C4.3  Rakkauden kevät

 

 

Otsikko on lainattu käännöksestä RK 2012, jossa Laulujen Laulun luvun 2 loppuosa nimetään tuolla tavalla. Siinä morsian kuvailee kohtaamistaan sulhasensa kanssa seuraavasti:

Rakkaani ääni! Katso, Hän tulee loikkien vuorilla, kirmaten kukkuloilla. Rakkaani sanoi minulle: "Nouse, ystäväni, kaunokaiseni, ja tu-le! Näethän, että talvi on väistynytsateet ovat ohitse, menneet menojaan, ja kukkaset ovat nousseet maasta. (LAUL 2: 8,10-12)

 

Kiinnitämme huomion siihen, että sulhanen saapui noutamaan morsian-taan keväällä talven sadekauden päätyttyä. Lähi-Idässä sadekausi alkaa marraskuussa ja päättyy yleensä huhtikuun alkupuolella. Israe-lilaisessa maanviljelyssä se sisältää viljan kasvun kannalta kolme toi-sistaan erotettavaa vaihetta (MARK 4:28-29):

 kylvön orastaminen syyssateen pehmentämässä ja kostuttamassa        maassa 

  korren kasvaminen ja tähkiintyminen viileän talvikauden aikana 

  viljan kypsyminen viimeisen kevätsateen ansiosta ennen elonkor-          juuta.

 

Raamatussa sadetta käytetään vertauskuvana hengellisestä siunaukses-ta, uudistumisesta, herätyksestä ja sanan opetuksesta. Monet profee-talliset kirjoittajat välittivät ennakoivan viestin seurakunnan ylle lan-keavasta kahdesta edellä nimetystä Hengen sateesta. Niistä ensim-mäinen, syyssade kielillä puhumisineen, hämmästytti kovasti Jeru-salemin kansainvälisiä asukkaita. Kun Pietari selitti heille tapahtunutta, hän siteerasi profeetta Jooelin ennustusta viimeisten aikojen hengen-vuodatuksesta.1) 

 

Uskovien täyttyminen Hengellä helluntaina oli lähtölaukaus seurakunnan syntymiselle ja edellytys evankeliumin kylvötyön onnistumiselle. Syys-sateen ansiosta ensimmäiset uskovat saivat rohkeuden evankeliumin julistamiseen, ja sanan siemen alkoi orastaa kaikkialla Rooman valtakunnassa. Siitä alkoi myös Pyhän Hengen aikakausi, jolloin mm. profeetalliset lahjat, unet ja näyt tulivat jokaisen seurakunnan jäsenen omistettaviksi Jooelin ennustuksen alkuosan mukaisesti. Henki todella otti Jeesuksen omasta ja jakoi opetuslapsille niin kuin Jeesus oli luvan-nut.2)

Hengen hiljainen sadekausi on jatkunut meidän päiviimme asti. Evan-keliumi Jeesuksesta on levinnyt kaikkiin maanosiin ja internetin vä-lityksellä kohta kaikille kielille. Maahan kylvetty nisunjyvä on kanta-nut tähkiintymisen ansiosta runsasta hedelmää (JOH 12:24; Matt 13:23). Jotta meidän uskomme vielä edessä olevaan Jumalan lupaamaan viimeiseen Hengen siunaukseen, kevätsateeseen, vahvistuu, tutkim-me sadetta koskevia ennustuksia tarkemmin muutamien raamatun-käännösten avulla. Pidetään samalla mielessä Laulujen Laulun opetus siitä, että sulhanen (Jeesus) saapuu heti sadekauden päätyttyä.

 

JAAK 5:7-8

Niin olkaat siis kärsivälliset, rakkaat veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa kallista maan hedelmää, ja on kärsivällinen siihen asti, kuin hän saa varhaisen ja hiljaisen sateen. Niin olkaat te myös kärsivälliset ja vahvistakaat sydämenne, sillä Herran tulemus lähestyy (Biblia 1898).

