D5  LUOTETTAVUUS                                                                12.7. 2022

 

 

Annan neuvoni niin kuin se, joka on saanut Herralta armon olla luotettava (1 KOR 7:25). 

 

Ennen kuin Paavali saattoi kirjoittaa näin, hänen oli koettava jotakin aivan päinvastaista. Hänen tuli nähdä itsensä pohjaan asti petollisena syntisenä ja itsessään epäluotettavana ihmisenä (ROOM 7:18-19,24; 1 TIM 1:15; JER 17:9). Vasta sen jälkeen kun Paavali Jaakobin tavoin (hepr. muodon Ja'akov merkitykset: "tulee jäl-jessä", "syrjäyttää viekkaasti", "pettää"; 1 MOOS 27:36; 32:28) oli tunnistanut ja myöntänyt luontaisen pettu-ruutensa, ryhtyi armon Henki valmistamaan hänestä käyttökelpoista astiaa Jumalan käyttöön.

 

Vanhan Testamentin ajoista alkaen Jumala on etsinyt Valtakuntansa tehtäviin ihmisiä, joihin Hän on saanut muovata luotettavuuttaan. Pyhän kirjan alkuperäi-sessä sanastossa esiintyy puolisen tusinaa eri ilmai-sua, jotka suomalaiseen Raamattuun on käännetty sanalla luotettava. Näiden ilmaisujen muita merkityksiä ovat uskollinenrehellinentotuudellinenkestävä (lu-ja), pysy ja varma. Kolme viimeistä laatusanaa kuvaavat luotettavuuden erästä erityispiirrettä: vakaana säilymistä. Vankkumaton luotettavuus kuuluu Jumalan olemukseen, joten mikäli sitä löytyy ihmisestä, on se Hänestä lähtöisin (JOH 8: 26).

 

Voidakseen käyttää ihmistä enemmän, Jumala en-sin koettelee hänet. Tässä testissä uskovalle selviää, kuinka pitkälle Hengen työ luotettavuuden aikaansaa-miseksi on edennyt hänessä. Eräs lähiomaisistani palveli kymmenet vuodet suuren traktoritehtaan laadunvalvon-nassa. Hän suoritti moottoreille koekäytön ennen kuin ne hyväksyttiin myyntiin. Koestuksessa moottoria rasitettiin suurella teholla, jotta mahdolliset valmistusviat paljas-tuisivat. Vain testin läpäisseet moottorit olivat valmiit voimanlähteiksi raskaissa maatalous- ja metsätöissä käy-tettäviin traktoreihin. Myös ihmisen luotettavuus Jumalan palvelijana tulee koetelluksi monenlaisten kiusausten, epäilysten, ihmissuhteiden ja opinkäsitysten ristipainees-sa.

 

Kuningas Salomon luotettavuus ei säilynyt elämän lop-puun asti. Tunneperäinen mieltyminen valtakunnan vierasheimoisiin naisiin voitti hänen halunsa olla kuu-liainen Jumalan sanalle (1 KUN 11:1-2). Daavidin het-kellisiin lankeemuksiin verrattuna Salomon tahtoelämäs-tä paljastui pysyvämpiluonteinen vaurio. Sen seurauksena hänellä ei ollut voimaa selviytyä koetuksen läpi, vaan hänen sydämensä taipui vaimojen mukana epäjumalan-palvelukseen (1 KUN 11:3-4). Syntyneen luottamuspulan takia Jumala ei voinut enää säilyttää Israelin valtakuntaa Salomon jälkeläisillä, vaan repäisi sen heiltä pois (1 KUN 11:9-12).

 

Luotettava mies saa runsaan siunauksen (SNL 28:20).

 

Yhä edelleen luotettavuuskriisi (luottamuspula) on tekijä, joka estää Jumalaa uskomasta lapselleen vastuunalaisia armoituksia Hengen lahjoineen. Voipa sellainen olla laajemminkin rajoittamassa herätyksen puhkeamista seurakunnan keskelle. Lienee siksi mielekästä tutkia luotettavuuden tunnusmerkkejä lähemmin sanan avulla. Kuten edellä totesimme ne eivät ole uskovan omin ponnisteluin saavutettavissa, vaan Jeesusta seuratessa kypsyvät Hengen hedelmänä hänessä. Paavalin sa-noin: "On Herran armoa saada olla luotettava." (1 KOR 7:25)

 

 

a)  Luotettavuus ilmenee Jumalan pelkona

 

Joka vaeltaa suoraan, se pelkää Herraa (SNL 14:2).

 

Raamatun mukaan luotettava ihminen omaa terveen jumalanpelon. Halu kuuliaisuuteen eli tahdon taivut-tamiseen Jumalan sanan alle on hänelle kurinalaisuuden portti myös viisauteen ja ymmärrykseen (SNL 8:12-16; 9:10; 15:31-33). Koetuksen kestävä luotettavuus on erityisen tärkeä ominaisuus seurakunnan vanhimmille, paimenille ja opettajille, jotka jakavat totuuden sanaa ja ovat laumalle esikuvina.

