C4.3  Kevätsade

 

Ensimmäinen Hengen sade eri kielillä puhumisineen hämmästytti kovasti Jerusalemin kansainvälisiä asukkaita. Kun Pietari selitti heille tapah-tunutta, hän siteerasi profeetta Jooelin ennustusta viimeisten aikojen hengenvuodatuksesta.1) Uskovien täyttyminen Hengellä helluntaina oli lähtölaukaus seurakunnan syntymiselle ja edellytys evankeliumin kyl-vötyön onnistumiselle. Siitä alkoi Pyhän Hengen aikakausi, jolloin mm. profeetalliset lahjat, unet ja näyt tulivat jokaisen seurakunnan jäsenen omistettaviksi Jooelin ennustuksen alkuosan mukaisesti. Henki todella otti Jeesuksen omasta ja jakoi opetuslapsille niin kuin Jeesus oli luvannut.2)

 

Sade on Raamatussa vertauskuva hengellisestä siunauksesta, uudis-tumisesta, herätyksestä ja sanan opetuksesta. Israelilaisessa maanvilje-lyssä esiintyy kaksi merkittävää sadejaksoa: syyssade käynnistää kylvön orastamisen ja kevätsade huolehtii viljan lopullisesta kypsymi-sestä ennen elonkorjuuta. Jooelin ohella monet muutkin Raamatun profeetalliset kirjoittajat ovat välittäneet ennakoivan viestin siitä, että viimeisten aikojen hengenvuodatus koostuu kahdesta vaiheesta, kahdesta tärkeästä Hengen sadekaudesta. Jotta meidän uskomme vielä edessä olevaan Jumalan lupaamaan jälkimmäiseen siunaukseen vahvis-tuu, tutkimme näitä ennustuksia muutamien raamatunkäännösten avul-la.

 

JAAK 5:7-8

Niin olkaat siis kärsivälliset, rakkaat veljet, Herran tulemukseen asti . Katso, peltomies odottaa kallista maan hedelmää, ja on kärsivällinen siihen asti, kuin hän saa varhaisen ja hiljaisen sateen. Niin olkaat te myös kärsivälliset ja vahvistakaat sydämenne, sillä Herran tulemus lähestyy (Biblia 1898).

Raamattu kehottaa odottamaan kärsivällisesti maan sadon kypsymistä ja sitä edeltävää sadeaikaa. Jakeessa mainittu varhainen ja hiljainen" (eli "varhainen ja myöhäinen") sade käännetään myös muodossa "syys- ja kevätsade" (RK 12) sekä "the early and latter rain" (KJV 72). Tuon Jaakobin välittämän sanan kautta me näemme selvästi jälkimmäisen sateen ja Jeesuksen tulemuksen välisen läheisyyden. Myöhäinen sade valmistaa "maan kalliin hedelmän" leikkaamista varten (MARK 4:29).

 

5 MOOS 11:14

Minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, varhain ja hiljain, että sinä korjaat sinun jyväs (Biblia 1898).

Sateiden ajankohtia kuvaavan "varhain ja hiljain" (eli "varhain ja myö-hään") sijasta käytetään tämän jakeen käännöksissä myös ilmaisua "syyssateen ja kevätsateen" (PR 38) sekä "the first rain and the latter rain" (KJV 72). Sateiden lankeaminen maahan ajallaan oli Jumalan lu-paus Israelille. Niiden tuleminen tähtää elonkorjuun onnistumiseen myös Jumalan suurella elopellolla (MATT 13:37-38).

 

JER 5:24

... peljätkäämme nyt Herraa, meidän Jumalaamme, joka antaa meil-le aamu- ja ehtoosateen ajallansa, ja varjelee meille joka ajastaika elonajan uskollisesti (Biblia 1898).

