C4.26 Sinettivitsaukset                                     13.2.2024            

 

 

Herra Jeesus puhui Öljymäellä oppilailleen toista tulemus-taan edeltävistä tapahtumista. Kun niitä verrataan lopun ajan sinettitapahtumiin, jotka Hän myöhemmin ilmes-tyksenä näytti apostoli Johannekselle, havaitaan merkit-täviä yhtymäkohtia. Ilmestyskirja kertoo, kuinka neljä ensimmäistä sinettiä visualisoitiin Johannekselle näkyinä neljästä ratsastajasta. 

 

Four Horsemen of the Apocalypse - Wikipedia

 

 

 

1. sinetti eli valkoisen hevosen ratsastajan vitsaus

 

Ensimmäisenä ennakoivana merkkinä aikakauden päätty-misestä Jeesus mainitsi eksytyksen (MATT 24:3-4). Val-koisen hevosen ratsastaja voisi hyvinkin kuvata tätä vitsausta. Siinä Paholaiselle on annettu lupa ampua jou-sellaan valhetta totuutena ihmisten ajatusmaailmaan (ILM 6:1-2). Yleisessä muodossaan me näemme sen antikris-tillisen postmodernin ajattelun maailmanvalloituksena, joka käynnistyi 1900 luvun viimeisinä vuosikymmeni-nä. Erityisessä muodossa se tuottaa uskonnollisia idoleja, vääriä kristuksia, jotka Pimeyden Ruhtinas varustaa lo-pulta harhauttavilla ihmeteoilla (LUUK 21:8; MATT 24:24).

 

Keskeistä tuossa ajattelussa on ihmisestä riippumattoman Jumalan todellisuuden ja objektiivisen totuuden olemassa-olon kieltäminen. Postmodernismi ilmenee relativismina, jossa mm. totuus, tieto ja moraali ovat suhteellisia. Niinpä esimerkiksi Jumalan luomisjärjestyksellä, elämää suojele-villa käskyillä ja Jeesuksen opetuksilla ei siinä ole enää samaa klassista merkitystä, jonka varaan länsimainen kulttuuri on rakentanut arvopohjaansa. Kuka tahansa voi sanoa ja tehdä sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. Totuuden ja valheen, oikean ja väärän raja on hämärtymässä. 

 

Jumalan omaisuuskansa Israelkin vajosi aikoinaan tä-mänkaltaiseen tilaan. Sen johdosta Herra laski suuren murheen profetta Jeremian sydämelle. Luemme Jeremian kirjasta mm. tällaisen ajan kuvauksen:

 

Niin kuin jousen he jännittävät kielensä valheeseen. Kaikki pettävät toisiaan, kukaan ei puhu totta. He ovat totuttaneet kielensä puhumaan valhetta. Heidän kielensä on tappava nuoli, se puhuu petosta (9:2,4,7).

 

Valkoisen hevosen ratsastajan nuolet rapauttavat ihmis-elämän sisäistä turvallisuutta ja kiinteitä henkisiä perus-arvoja. Ne muuttavat käsitystä mm. perheestä, suku-puolesta ja avioliitosta. Vitsauksen nopeaa leviämistä selittää sen suosio yhteiskunnan päättäjien ja kulttuuri-ihmisten, jopa joidenkin tiedemiesten ja uskonnollisten johtajien keskuudessa. Paholainen hämmentää ihmismie-liä valmistaakseen maaperää Antikristuksen arvomaail-malle, joka Jumalan sallimuksesta tulee eksyttämään ne, jotka eivät ole vastaanottaneet rakkautta totuuteen (2 TESS 2:8-12).

 

Postmoderni ajattelu hengelliseen kaapuun puettuna on vaarallinen harhaoppi, sillä se poimii Raamatusta pois kaikki trendeihinsä sopimattomat jakeet. Tällöin ihmisym-märrys korvaa Jumalan sanan totuuden seurakunnan opetuksessa. Jotta eksytys ja laittomuus sanaan nähden eivät valtaisi valittujen mieltä ja sydäntä, Jeesus neuvoo omiansa valvomaan (ILM 6:1-2; MATT 24:11-12): 

 

Niin Jeesus rupesi puhumaan heille: "Varokaa, ettei ku-kaan eksytä teitä. Monet tulevat Minun nimessäni ja sanovat: 'Minä se olen', ja he eksyttävät monia. Vääriä kristuksia ja profeettoja nousee ja he eksyttävät, jos mah-dollista valitutkin." (MARK 13:5,22)

Monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rak-kaus. Mutta joka kestää loppuun asti, pelastuu. (MATT 24: 12-14)

 

 

 

 

2. sinetti eli punaisen hevosen ratsastajan vitsaus

 

Toisen sinetin vitsaus merkitsee Paholaiselle annettua valtaa ottaa "rauha pois maasta". Iso miekka ratsastajan kädessä kuvaa pitkää ja myös suurvaltoja kosketta-vaa sotatilaa. Monet yhteistyösopimukset, jotka on neu-voteltu rauhan aikana, menettävät merkityksensä. Sodan kestäessä "ihmiset surmaavat toisiaan" eli sotilaiden ohella myös siviilit ovat osapuolten ammusten kohteena (ILM 6:3-4).