 

Pyri osoittautumaan Jumalan edessä koetuksen kestä-väksi työntekijäksi ... joka jakaa totuuden sanaa oikein (2 TIM 2:15).

Jerusalemin johtoon minä asetin veljeni Hananin ja linnanpäällikkö Hananjan, sillä hän oli luotettava mies ja pelkäsi Jumalaa enemmän kuin monet muut (NEH 7:2).

Sinun tulee valita kansasta kykeneviä ja Jumalaa pelkääviäluotettavia ja väärää voittoa vihaavia mie-hiä ja asettaa heidät päälliköiksi kansalle (2 MOOS 18:21).

 

 

b)  Luotettava ihminen ei etsi omaansa

 

Monet sananpaikat osoittavat, että luotettava Herran palvelija on kuollut oman edun etsimiselle. Hän ei tavoittele omaa kunniaansa, ei suosiota ihmisten silmissä eikä aineellista rikastumista. Luotettava ihminen haluaa nähdä Jeesuksen tulevan korotetuksi ja Hänen valta-kuntansa menestyvän. Astian sisältö on astiata tärkeämpi.

 

Se, joka puhuu omia ajatuksiaan, etsii omaa kunniaansa. Mutta se, joka etsii lähettäjänsä kun-niaa, on luotettava, eikä hänessä ole vääryyttä (JOH 7:18).

 

Luotettava ei ole se, joka itse suosittelee itseään, vaan se, jota Herra suosittelee (2 KOR 10:18). Mo-net kuuluttavat omaa uskollisuuttaan, mutta kuka löy-tää luotettavan miehen (SNL 20:6).

 

Koska Jumala on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, me puhumme, emme miellyttääksemme ihmisiä vaan Jumalaa (1 TESS 2:4).

Luotettava mies saa runsaan siunauksen, mutta se, jolla on kiihko rikastua, ei jää rankaisematta (SNL 28: 20).

 

 

c)  Luotettavuus ilmenee puheessa

 

Apostoli Paavalilla oli kaksi työtoveria, joita hän arvosti erityisen luotettavina. He olivat Timoteus ja Titus. Heidän uskonelämänsä kehittymistä Paavalilla oli ollut mah-dollisuus seurata varhaisesta alkaen (APT 16:1-3; FIL 2:19-23; 1 TESS 3:2; 2 TIM 3:10-11; 1 KOR 4:17; 2 KOR 8:16-17,23; 12:18; TIT 1:4-5). Siitä kuinka Paavali neuvoi nuorempia veljiään olemaan seurakunnan esi-kuvina, huomaamme, että myös puhdas puhe ja terve opetus kuuluvat kristityn luotettavuuden ja käyttökelpoi-suuden tunnusmerkkeihin.

 

Ole sinä uskovien esikuva puheessa, vaelluksessa, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa (1 TIM 4:12).

Pysy erossa epäpyhistä ja tyhjistä puheista. Jos joku puhdistaa itsensä kaikesta tuollaisesta, hänestä tulee astia arvokkaaseen käyttöön, pyhitetty, isännäl-leen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmis (2 TIM 2: 16,21).

Ole itse kaikessa hyvien tekojen esimerkkinäOpe-tuksesi olkoon puhdasta ja arvokasta, puheesi tervet-tä ja moitteetonta (TIIT 2:7-8).

 

Myös seurakuntapalvelijoiden tulee olla kunnioituksen arvoisia ja puheissaan luotettavia (1 TIM 3:8-10)

 

Mitä olet monien todistajien läsnä ollessa minulta kuullut, usko se luotettaville ihmisille, jotka sitten ky-kenevät opettamaan muitakin (2 TIM 2:2).

 

 

d)  Luotettavuus koetellaan

 

Pyri osoittautumaan Jumalan edessä koetuksen kes-täväksi (kreikaksi dokimostyöntekijäksi, jonka ei tarvitse hävetä työtään (2 TIM 2:15).

 

Paavalin tässä käyttämän ilmaisun dokimos merkitys on "luotettava", "koeteltu", "todistettu kestäväksi", "hyväk-sytty". Nimitystä dokimos ytettiin 1. vuosisadalla myös rehellisistä rahanvaihtajista, jotka hyväksyivät maksuvä-lineeksi vain täysipainoisia metallikolikoita. Jotkut ihmiset pyrkivät nimittäin vuolemaan pehmeästä metallista val-mistetun rahan reunat pienemmiksi ja valamaan irron-neesta materiaalista uutta rahaa. Kunnialliset rahan-vaihtajat eivät kuitenkaan ottaneet tällä tavalla keven-nettyjä (väärennettyjä) kolikoita lainkaan kiertoon. Doki-moksen koeteltua mielenlaatua Paavali vertaa koetuksen kestävän Herran palvelijan luotettavuuteen.