Tässä jakeessa esiintyvän ”aamu- ja ehtoosateen” löydämme eri Raa-matuissa jälleen myös muodossa "syyssateen ja kevätsateen" (PR 38; RK 12) sekä muodossa "rain, both the former and the latter" (KJV 72). Näissä käännöksissä jae päättyy lopun aikaan viittaavaan toteamukseen siitä, että Jumala pitää uskollisesti huolen ”elonkorjuun määrä-viikoista”. Raamatun ehtoosade on kaunis esikuva Hengen kevät-sateesta, joka kypsyttää Jumalan viljan täyteläiseksi ennen viimeisen sa-donkorjuun määräaikaa (LUUK 10:2-3; JOH 4:35).

 

JOOEL 2:23-24

Ja te, Sionin lapset, iloitkaat ja riemuitkaat Herrassa teidän Jumalas-sanne, joka teille antaa vanhurskauden opettajan, ja laskee alas teille aamu- ja ehtoosateen niin kuin ennenkin, että aitat jyviä täynnä olisivat (Biblia 1898).

Kirkkoraamatussa tämä mutkikkaalta tuntuva jae on käännetty seu-raavasti:

Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Juma-lassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niin kuin entis-aikaan. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen (PR 38).

 

Vaikeaselkoisuuden takia tarkastelemme jaetta 23 lähemmin heprean alkutekstiä seuraamalla:

 

Profeetta Jooelin tässä jakeessa mainitsema varhainen sade eli aamu-sade, hepreaksi mowreh, on Israelissa syyssade, joka ensimmäisenä kastelee kylvetyn siemenen. Mowreh merkitsee suomennettuna pait-si varhaista sadetta myös opettajaa. Kun käsite tsedaqah tar-koittaa vanhurskautta, voidaan sanapari mowreh tsedaqah kääntää joko ”varhainen sade vanhurskaudessa” tai ”vanhurskauden opettaja”. Nämä ilmaisut viittaavat ensimmäisen helluntain hengenvuodatukseen, jolloin Isän lähettämä Pyhä Henki saapui seurakunnan Opettajaksi. Näin tulee huomioiduksi se, että Raamatussa sade on myös totuuden sanan opettamisen vertauskuva.

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää Minun nimessä-ni, opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä Minä olen teille sanonut. Mutta kun Totuuden Henki tulee, Hän johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen (JOH 14:26; 16:13).

 

Jooelin viimeisiä päiviä koskevan ennustuksen toteutuminen käynnistyi siis 1. helluntaipäivän hengensateena. Se lankesi ensin juutalaisten ope-tuslasten ylle ja sitten kaiken lihan eli Jeesukseen uskovien pakanoi-den päälle.3) Niin kuin Israelissa syyssateiden kausi kestää pitkään, joulukuuhun saakka, niin on tämä ensimmäinen Hengen siunauskin saa-nut kauan kastella Jumalan kylvömaata. Tällä hetkellä monin paikoin maailman pelto elää sateiden välistä kuivaa ajanjaksoa. Yllä oleva al-kukielinen teksti (JOOEL 2:23) puhuu myös toisesta alas laskeutuvasta sateesta käyttämällä ilmaisua geshem. Tarkasti käännettynä gesh-em merkitsee sadekuuroa: ensimmäiseen sateeseen verrattuna hyvin lyhytkestoista, mutta rankempaa kastelua.

 

Voimme siis uskossa rukoillen odottaa vielä lyhyttä mutta voimakasta kuurosateen aikaa, joka – niin kuin maalis-huhtikuinen kevätsade Israe-lissa – kypsyttää Maan viljan suurta elonkorjuuta varten. Seurakunnan ylösottoa olemme käsitelleet yksityiskohtaisemmin sivulla C4.8, sadon-korjuun vaiheita sivulla C4.9 ja Herran päivää sivulla C4.7. Raamatun käyttämät ilmaisut "ehtoosade", "myöhäinen sade" ja "kevätsade" suun-taavat odotuksemme ja anomisemme juuri tähän lopun ajan vii-meiseen hengelliseen siunaukseen ja herätykseen. Sana jopa suoraan kehottaa:

Pyytäkää Herralta sadetta kevätsateen aikana. Herra tekee uk-kospilvet ja antaa teille sadekuurot, antaa kasvit jokaisen pellolle (SAK 10:1).