Raamattu kehottaa odottamaan kärsivällisesti maan sadon kypsymistä ja sitä edeltävää sadeaikaa. Jakeessa mainittu ”varhainen ja hiljainen" sade käännetään myös muodossa "syys- ja kevätsade" (RK 12) sekä "the early and latter rain" ("varhainen ja myöhäinen sade"; KJV 72). Jaakobin välittämän sanan kautta me näemme selvästi jälkimmäisen sa-teen ja Jeesuksen tulemuksen välisen läheisyyden. Myöhäinen sade valmistaa "maan kalliin hedelmän" leikkaamista varten (MARK 4:29).

 

5 MOOS 11:13-14

Jos te rakastatte Herraa, Teidän Jumalaanne, ja palvelette Häntä kai-kesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne, Herra antaa teidän maal-lenne sateen ajallaan, syyssateen ja kevätsateen. Silloin te saatte korjata viljanne (RK 12).

Fyysisten sateiden ("the first rain and the latter rain"; KJV 72) lan-keaminen maahan ajallaan oli Jumalan lupaus Israelin maanviljelylle. Luonnosta puhuessaan Raamattu kuitenkin tähtää hengellisen elämän periaatteiden opettamiseen kaikille kirjaa lukeville. Nytkin Herran lupaus huolehtia näiden kahden sateen lähettämisestä oikeaan aikaan koskee Jumalan koko suurta elopeltoa (MATT 13:37-38). Hänen sanansa on kaiken seurakunnan (juutalaisen alkuseurakunnan, myöhemmän mes-siaanisen ja pakanaseurakunnan) ja lopun ajan Jaakobin jäännöksen uskossa omistettavissa. Jumalan antamien Hengen sateiden tarkoitus on siemenen (hyvän sanoman Jeesuksesta) itämisen ja elon korjaamisen onnistuminen Jumalan vehnäpellolla.

 

JER 5:24

... peljätkäämme nyt Herraa, meidän Jumalaamme, joka antaa meil-le aamu- ja ehtoosateen ajallansa, ja varjelee meille joka ajast-aika elonajan uskollisesti (Biblia 1898).

Tässä jakeessa esiintyvän ”aamu- ja ehtoosateen” löydämme eri Raa-matuissa jälleen myös muodossa "syyssateen ja kevätsateen" (PR 38; RK 12) sekä muodossa "rain, both the former and the latter" (KJV 72). Näissä käännöksissä jae päättyy lopun aikaan viittaavaan toteamukseen siitä, että Jumala pitää uskollisesti huolen ”elonkorjuun määrä-viikoista”. Raamatun ehtoosade on kaunis esikuva Hengen kevät-sateesta, joka kypsyttää Jumalan viljan täyteläiseksi ennen viimeisen sa-donkorjuun määräaikaa (LUUK 10:2-3; JOH 4:35).

 

JOOEL 2:23-24

Ja te, Sionin lapset, iloitkaat ja riemuitkaat Herrassa teidän Jumalas-sanne, joka teille antaa vanhurskauden opettajan, ja laskee alas teille aamu- ja ehtoosateen niin kuin ennenkin, että aitat jyviä täynnä olisivat (Biblia 1898).

Kirkkoraamatussa tämä mutkikkaalta tuntuva jae on käännetty seu-raavasti:

Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Juma-lassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niin kuin entis-aikaan. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen (PR 38).