 

Joidenkin eskatologian tutkijoiden mielestä Venäjän ja Ukrainan, militaaristen islamistien ja Israelin sekä Kiinan ja Taiwanin väliset sodat laajetessaan ja pitkittyessään voisivat muodostaa 2. sinetin tarkoittaman ihmiskunnan koetuksen. On huomattava myös, että sinettien tapahtu-mat eivät ole erillisiä eli peräkkäisiä, vaan tapahtuvat osittain päällekkäin eli samanaikaisesti. Joka tapauksessa Jeesus kertoi kansakuntien välisten sotien ja sisäisten le-vottomuuksien lisääntymisestä ennen toista tulemustaan:

 

Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää pe-lästykö. Näiden kyllä täytyy ensin tapahtua, mutta loppu ei tule heti (LUUK 21:9).

 

 

 

 

3. sinetti eli mustan hevosen ratsastajan vitsaus

 

Kolmannen hevosen ratsastajan kädessä oleva punnitus-vaaka kuvasi Johannekselle ruoan hinnan kallistumis-ta ja siten pulaa tavallisen ihmisen ruokapöydässä (ILM 6:5-6). Kolmas sinetti merkitsee siis Jumalan salli-man globaalin talouslaman puhkeamista. Olen käsitellyt kriisin syitä sivuilla Korona ja talous ja Lopun ajan inflaa-tio.

 

Jeesuksen ennustuksen mukaan inflaatiota seuraava nä-länhätävitsaus on laaja-alaista:

Monin paikoin tulee maanjäristyksiä ja on nälänhätää. Tämä on synnytystuskien alkua (MARK 12:8).

 

Mustan hevosen ulkonaisesti ahdistavaan aikaan kätkey-tyy kuitenkin erikoinen Jumalan säätämä rajoitus ja lu-paus: "Öljyä ja viiniä älä turmele!". Olen sivulla Öljy ja viini yrittänyt perustella, miksi uskon, että

öljyn ja viinin säilyminen arvossaan viitaa evanke-liumin eteenpäinmenoon ja herätykseen.

 

Tuohon talouskriisin ja nälänhädän tienoille mitä ilmei-simmin ajoittuisi voimakkaan mutta lyhyen hengelli-sen kevätsateen puhkeaminen. Jumala vetää voimakkaas-ti luokseen sinettivitsausten vaikutuksista kärsiviä ihmisiä. Viidennen sinetin aikoihin kristittyjen vainoaminen on laajimmillaan, ja Jeesuksen sanojen mukaan ennen sitä evankeliumin julistaminen saavuttaa kaikki kansat:

 

Mutta ensin on evankeliumi julistettava kaikille kansoille (MARK 13:10).

Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu (APT 2:21).

 

 

 

 

4. sinetti eli vihertävän hevosen ratsastajan vitsaus

 

Viimeisen hevosen ratsastajan vitsaus tulee olemaan yksi suurimmista ahdingoista ihmiskunnan siihenastisessa his-toriassa. Jos aikaisemmista sineteistä purkautui esille vain yksi koetus kerrallaan, avautuu 4. sinetistä niitä samalla kertaa useita: miekka (mahdollisesti 3. maailmansota, joka alkaa tavanomaisin asein), nälänhätä (jatkoa 3. sinetin inflaatiolle ja luonnonkatastrofeille) ja ruttotau-ti (mahdollisesti uusi maailmanlaajuinen pandemia).

 

Ajanjakso on erityisesti johtavien pimeyden enkeliruh-tinaiden nimeltä Kuolema ja Tuonela vihan aikaa. "Maan pedot" voisivat olla heidän alaisuudessa toimivia syvyyden henkiolentoja. Raamatun mukaan Jumala sallii 25 pro-senttia maaplaneetasta joutuvan heidän valtaansa (ILM 6:7-8).  

 

Sitten Jeesus sanoi heille: "Kansa nousee kansaa vas-taan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee suuria maanjäristyksiä ja monin paikoin nälänhätää ja rut-toa (LUUK 21:10-11).

 

 

 

 

5. sinetti eli marttyyrien lukumäärän täyttyminen 

 

Viides sinetti avasi Johannekselle näkymän taivaassa ole-vien marttyyrien sieluihin. Hän näki, kuinka heidän kunkin henkiruumis puettiin "pitkään valkeaan vaatteeseen". Sitten hän kuuli, että lopullinen tuomio Jumalan palve-lijoiden veren vuodattamisesta odotti aikaa, jolloin mart-tyyrien luku täyttyisi (ILM 6:9-11; vrt. MATT 23:29-24:2).