 

Kaikkein selvimmin UT:n kirjoittajista Jaakob yhdistää Maan hedel-män kärsivällisen odottamisen Jeesuksen tuloa edeltävään kevätsatee-seen, joka kypsyttää viljan korjuukuntoon:

Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti . Katsokaa, kuin-ka maamies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kun-nes maa on saanut syys- ja kevätsateen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulo on lähellä. (JAAK 5:7-8; RK 2012).

 

Huomaamme lisäksi, että heprealaisten kirjoittajien tavoin profeetta Jooel vielä jakeen 23 lopussa toistamalla vahvistaa ilmoituksensa kah-desta sateesta. Ensimmäisestä sateesta hän käyttää edelleen ilmai-sua mowreh, mutta toisesta sanaa malqowsh, joka kirjaimellisesti käännettynä merkitsee juuri myöhäisempää sadetta (the latter rain, the spring rain).

 

Jae 23 päättyy mielenkiintoiseen sanaan rishown, joka viittaa ajallisesti tai järjestyksessä johonkin "aikaisempaan" tai "ensimmäiseen". Tämä johdattaa ajatuksemme ensimmäiseen hengensateeseen, joka alkoi Jerusalemista ja vuodatettiin ensin alkuseurakunnan juutalaiskristit-tyjen keskelle. Mahdollisesti lopunajan suuri ehtoosadekin alkaa ”niin kuin entisaikaan” (PR 38) Jerusalemista messiaanisten juutalais-ten keskeltä edeten sitten kuuroluonteisena kasteluna koko kristittyyn pakanamaailmaan ja lopulta Jaakobin ahdistuksessa pelastuvan Jumalan kansan jäännöksen ylle. (Israelin koetuksentäyteiseen historiaan olemme perehtyneet C4.4.) Silloin kaikki aitat tulevat jyviä täyteen, kuten vanha Biblia (1989) rohkaisevasti ennustaa. Joka tapauksessa seurakunnan ylösottoa edeltävän viimeisen herätyksen kestoaika lasketaan mie-luummin viikoissa ja kuukausissa kun vuosissa, sillä "Herra toteuttaa sanansa maan päällä lopullisesti ja äkkiä (ROOM 9:28).

 

Israelin maanviljelyssä kevätsateen lailla rankkana kuurona koko maa-han lankeava kastelu pullistaa jyvät maksimikokoonsa ennen elonkor-juuta. Myöhäisen hengenvuodatuksen siunauksen (herätyksen) voidaan ymmärtää kohdistuvan siis kahdelle taholle: sekä juutalaisten että pa-kanoiden ylle.

 

a)  Kevätsade juutalaisen kansan keskellä

Jooelin profetiassa (JOOEL 2:23) kevätsade luvataan erityisesti Siionin lapsille, joka ilmaisu käsittää Jumalan omaisuuskansan.4) Raju hengen-vuodatus messiaanisten juutalaisten keskuudessa ihmeineen ja merk-keineen mitä ilmeisimmin luo maaperää Jaakobin jälkeläisten herää-miselle (JOOEL 3:4-5; SAK 13:8-9; ROOM 9:27). Lopulta Jaakobin ahdistus taivuttaa Jumalan kansan sydämet suuressa katumuksessa Messiaansa tykö. Koko Israel palaa kotimaahansa ja saa uuden hengen ja mielen.5) On mielenkiintoista, että Israelin pelastuminen tapahtuu samoihin aikoihin, kun viimeisen herätyksen sato pakanamaailmasta kypsyy korjattavaksi sisälle Jumalan valtakuntaan. Tähän viittaa sanan lupaus viimeisistä päivistä:

Tahdon teidän tietävän tämän salaisuuden: paatumus on kohdan-nut osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälleSitten koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu: ”Siionista on tuleva Pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobista. Ja tämä on Minun liittoni heidän kanssaan, kun Minä otan pois heidän syntinsä (ROOM 11:25-27). Sillä jos heidän (juutalaisten) hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta hei-dän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista (ROOM 11: 15).

