C4.16  Neljä ihmisryhmää kutsun edessä           26.4.2022

 

Saapuessaan viimeisen kerran Jerusalemiin ennen Pääsiäistä Jeesus puhui vertauksen kuninkaan pojan häistä. Vaikka koh-teena kuulijoissa olivat juutalaisen kansan vanhimmat, ylipapit ja fariseukset, on vertaus yleispätevä ja laajennettavissa koskemaan koko ihmiskuntaa. Yhä selvemmin suhtautuminen evanke-liumiin jakaa maapallon väestön neljään ryhmään, jotka Jeesus vertauksessaan nosti esille.

 

 

A  Välinpitämättömät

 

Jeesus jatkoi puhuen heille vertauksin. Hän sanoi: "Taivasten valtakunta on verrattavissa kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijansa kutsu-maan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti muita palvelijoita ja sanoi: 'Sanokaa kutsutuille: Kuulkaa, minä olen ateriani valmis-tanut, härkäni ja syöttöeläimeni on teurastettu. Kaikki on valmiina. Tulkaa häihin!' Mutta kutsutut eivät siitä välittäneet vaan menivät pois, kuka pelloilleen, kuka kaupoilleen. (MATT 22:1-5)

He rupesivat estelemään yksi toisensa jälkeen. Ensim-mäinen sanoi: 'Ostin pellon, ja minun täytyy mennä katsomaan sitä. Pyydän sinua, pidä minut estyneenä.' Toinen sanoi: 'Ostin viisi härkäparia ja olen menossa kokeilemaan niitä. Pyydän sinua, pidä minut estyneenä.' Vielä eräs sanoi: 'Menin juuri naimisiin enkä siksi voi tulla.' (LUUK 14:18-20)

 

Taivasten valtakunnan evankeliumi Jeesuksesta on tarkoitettu kaikille vastaanotettavaksi. Jokaista kutsutaan Kuninkaan Pojan häihin, joko morsiamen osaan Kristuksen seurakunnan kanssa taivaassa tai häävieraiden osaan Jumalan kansan, Israelin, kanssa 1000-vuotisessa valtakunnassa (vrt. vertaus morsiusneidoista si-vulla C4.1). Vaikka pelastus on valmistettu kaikille, kutsu sovitukseen ja iankaikkiseen elämään kelpaa vain harvoille. Ensimmäiseksi sen torjuvat Jeesuksen vertauksessa ne, joiden mielen ajallinen arkinen elämä, mammona, ura tai oma asema ihmisten silmissä on täyttänyt niin, ettei Jumalan hyvälle suun-nitelmalle ole sijaa. Rakkaus näkyvään, hauraaseen ja lopulta katoavaan maailmaan on vallannut sydämen, ja välinpitämät-töminä he kääntyvät Kuninkaan kutsun edestä pois. He pitävät pirtaansa sopimattomana antautua uskonyhteyteen Jeesuksen, Kuninkaan Pojan, kanssa. Ehkä sanoma rististä edustaa heidän mielestään ahdasta katsomusta ja suoranaista hullutusta moder-nille ihmiselle. 

 

Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen (MATT 7:14). Kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö Hän uskoa maan päältä (LUUK 18: 8).

Kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme väli-tä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka itse Herra ensiksi julisti?

 

 

B  Aggressiiviset

 

Toiset taas ottivat kiinni kuninkaan palvelijat, pahoin-pitelivät heitä ja tappoivat heidät. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, tuhosi nuo murhaajat ja poltti heidän kaupunkinsa (MATT 22:6-7).