 

Hopealle sulatin, kullalle uuni, mutta sydämet koet-telee Herra (SNL 17:3). Sinä, Herra, tunnet minut, Sinä näet minut ja tutkit, millainen sydämeni on Sinua kohtaan (JER 12:3).

 

Tervehdys Apellekselle, koetuksen kestäneelle (doki-mos) Kristuksessa (ROOM 16:10).

 

Myös seurakuntapalvelijoiden tulee olla kunnioituksen arvoisia ... ei paljon viinin nauttijoita eikä väärän voiton tavoittelijoita vaan sellaisia, jotka säilyttävät uskon salaisuuden puhtaassa omassatunnossa. Heitäkin on ensin koeteltava. Sitten palvelkoot, jos ovat nuh-teettomia. (1 TIM 3:8-10)

 

Meidän kehotuksemme ei ole lähtöisin eksytyksestä, ei epäpuhtaasta mielestä eikä kavaluudesta. Koska Juma-la on katsonut meidän kelpaavan siihen, että meille uskottiin evankeliumi, me puhumme, emme miellyt-tääksemme ihmisiä vaan Jumalaa, joka koettelee sy-dämemme (1 TESS 2:4).

 

 

d)  Luotettavuus ja lankeemukset

 

Luotettavuuden sisäinen rakentuminen kristityssä Hengen vaikutuksesta on koko elämän mittainen prosessi. Jatkuvasti sen vahvuus on koetuksella ja useinkin sen kehittymättömyys paljastuu. Raamatun esimerkkien valossa hetkittäisellä lankeemuksellamme ei kuiten-kaan luotettavuuden lopputuloksen kannalta ole niin paljon merkitystä kuin sillä, miten erehdykseemme suhtaudumme ja miten sen jälkeen toimimme.

 

Pietari lankesi ihmispelossa kieltämään vangitun Jeesuksen, mutta katui tekoaan ja palasi Herran armon kasvatettavaksi. Deemas kieltäytyi työtoverinsa Paavalin ensimmäisen vangitsemisen jälkeen ristintiestä. Hänen ei kuitenkaan kerrota etsiytyneen takaisin työyhteyteen vaan rakastuneen "vapauteen" tässä maailmassa (FILE-MON 23-24; 2 TIM 4:10). Näistä kahdesta esimerkki-henkilöstä Pietari säilytti luotettavuutensa Jumalan edes-sä.

 

Daavid lankesi aviorikokseen sekä 5. ja 9. käskyn rikkomiseen, mutta syvästi erehdystään katuen halusi nousta alennustilastaan. Hänen poikansa Salomo sen sijaan ei missään vaiheessa saanut katkaistua Herran sanan vastaista mieltymystään pakanallisiin naisiin, minkä seurauksena joutui antautumaan epäjumalanpalveluk-seen. Vaikka Daavidin synti tuotti paljon kärsimystä hänen perheelämäänsä, hänen luotettavuutensa Jumalan silmissä ei kuitenkaan kokenut lopullista haaksirikkoa (2 SAM 12:7-14; 22:22-24; 1 KUN 14:8; 15:4-5).

 

Jumala sallimat kiusaukset - yhtä hyvin kuin lankea-muksemme - antavat meille tietoa rakkaudestamme ja luotettavuudestamme Jeesusta kohtaan. Niillä on erittäin tärkeä sanomansa, jota olemme käsitelleet aikaisemmin sivuilla

                D1.1  Usko ja tahto

                D1.2  Pistimet ja kiusaukset

                D1.3  Tahto ja voima

 

Omassa elämässäni olen huomannut, että pelkkä syntien katuminen ja anteeksisaaminen ei anna voimaa niiden voittamiseen - ellei Jumala saa samalla uudistaa tahtoelämääni. Lankeemukseni on aina signaali siitä, että tahtoni ei ole taipunut kokonaan Hänen sanansa alle. En ole etsinyt tai hyväksynyt täydestä sydämestäni Hänen suunnitelmaansa elämäni kaikkiin vaiheisiin. En ole halunnut kieltää itseäni enkä ottaa ristiäni! Jumalan Hengen hyvä työ, joka tähtää sisäiseen paranemiseen ja lihallisuutta kuolettavalla voimalla vahvistamiseen, on kohdallani selvästi kesken. Niinpä lankeemusteni ja epäonnistumisteni tehtävä on pysäyttää näkemään luonnollisen ihmiseni epäluotettavuus, lihani petturuus. Niiden tarkoitus on ohjata yhä syvempään riippuvuuteen Jeesuksesta, Hänen armostaan, läsnäolostaan ja johdatuksestaan kaikissa tilanteissa. Vain Hänen varas-saan pysyessäni Jumala voi vaikuttaa minussa hengellisen kasvun etenemistä kohti luotettavaa hedelmän kan-tamista.