nousemaan seisomaan ja kutakin laittamaan oman käden sairaan ruu-miinosan päälle. Jumala, joka ei ole sidottu ihmisen menetelmiin, kosketti tällöinkin parantavalla voimallaan sairaita ja sadat ihmiset saivat terveyden. Wigglesworthin saarnatoimen kautta Ruotsissa kirjattiin noin 7000 ihmisen tulleen uskoon.

 

Smith Wigglesworthin palvelutyö jatkui kuolemaan saakka, joka tapahtui 87-vuotiaana vuonna 1947. Parantamisen lahjakaan ei suojannut Wigglesforthia omilta koetuksilta: Hän itse taisteli kivuliaiden munu-aiskivien ja iskiaksen kanssa; hänen oma tyttärensä, joka avusti häntä kokouksissa, ei koskaan parantunut kuuroudestaan. Suurimman surun aika saapui kuitenkin vuonna 1913, jolloin hän ensin menetti rakkaan Mary Janensa ja kaksi vuotta myöhemmin yhden pojistaan. Vain Jumalan lohdutus ahdistuksen keskellä esti häntä täysin sortumasta murheen alla. "Jumala salli jyrän painaa minut lyttyyn, mutta Hän ei jättänyt minua" , hän muisteli suruaikaansa. Seilatessaan sen jälkeen yksin maailman meriä evankelioimismatkoillaan Wigglesworth usein itki yksinäisyyttään, mutta päätti pysyä yksinäisenä loppuelämänsä 34 vuot-ta.d)

 

Smith Wigglesworthin hedelmällisen palvelutyön salaisuus ei ollut inhi-millisessä viisaudessa tai puhetaidossa, vaan yksinomaan siinä ainut-laatuisessa valmistamisessa, varustamisessa ja armoitukses-sajota Henki sai muovata häneen. Kouluttamattomalle, jurolle ja änkyttäen Yorkshiren murretta haastelevalle miehelle annettiin sisim-pään myötätunto syntisiä, köyhiä ja sairaita kohtaan sekä palava halu kertoa heille Jeesuksen lunastustyöstä. Hän sai kasvaa ja monin tavoin vahvistua rakastavan seurakunnan keskellä. Jumalan armo antoi hänelle mahdollisuuden sisäiseen muuttumiseen, joka on aiheenamme sivulla C1. Hänen elämäänsä johdatettiin tärkeitä ihmisiä: mm. kokenut kristitty työtoveri ja ymmärtäväinen elämänkumppani. Vasta aikuisena, lukemaan oppimisen jälkeen, Raamatusta tuli Wigglesworthille henkilökohtainen aarre: ainoa kirja, jota hän kertoi lukeneensa. Sanan kaikista lupauksista hän tahtoi myös uskossa pitää kiinni.

48-vuotiaalle saarnataidottomalle putkimiehelle kirkkauden Henki lahjoitti rohkeuden ja voiman puhua niin, että kuulijat tulivat synnintuntoon, ja kyvyn rukoilla sairaiden puolesta niin, että nämä tulivat terveiksi.