 

Välinpitämätön vetäytyminen ei ole kaikkien ihmisten reaktio silloin, kun he kohtaavat evankeliumia Jeesuksesta kertovia Kuninkaan palvelijoita. Herransa tavoin joutuvat Hänen seuraa-jansakin kohtaamaan vainoa ja väkivaltaa uskonsa takia (MATT 20:17-19; JOH 15:18-21). Valo ärsyttää varjossa viihtyviä, totuus kiusaa valheessa eläviä. Omasta arvomaailmasta poikkeava käsitys Jumalasta ja Hänen sanastaan synnyttää joissakin ihmisissä suuttumuksen, vihan ja raivon tunteita, jotka johtavat Jeesuksen kuvaamiin aggressiivisiin tekoihin (vrt. APT 7:54-8:1). Etenkin ankaran (totalitaarisen) poliittisen tai uskonnollisen yhteiskunta-järjestelmän tai postmodernin relativismin omaksuneiden kansojen keskellä Kuninkaan palvelijat joutuvat ahdinkoon hääkutsua välittäessään. Kuten tiedämme, ovat kristityt tällä hetkellä vai-notuin ihmisryhmä maailmassa. Raamatun mukaan Jumalan sanasta ja Jeesuksen todistuksesta kiinni pitäminen nostaa Lohi-käärmeen (Paholaisen) yllyttämän vihan ja vainon sekä päättäjien että kansalaisten keskuudessa:

 

Paholainen on astunut alas teidän luoksenne. Hän on suuren vihan vallassa, koska tietää, että hänellä on vähän aikaa. Lohikäärme vihastui naiseen (Israeliin) ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiään (Jeesuksen veljiä ja sisaria) vastaan, niitä jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus (ILM 12:12,17).

Teidät viedään kuninkaiden ja maaherrojen eteen Minun nimeni tähden. Jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystävännekin kavaltavat teidät, ja muu-tamia teistä tapetaan. Kaikki tulevat vihaamaan teitä Minun nimeni tähden. (LUUK 21:12,16-17)

 

Herra tutkii niin vanhurskaan kuin jumalattomankin, mutta väkivaltaa rakastavaa Hänen sielunsa vihaa. Hän antaa sataa jumalattomien päälle ansoja, tulta ja tulikiveä. Polttava tuuli on heidän maljansa, heidän osan-sa (PS 11:5-6). Sillä Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka ahdistavat teitä, mutta antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta väke-vien enkeliensä kanssa tulenliekissä (2 TESS 1:7).

 

 

C  Kutsulle alttiit

 

Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: 'Häät on kyllä valmistettu, mutta kutsutut eivät olleet kutsun arvoi-sia. Menkää siis teiden risteyksiin ja kutsukaa häi-hin, keitä ikinä tapaatte.' Palvelijat menivät teiden varsille ja kokosivat kaikki, jotka he tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. (MATT 22:8-10)

 

Kutsu Jumalan valtakuntaan tuli Jeesuksessa ensiksi juutalaisten keskelle, mutta he hylkäsivät sen ja naulitsivat Jeesuksen ristille (JOH 1:11-12). Sen jälkeen Kuningas lähetti palvelijansa paka-nakansojen luokse kokoamaan Poikansa hääjuhlaan kaikki alttiit, sekä pahat että hyvät (APT 13:45-48). "Pahat ja hyvät" on palvelijoiden käyttämä luokittelu niistä ihmisistä, joita he tapasivat. Jumala sen sijaan näkee ihmisen syntisen tilan hänen ulkonaisten elinolojensa, asemansa ja käyttäytymistapojensa takana. Rakkau-dessaan Hän on päättänyt armahtaa kaikki, jotka ovat halukkaita uskossa vastaanottamaan Jeesuksen ristinkuolemassa valmistetun sovinnon (2 KOR 5:18-20; ROOM 3:22-25). Syntejään katuvista ja entistä kurjaa elämäänsä murehtivista, mutta Jeesuksen ansioon turvautuvista ihmisistä häähuone tulee lopulta täyteen.

 

Jeesus sanoi ylipapeille ja kansan vanhimmille: "Totisesti Minä sanon teille: publikaanit ja portot menevät Juma-lan valtakuntaan ennen teitä." (MATT 21:31)

Publikaanit ja syntiset tulivat kaikki Jeesuksen luo kuulemaan Häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat: "Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan." (LUUK 15:1-2)

Tämä sana on varma ja täysin vastaanottamisen arvoi-nen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan pelasta-maan syntisiä, joista minä olen suurin (1 TIM 1:15).

Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimek-si uskon kautta Hänen vereensä (ROOM 3:23-25).

 

 

D  Omavanhurskaat

 

Kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, Hän näki siellä miehen, joka ei ollut pukeutunut häävaatteisiin. Kuningas kysyi häneltä: "Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisään ilman häävaatteita?" Mutta mies jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: "Sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet uloimpaan pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys." (MATT 22:11-13)

 

Tässä näemme edustajan erikoisesta ihmisryhmästä, jonka Herra Jeesus vertauksensa lopuksi otti esille. Aivan ilmeisesti sekin kaipaa päästä sisälle Jumalan iankaikkiseen valtakuntaan, mutta uskoo selviävänsä Kuninkaan Pojan hääjuhlaan pukeutumatta häävaatteisiin. Raamatun kuvakielen mukaan syntisen ihmisen tulee huolehtia "vaatteidensa pesemisestä ja valkaisemisesta Karitsan veressä" ennen siirtymistään iankaikkisuuteen. Jumala kutsuu siihen jokaista ihmistä saarnauttamansa evankeliumin välityksellä. Kun ihminen uudestisyntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta kihlataan Jeesukselle, hänet pue-taan Kristuksen lahjavanhurskauteen. Se on ainoa kelvollinen varustus taivaan kirkkauteen. Perillä taivaassa pelastettu saa Raamatun mukaan ylleen pitkäliepeisen valkean vaatteen ja Karit-san häitä varten morsiamelle tarkoitetun hohtavan pellavavaasun.

 

Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pu-keutuneet Kristukseen. Tässä ei ole juutalaista eikä kreik-kalaista. (GAL 3:27-28)

Kristus on ... vanhurskaudeksi jokaiselle, joka us-koo (ROOM 10:4). Hänet Jumala on antanut meille vii-saudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi (1 KOR 1: 30). Olemme vanhurskautettuja Hänen veres-sään (ROOM 5:9).

Se, joka voittaa, puetaan valkoisiin vaatteisiin, enkä Minä pyyhi hänen nimeään elämän kirjasta, ja Minä tunnustan hänen nimensä Isäni edessä (ILM 3:5).

"Keitä nuo pitkiin valkeisiin vaatteisiin pukeutuneet ovat, ja mistä he ovat tulleet?" "Nämä ovat ne, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä." (ILM 7:13-14).

Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia Hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet. Hänen mor-siamensa on laittautunut valmiiksi, ja hänen annettiin pukeutua puhtaaseen, hohtavaan pellavavaatteeseen."

 

Muissakin opetuksissaan Jeesus kertoi ihmisistä, jotka ilman edellä kuvattua "häävaatetusta", Kristuksen lahjavanhurskautta, ajattele-vat pääsevänsä perille Taivasten valtakuntaan. Mikä murheellisinta, tämä väärä uskomus täyttää heidän mielensä loppuun saakka, ja he heräävät liian myöhään hirvittävään todellisuuteen. Ei ole muuta pelastavaa nimeä ihmisille annettu kuin Jeesus eikä muuta riittävää ansiota kuin Hänen lunastustyönsä, jonka varassa voimme turvallisesti kohdata kuoleman ja ikuisuuden (APT 4:12; EFES 1:7). Muunlaisesta toivon perustuksesta Raamattu käyttää nimitystä omavanhurskaus:

 

Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet Jumalan vanhurskauteen (ROOM 10:3).

Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan Hänessä ja omistavan, ei omaa van-hurskautta, vaan sen joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon pe-rusteella (FIL 3:8-9).

Hänessä (Kristuksessa) tulee vanhurskaaksi jokainen, jo-ka uskoo (APT 13:39).