 

Vaikeaselkoisuuden takia tarkastelemme jaetta 23 lähemmin heprean alkutekstiä seuraamalla:

Profeetta Jooelin tässä jakeessa mainitsema varhainen sade eli aamu-sade, hepreaksi mowreh, on Israelissa syyssade, joka ensimmäisenä kastelee kylvetyn siemenen. Mowreh merkitsee suomennettuna pait-si varhaista sadetta myös opettajaa. Kun käsite tsedaqah tar-koittaa vanhurskautta, voidaan sanapari mowreh tsedaqah kääntää joko ”varhainen sade vanhurskaudessa” tai ”vanhurskauden opettaja”. Nämä ilmaisut viittaavat ensimmäisen helluntain hengenvuodatukseen, jolloin Isän lähettämä Pyhä Henki saapui seurakunnan Opettajaksi. Näin tulee huomioiduksi se, että Raamatussa sade on myös totuuden sanan opettamisen vertauskuva.

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää Minun nimessä-ni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä Minä olen teille sanonut. Mutta kun Totuuden Henki tulee, Hän johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen (JOH 14:26; 16:13).

 

Jooelin viimeisiä päiviä koskevan ennustuksen toteutuminen käynnistyi siis 1. helluntaipäivän hengensateena. Se lankesi ensin juutalaisten ope-tuslasten ylle ja sitten kaiken lihan eli Jeesukseen uskovien paka-noiden päälle.3) Israelissa syyssateet aloittavat pitkän sadekauden, jolloin vilja kasvaa ja kylvetty siemen moninkertaistuu tähkiintymällä. Kasvukausi päättyy maalis-huhtikuussa lyhyeen, mutta voimakkaa-seen kevätsateeseen, joka pullistaa tähkien jyvät valmiiksi leikkaa-mista varten. Tätä JOOEL 2:23 ennustamaa myöhäistä Hengen kastelua emme ole vielä kokeneet. Raamatun käyttämät ilmaisut "ehtoosade", "myöhäinen sade" ja "kevätsade" suuntaavat odotuksemme ja anomi-semme edessä olevaan lopun ajan viimeiseen, "jokaiselle pellolle" vuodatettavaan, hengelliseen siunaukseen ja herätykseen. Siihen sana jopa suoraan kehottaa:

Pyytäkää Herralta sadetta kevätsateen aikana. Herra tekee uk-kospilvet ja antaa teille sadekuurot, antaa kasvit jokaisen pellolle (SAK 10:1).

Kaikkein selvimmin UT:n kirjoittajista Jaakob yhdistää Maan hedel-män kärsivällisen odottamisen Jeesuksen tuloa edeltävään kevätsatee-seen, joka kypsyttää viljan korjuukuntoon:

Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti . Katsokaa, kuin-ka maamies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kun-nes maa on saanut syys- ja kevätsateen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulo on lähellä. (JAAK 5:7-8; RK 2012).

 

Huomaamme lisäksi, että heprealaisten kirjoittajien tavoin profeetta Jooel vielä jakeen 23 lopussa toistamalla vahvistaa ilmoituksensa kah-desta sateesta. Ensimmäisestä sateesta hän käyttää edelleen ilmai-sua mowreh, mutta toisesta sanaa malqowsh, joka kirjaimellisesti käännettynä merkitsee juuri myöhäisempää sadetta (the latter rain, the spring rain).

 

Jae 23 päättyy mielenkiintoiseen sanaan rishown, joka viittaa ajallisesti tai järjestyksessä johonkin "aikaisempaan" tai "ensimmäiseen". Tämä johdattaa ajatuksemme ensimmäiseen hengensateeseen, joka alkoi Jerusalemista ja vuodatettiin ensin alkuseurakunnan juutalaiskristit-tyjen keskelle. Mahdollisesti lopunajan suuri ehtoosadekin alkaa ”niin kuin entisaikaan” (PR 38) Jerusalemista messiaanisten juutalais-ten keskeltä edeten sitten kuuroluonteisena kasteluna koko kristittyyn pakanamaailmaan ja lopulta Jaakobin ahdistuksessa pelastuvan Jumalan kansan jäännöksen ylle. (Israelin koetuksentäyteistä historiaa on käsitel-ty sivulla C4.4) Silloin kaikki aitat tulevat jyviä täyteen, kuten vanha Biblia (1989) rohkaisevasti ennustaa. Joka tapauksessa seurakunnan ylösottoa edeltävän viimeisen herätyksen kestoaika lasketaan mie-luummin viikoissa ja kuukausissa kun vuosissa, sillä "Herra toteuttaa sanansa maan päällä lopullisesti ja äkkiä (ROOM 9:28).