 

b)  Kevätsade pakanaseurakunnassa

JAAK 5:7-8 siis liittää kevätsateen, maan sadon kypsymisen ja Jeesuksen tulemuksen ajallisesti lähelle toisiaan. Lisäksi se ohjaa seurakuntaa maanviljelijän kärsivällisyyteen niiden odottamisessa. Sadon kypsymi-nen tarkoittaa seurakunnan määrällistä ja laadullista täyteyttä: Samalla kun seurakunta maailmanlaajuisesti kasvaa täyteen lukuunsa eli ”puimatantereet tulevat jyviä täyteen”, samalla se puhdistetaan ja puetaan alkuseurakunnan kaltaiseen kestävyyteen, hengelliseen aukto-riteettiin ja keski-näiseen rakkauteen. Terveessä sanassa aitoon Hengen täyteyteen kasvaminen on välttämätöntä, jotta seurakunta koetuksen aikojen keskellä saisi suoritettua loppuun tehtävänsä: viimeisen kutsu-van todistuksen antamisen Jeesuksesta koko kärsivälle maailmalle 6). Jumalalla on pitkämielinen tahto pelastaa luomansa ihminen hukku-masta. Tämän tahtonsa Hän on ilmaissut myös sade- ja elonkorjuu-aikojen säilyttämisessä:

Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä … vaan Hän on pitkämie-linen teitä kohtaan. Hän ei näet tahdo, että kukaan joutuu ka-dotukseen vaan että kaikki kääntyisivät. Mutta Herran päivä tulee kuin varas (2 PIET 3:9-10).

Peljätkäämme Herraa, meidän Jumalaamme, joka antaa sateen, syyssa-teen ja kevätsateen ajallaan, ja pitää huolen, että meille tule-vat elonkorjuun määräviikot (eli varjelee meille elonajan uskol-lisesti ; JER 5:24, RK 12 ja Biblia 1898).

Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Heraan nimeä, pelastuu (APT 2:20-21). 

 

Kevätsateen myötä laskeutuvaa suurta sielujen pelastumisaaltoa kos-keville sanan lupauksille ovat monet kristityt saaneet myös Hengen vahvistuksen. Yksi tällainen näkymä tulevasta annettiin jo vuonna 1947 englantilaiselle Smith Wigglesforthille, jonka esittelimme jo sivulla B3.2. Vain viikkoa ennen kuolemaansa hän sai vastaanottaa profetian Jeesuksen tulemusta edeltävästä herätyksestä. Lainaamme lopuksi ydin-ajatuksen tästä rohkaisevasta sanomasta:

 

”Pyhä Henki tulee synnyttämään kaksi aaltoa, joista ensimmäinen vahvistaa Hengen lahjoja ja voimavaikutuksia (karismaattinen liike, joka alkoi vuonna 1960) ja toinen painottaa Jumalan sanan opettamista (vastareaktio ääri-ilmiöille, keskeistä: sovitus, uskon-vanhurskaus, Jeesuksen seuraaminen ristiä kantaen ja pyhitys). Kun nuo kaksi aaltoa yhtyvät, on seurauksena herätys, jollaista Kristuk-sen seurakunta ei ole vielä koskaan kokenut” .a)

When the last church phase is on the wane, there will be evidence in the churches of something that has not been seen before: a coming together of those with an emphasis on the word and those with an emphasis on the SpiritWhen the word and the Spirit come together, there will be the biggest move of the Holy Spirit that the nations, and indeed, the world have ever seen. It will mark the beginning of a revival that will eclipse anything that has been witnessed within these shores. b)