 

Omavanhurskaasta (eli ihmisansioon perustuvasta) pyrkimyksestä lähestyä Jumalaa, on Raamatussa useita esimerkkejä. Edellä olevan lisäksi Jeesus itse mainitsi myös seuraavat varoittavat mallit uskonnollisista perustuksista, jotka tulevat sortumaan Hänen tule-muksensa päivänä:

 

a) Juutalaisen farisealaisuuden kaltainen ulkokultaisuus (te-kopyhyys) (LUUK 18:9-14; MATT 3:7-10; 23:13-36). 

Muutamille, jotka olivat vakuuttuneita omasta van-hurskaudestaan ja halveksivat muita, Jeesus kertoi ... (LUUK 18:9). 

"Minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, te ette pääse taivasten valtakuntaan." (MATT 5:20)

 

b) Sellainen Jeesuksen nimessä tapahtuva profetoiminen ja voimatekojen tekeminen, jonka toiminnan tuottama hedel-mä on huonoa ja sanan vastaista  (MATT 7:15-23). 

"Monet sanovat Minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me Sinun nimessäsi profetoineet, Sinun ni-messäsi ajaneet ulos riivaajia ja Sinun nimessäsi teh-neet paljon voimatekoja?' Silloin Minä vastaan heil-le: 'Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois Minun luotani, te laittomuuden tekijät.'"

 

c)"Hengelliseen" kokemukseen tai kristilliseen yhteisöön kuulumiseen perustuva uskonnollisuus, josta puuttuu sisäinen Hengen yhteys Jeesuksen kanssa (MATT 25:1-13).

"Myöhemmin toisetkin morsiusneidot tulivat ja sanoi-vat: 'Herra, Herra, avaa meille!'  Mutta hän vastasi: 'Totisesti Minä sanon teille: Minä en tunne teitä.' Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä." 

 

Huomaathan, rakas lukijani, että kaikki nämä esimerkkihenkilöt olivat mielessään vakuuttuneita valmiudestaan siirtyä viimeisenä päivänä Kuninkaan järjestämälle hääaterialle Kristuksen valta-kuntaan. Jeesus ei kuitenkaan tunnistanut heitä omikseen. Hyvä ulkonainen vaellus lakiin nähden, ihmelahjojen käyttäminen Jee-suksen nimessä, hengelliset kokemukset tai jäsenyys uskonnol-lisessa morsiusyhteisössä ei riitä avaamaan ovea taivasten val-takuntaan. Niillä ei voi korvata Kristuksen vanhurskaut-ta (hääpukua) ja Hengen sinettiä, jotka ihminen saa lahjaksi uskoessaan Jeesukseen.

 

Jeesus tiesi, että suurin osa ihmisistä tulee käyttäytymään välinpi-tämättömästi, aggressiivisesti tai omavanhurskaalla tavalla Kunin-kaan kutsun edessä. Se käy ilmi toteamuksesta, jolla Hän päätti vertauksensa:

Monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut (MATT 22: 14).

Jos tämän sivuston lukijaa on kohdannut se armo, että olet saanut alttiin sydämen Kaikkivaltiaan hääkutsun edessä, olet mitä arvok-kaimman perinnön haltija. Pysy loppuun saakka valvoen uskon-suhteessasi Jeesukseen! Lopun ajan ahdistus maailmassa tulee koettelemaan uskoasi, mutta Hänen avullaan selviät voittajana perille Karitsan häihin.

 

Katsokaa omaa kutsumistanne, veljet (ja sisaret). Ei ole monta inhimillisesti viisasta, ei monta mahtavaa eikä monta jalosukuista. Mikä maailman mielestä on heikkoa, sen Jumala valitsi tehdäkseen mitättömäksi sen, mikä on jotakin, ettei mikään liha voisi kerskailla Jumalan edessä. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. (1 KOR 1:26-30)

 

Te ette valinneet Minua, vaan Minä valitsin teidät ja asetin sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää (JOH 15:16).