 

Laulujen laulussa sulhanen saapui nopeasti, gasellin tavoin. Heti kun talvikausi oli väistynyt ja sateet olivat ohitse, hän ilmestyi morsiamen ikkunan taakse. Rakkauden keväässä sulhanen ja morsian saivat toi-sensa: kihlausaika päättyi täyttymykseen, hääjuhlaan. Jeesuksen tulo seurakunnalleen (ja myöhemmin Israelin jäännökselle) tapahtuu samalla tavoin äkisti. Rakkauden kevätsateen alla Jeesus haluaa uudistaa seu-rakuntansa ensirakkauden palavaksi itseään kohtaan. (Seurakunnan ylösottoa olemme käsitelleet yksityiskohtaisemmin sivulla C4.8, Karitsan häitä sivulla C4.23, sadonkorjuun vaiheita sivulla C4.9 ja Herran päi-vää sivulla C4.7. 

 

Rakkaani on kuin gaselli tai nuori peura. Juuri nyt Hän seisoo sei-nämme takana, katselee ikkunasta, kurkistelee ristikon läpi. Laulun aika on tullut, ja metsäkyyhkysen ääni kuuluu maassamme. Nouse, ystä-väni, kaunokaiseni, ja tule. Kyyhkyseni, näytä minulle kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä äänesi on suloinen  ja kasvosi ovat iha-nat." (LAUL 2:9,12-14)

Jeesus sanoi: Minä tulen pian (ILM 3:16 kr. tachy = pian, äkistino-peasti ).

 

Myöhäisen hengenvuodatuksen siunauksen (herätyksen) voidaan ym-märtää kohdistuvan siis kahdelle taholle: sekä juutalaisten että paka-noiden ylle.

 

a)  Kevätsade juutalaisen kansan keskellä

Jooelin profetiassa (JOOEL 2:23) kevätsade luvataan erityisesti Siionin lapsille, joka ilmaisu käsittää Jumalan omaisuuskansan.4) Raju hengen-vuodatus messiaanisten juutalaisten keskuudessa ihmeineen ja merk-keineen mitä ilmeisimmin luo maaperää Jaakobin jälkeläisten herää-miselle (JOOEL 3:4-5; SAK 13:8-9; ROOM 9:27). Lopulta Jaakobin ah-distus taivuttaa Jumalan kansan jäännöksen sydämet suuressa katu-muksessa Messiaansa tykö. Koko Israel palaa kotimaahansa ja saa uu-den hengen ja mielen.5) On mielenkiintoista, että Israelin pelastuminen tapahtuu melko pian sen jälkeen, kun viimeisen herätyksen sato pakanamaailmasta on kypsynyt korjattavaksi sisälle Jumalan valtakun-taan. Jaakobin ahdistuksen kestoaika on siten laskettavissa viikoissa tai kuukausissa mieluummin kuin vuosissa. Tähän viittaa sanan lupaus vii-meisistä päivistä:

Tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden: paatumus on kohdan-nut osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälleSitten koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: ”Siionista on tuleva Pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on Minun liittoni heidän kanssaan, kun Minä otan pois heidän syntinsä (ROOM 11:25-27). Sillä jos heidän (juutalaisten) hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta hei-dän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista (ROOM 11: 15).

