B11  Vahvistakaa toisianne!          5.8.2022

 

 

"Simon, Simon! Saatana on tavoitellut teitä valtaansa seu-loakseen teitä niin kuin viljaa. Mutta Minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi raukeaisi tyhjiin. Ja kun olet pa-lannut takaisin, vahvista veljiäsi." (LUUK 22:31-32)

 

Tämän tehtävän Jeesus antoi apostoli Pietarille samassa yhteydessä, kun ennusti Pietarin kieltävän Hänet. Opittuaan kantapään kautta tuntemaan inhimillisen heikkoutensa ja pel-konsa Pietari oli oikea mies vahvistamaan opetuslapsia. Hän ymmärsi syvästi ihmisen avuttomuuden ja lihan heikkouden kiusauksen hetkellä. "Kokemusasiantuntijana" Pietari osasi siten rohkaista seurakuntaa etsimään Hengen voimaa vält-tämättömänä apuna edessä olevien koetusten läpi selviämi-sessä.

 

Toisaalta Pietari sai henkilökohtaisen kokemuksen siitä, miten Jeesus kohtelee erehtynyttä, mutta katuen takaisin palaavaa oppilastaan. Jeesus näki tarkalleen, millainen epätietoisuus Pietarin päässä myllersi, kun tämä lankeemukseksensa jäl-keen muutamien opetuslasten kanssa lähti kokeilemaan entisen ammattinsa harjoittamista. Siksi Jeesus ylösnoustu-aan halusi järjestää tapaamisen Pietarin kanssa Tiberiaan-järven rannalla (JOH 21:1-19).

 

Palvellen Jeesus valmisti heille kalasta ja leivästä hiillosaterian ja otti sen jälkeen Pietarin kahdenkeskiseen keskusteluun. Lankeemusta siinä ei enää muisteltu, vaan Jeesus johdatteli Pietarin käsittelemään suhdettaan itseään kohtaan. Pietarille oli tärkeää saada tunnustaa sydämensä tahtotila rakastaa edelleen Jeesusta. Jeesus iloitsi Pietarin uskon säilymisestä (vrt. JOH 6:66-69) ja kertoi opettajan ja paimenen teh-tävästä, jonka oli hänelle varannut alkuseurakunnan keskel-lä. 

 

Jeesuksen anteeksiantavan mielenlaadun ja uskollisuuden omakohtainen kokeminen merkitsivät Pietarille suurta armon pääomaa, jota hän tarvitsi työssään. Myötätuntoisesti hän osasi kannustaa langenneita nousemaan, vahvistaa epäileviä luottamaan Kristukseen ja lohduttaa kärsimään joutuneita kristittyjä. Kuinka suurella varmuudella Pietari kirjoittikin myö-hemmin Vähän-Aasian seurakuntien uskoville:

 

Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa Jeesuksessa. Vähän aikaa kärsit-tyänne Hän on teidät valmistava, teitä tukevavahvis-tava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. (1 PIET 5:10-11)

 

Seurakunta elää maailmanajassa, joka monin tavoin pyrkii lannistamaan ja eksyttämään Jeesuksen takaisintulon odotta-jia (1 TIM 4:1). Vieläkin Jeesus rukoilee puolestamme, "ettei meidän uskomme raukeaisi tyhjiin". Yhä vielä Hän myös valmistaa ja varustaa omiaan välittämään vahvistumista uskossa ja juurtumista Kristukseen. Paavali ja Barnabas olivat esimerkkejä tämänkaltaisen kutsumuksen järjestelmälli-sestä hoitamisesta:

 

Hvahvistivat opetuslapsia, kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: "Monen ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisälle Jumalan valtakuntaan." (APT 14:22)

Paavali lähti matkalle ja kulki JÄRJESTÄÄN Galatian seudun ja Frygian läpi vahvistaen KAIKKIA opetuslapsia (APT 18: 23).

 

Ei vain ensimmäisten seurakuntien aikoihin, vaan tänäänkin Paholaisen päämäärä on sama: "tavoitella kristittyjä valtaansa seuloakseen heitä" hylkäämään uskonsa. Sen vuoksi profe-tian Henki enemmän kuin koskaan puhuu "ihmisille raken-tumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi":  

 

Juudas ja Silas, jotka itsekin olivat profeettoja, kehotti-vat monin sanoin veljiä ja vahvistivat heitä (APT 15:32).