 

Jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystä-vänne kavaltavat teidät, ja muutamia teistä tapetaan. Kaikki tulevat vihaamaan teitä Minun nimeni tähden. Mutta ei hiuskarvakaan teidän päästänne joudu hukkaan. Kestä-vyydellänne te voitatte omaksenne elämän. (LUUK 21:16-19).

 

Kautta Kristuksen seurakunnan historian on Jumala valin-nut ja valmistanut jotkut omansa marttyyritehtävään. Hän on varannut heille yliluonnollisen läsnäolonsa selvitä siitä voittajana läpi (1 PIET 4:13-14,19; APT 7:55,59-60).

 

Vaikka Kristuksen seurakunta saa sinettien aikana nähdä, kuinka Jumala sallii Paholaisen motivoivan vihanpitoa maailmassa, ovat Vastustajan seurakuntaan kohdistamat toimet tarkasti Jumalan säätelemät. Suorittaessaan ahdis-tuksen aikana viimeistä todistustehtäväänsä Jeesuksesta ja valmistautuessaan ylösottoa varten seurakunta saa kokea Jumalan ihmeellistä varjelusta.

 

 

   

 

6. sinetti eli mullistukset taivaalla ja Herran viha 

 

Kuudennen sinetin avaamisen yhteydessä koko ihmiskun-ta joutuu kasvotusten kahden voimakkaan eksistentiaa-lisen ahdistuksen kanssa, jollaisia se ei aikaisemmin ole kokenut. Ne ovat taivaankappaleiden vakauden järkkymi-nen (ILM 6:12-14) ja Jumalan vihan suuren päivän koit-taminen (ILM 6:15-17).

 

Ensin mainitun eli taivaan ääri-ilmiöiden synnyttämän pe-lon vaikutuksia ihmisissä Jeesus kuvaili näin:

 

Auringossa, kuussa ja tähdissä on merkkejä, ja maan päällä on kansoilla ahdistus ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ihmiset menehtyvät pelätessään ja odotta-essaan sitä, mikä kohtaa maanpiiriä, sillä taivaiden voimat järkkyvät. (LUUK 21:25-26)

 

Mutta heti noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta, ja taivaiden voimat järkkyvät. (MATT 24:29)

 

Kuudes sinetti käynnistää Herran suuren vihan päi-vän (ILM 6:17). Sitä välittömästi edeltävistä tunnus-merkeistä auringossa ja kuussa puhuvat Jeesuksen ohella myös VT:n raamatunkirjoittajat:

 

Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava (APT 2:20; JOOEL 3: 4).

Katso Herran päivä tulee armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, joka autioittaa maan ja hävittää sen syntiset. Taivaan tähdet ja kalevanmiekat eivät säteile valoaan, au-rinko on pimeä noustessaan, kuu ei kirkkaana kumota. Minä järisytän taivaat, ja maa järkkyy paikaltaan Herran Sebaotin kiivaudesta Hänen vihansa hehkun päivänä. (JES 13:9-10,13)

 

Edellä mainittu jae ILM 6:17 on Raamatun ilmoitukseen luottavien kannalta erittäin merkittävä. Siinä ensimmäisen kerran Ilmestyskirjassa mainitaan ilmaisu "Herran viha". Vihan päivän aamunkoitto, johon ihmiskunta tuossa vai-heessa herää, saavuttaa täyden hehkun kohdassa ILM 15: 1. Tieto on Herraansa odottavien uskovien kannalta tär-keä, sillä

Jeesus pelastaa seurakuntansa pois Jumalan vihan alta (ROOM 5:9; 1 TESS 1:10; 5:9).

 

Tämän vuoksi onkin kronologisesti johdomukaista, että seuraavassa Ilmestyskirjan luvussa 7 Johannes näkee suuren joukon valkopukuisia ihmisiä taivaassa seisomassa valtaistuimen ja Karitsan edessä. Paholaisen vihan ja suuren ahdistuksen keskeltä Kristuksen seurakunta on otettu taivaaseen (ILM 7:9-10,13-17). Herran päivä on alkanut seurakunnan ylöstempaamisella.

 

Apostoli Johannekselle annetun ilmestyksen mukaan Ka-ritsan häät alkavat sen jälkeen, kun "Kaikkivaltias on ottanut kuninkuuden" maan päällä (ILM 19:5-8). Tämä tapahtuu seitsemännen pasuunan yhteydessä (ILM 11: 15). Näin ollen Jumalan tuomioiden käynnistyminen pa-suunavitsauksissa ja Israelin jäännöksen kääntyminen Messiaansa tykö tapahtuvat ennen hääseremonian alkua seurakunnan jo ollessa Isän kodissa.