 

b)  Kevätsade pakanaseurakunnassa

Edesmenneen heprean ja VT:n asiantuntijan Risto Santalan mielestä profeetta Jooelin ennustus kevätsateesta on lupaus paitsi Jumalan Is-raelille myös Kristuksen seurakunnalle. Kun JAAK 5:7-8 liittää kevät-sateen, maan sadon kypsymisen ja Jeesuksen tulemuksen ajallisesti lähelle toisiaan, se ohjaa seurakuntaa maanviljelijän kärsivällisyy-teen niiden odottamisessa. Seurakunnan valmistuminen tarkoittaa sen määrällistä ja laadullista kypsymistä: Samalla kun seurakunta maailmanlaajuisesti kasvaa täyteen lukuunsa eli ”puimatantereet tulevat jyviä täyteen”, samalla se puhdistetaan ja puetaan alkuseurakunnan kal-taiseen jumalanpelkoon, täyteyteen, hengelliseen auktoriteettiin ja kes-kinäiseen rakkauteen. 

 

Vähän aikaa kärsittyänne Hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava (1 PIET 5:10).

Kristus rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että Hän sen pyhittäisi ja asettaisi eteensä kirkastettuna seurakunnan, vailla tahtaa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteetto-man (EFES 5:25-27).

Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen. (1 KOR 1:8-9)

 

Vain sanan terveessä opissa Hengen täyteyteen uudistunut seurakunta kykenee koetuksen aikojen keskellä suorittamaan tehtävänsä päätök-seen: antamaan viimeisen kutsuvan todistuksen Jeesuksesta kärsivälle maailmalle 6). Loppuun saakka Jumalalla on pitkämielinen tahto pelastaa luomansa ihminen hukkumasta. Tämän halunsa Hän on ilmaissut myös sade- ja elonkorjuuaikojen säilyttämisessä:

Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä … vaan Hän on pitkämie-linen teitä kohtaan. Hän ei näet tahdo, että kukaan joutuu ka-dotukseen vaan että kaikki kääntyisivät. Mutta Herran päivä tulee kuin varas (2 PIET 3:9-10).

Peljätkäämme Herraa, meidän Jumalaamme, joka antaa sateen, syyssa-teen ja kevätsateen ajallaan, ja pitää huolen, että meille tulevat elonkorjuun määräviikot (eli varjelee meille elonajan uskollises-ti ; JER 5:24, RK 12 ja Biblia 1898).

Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Heraan nimeä, pelastuu (APT 2:20-21). 

 

Kevätsateen myötä laskeutuvaa suurta sielujen pelastumisaaltoa kos-keville sanan lupauksille ovat monet kristityt saaneet myös Hengen vahvistuksen. (Katso sanomia viimeisestä herätyksestä täältä.) Yksi täl-lainen näkymä tulevasta annettiin jo vuonna 1947 englantilaiselle Smith Wigglesforthille, jonka esittelimme sivulla B3.2 . Vain viikkoa ennen kuolemaansa hän sai vastaanottaa profetian Jeesuksen tulemusta edeltävästä herätyksestä. Lainaamme lopuksi ydinajatuksen tästä roh-kaisevasta sanomasta:

 

”Pyhä Henki tulee synnyttämään kaksi aaltoa, joista ensimmäinen vahvistaa Hengen lahjoja ja voimavaikutuksia (karismaattinen liike, joka alkoi vuonna 1960) ja toinen painottaa Jumalan sanan opettamista (vastareaktio ääri-ilmiöille, keskeistä: sovitus, uskon-vanhurskaus, Jeesuksen seuraaminen ristiä kantaen ja pyhitys). Kun nuo kaksi aaltoa yhtyvät, on seurauksena herätys, jollaista Kristuk-sen seurakunta ei ole vielä koskaan kokenut” .a)

When the last church phase is on the wane, there will be evidence in the churches of something that has not been seen before: a coming together of those with an emphasis on the word and those with an emphasis on the SpiritWhen the word and the Spirit come together, there will be the biggest move of the Holy Spirit that the nations, and indeed, the world have ever seen. It will mark the beginning of a revival that will eclipse anything that has been witnessed within these shores. b)