 

Sisäinen vahvistuminen on Jumalan Hengen salattua työtä uskovan hengessä ja mielessä (ajatuksissa, asenteissa, tahto- ja tunne-elämässä; EFES 3:16; 4:23). Ulkonaisina työvälinei-nään Hän käyttää mm. Raamatun sanaa, seurakunnan ope-tusta ja rohkaisua sekä uskovan omaa tunnustusta. Vaikka Jeesus hyvin tiesi, että rakkaus (agape) Hengen hedelmänä on Jumalan lahja, Hän kolme kertaa varmisti Pietarin tahto-tilan asiassa. Epäonnistumista kokeneen Pietarin uskoa vah-visti se, että hän sai ääneen kertoa sydämensä halun rakas-taa Jeesusta. Rakkauden tunnustus Herralle - esimerkiksi seurakunnan yhteisten kiitosvirsien ja ylistyslaulujen muodos-sa - on yksilöitä sisäisesti vahvistava, Hengen täyteistä ilma-piiriä luova yhdessäolon muoto:

 

Täyttykää Hengellä, puhuen toisillenne psalmein, kiitos-virsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydä-mestänne Herralle kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä (EFES 5:18-20). 

 

Jumalan Hengen tavoite on kasvattaa luottamustamme Jeesukseen, Hänen lunastusvoittoonsa ja mahdollisuuksiinsa. Äänet, jotka pyrkivät kiinnittämään katseemme epäonnistu-misiimme tai ympäröivän maailman uhkakuviin, ovat lähtöisin lannistavan vastustajamme kanavilta. Kuuntelepa, miten voimakkaasti Henki sanan kautta ilmaisee Herramme halun ja kyvyn vahvistaa meitä kaikessa vaelluksessamme: 

 

Kunnia Hänelle, joka voi vahvistaa teitä (ROOM 16:25).

Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä (1 KOR 1:8).

Kaikki minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa (FIL 4: 13).

Herra on uskollinen, ja Hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahasta (2 TESS 3:3).

 

Raamatun lupauksen mukaan lopun ajan seurakunta ei siis ole heikkenemässä, vaan sitä vahvistetaan uskossa ja voi-massa, jotta se kestäisi koetukset ja valmistuisi kohtaamaan Herransa. Meillä on siis täysi sanan tuki, kun kylvämme tällaista toivon näköalaa uskonveljiemme ja -sisartemme keskuuteen. Vaikka Uusi Testamentti realistisesti käsittelee antikristillistä laittomuuden aikaa, jonka lävitse seurakunta kulkee ennen Herran paluuta, on sen pääsanoma kuitenkin Jeesuksen voitossa ja seurakunnan pelastumisessa iankaikki-seen kirkkauteen. Niinpä voimme tiedostaa ja omistaa itsel-lemmekin tuon Pietarille uskotun tehtävän veljien vah-vistamisesta. Voimme pyrkiä tukemaan alakuloisia, rohkai-semaan epäileviä ja muuttamaan keskustelun suuntaa, mil-loin se seurakunnan tulevaisuuden osalta ajautuu synkkiin visioihin ja ahdistaviin pelkokuviin.

 

Seurakunnan vahvistuminen armossa, Hengen voimassa, kes-tävyydessä, hyvissä teoissa ja puheissa on Jumalan tahdon mukaista. Paavali ymmärsi tämän kirkkaasti ja rukoili usein sen toteutumista:

 

Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa! (2 TIM 2:1)

Rukoilen, että Hän Henkensä kautta, suuren kirkkautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voi-massa (EFES 3:16).

Vahvistakoon Hän teitä kirkkautensa väkevyyden mukai-sesti kaikella voimalla olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämie-lisiä (KOL 1:11).

Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, lohduttakoot sydämiänne ja vahvistakoot teitä kaikissa hy-vissä teoissa ja puheissa (2 TESS 2:16-17).