C2.5  Valon varusteisiin pukeutuminen

 

Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä pitäkö lihastanne niin huolta, että himot heräävät (ROOM 13:14). … pukekaamme päällemme valon varusteet (ROOM 13:12). Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen ar-mahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja pitkämielisyyteen (KOL 3:12).

 

Sivulla C2.2 totesimme jo, että pukeutuminen Kristukseen alkoi kas-teessa uskoon tultuamme.14) Silloin meidät puettiin kaiken häpeämme ja epätäydellisyytemme peittävään Kristuksen vanhurskauteen, jota nimi-tämme uskonvanhurskaudeksi.15)  VT:n esikuvan mukaan voimme ajatella tätä ensivaatetustamme myös ”autuuden alusasuna”, pellava-ihokkaana ja -housuina, joilla pappi Aaronin ja hänen poikiensa häve-liäisyys peitettiin sen jälkeen, kun heidät oli vedellä pesty ilmestys-majassa palvelemista varten.16) Ilman alusasua ei ollut menemistä Her-ran eteen, sillä ihmisessä itsessään ei ole mitään, mikä kestäisi Jumalan pyhyyden läsnäolossa. Lahjaksi saamamme uskonvanhurskaus kelpaa Isän edessä. "Sen tähden vanhurskaus on uskosta, että se olisi armos-ta." (ROOM 4:16)

 

Kuten yllä lainatut jakeet osoittavat, Kristukseen pukeutuminen jat-kuu edelleen. Vanhan ihmisen vaelluksen mukaiset maailmalliset aja-tustottumukset, itsekkäät tavoitteet, synnilliset himot ja ristiriitojen lihalliset käsittelytavat – siis pimeyden teot – vaihtuvat Kristuksen mielen mukaisiin valon varusteisiin.17) Valon varustukset ovat Kristuksen aikaansaamaa uskonvanhurskauden hedelmää.18) Se kypsyy ai-noastaan lihaa kuolettavan ristin alaisesta maaperästä.19) Kutsumme sitä tässä elämän vanhurskaudeksi, vaikka voisimme Raamatun lailla nimittää sitä yhtä hyvin "vaelluksen pyhyydeksi" (1 PIET 1:15). Monin kehotuksin sana suuntaa Herran omia tavoittelemaan myös tätä vael-luksen vanhurskautta ja pukemaan ylle uusi ihminen:

Sinä Jumalan ihminen, pakene sellaista (rahan himoa!) Tavoitte-le vanhurskautta, jumalisuutta, uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä ja sävyisyyttä. (1 TIM 6:11). Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon he-delmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena (EF 5:8-9). Pakene nuoruuden himoja. Tavoittele van-hurskautta, uskoa, rakkautta ja rauhaa … (2 TIM 2:22).

Teidän tulee … pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen (EFES 4:22,24).

 

Apostoli Pietari vakuuttaa 2. kirjeessään, että Jumala on kirkkautensa, voimansa ja tuntemisensa kautta lahjoittanut meille lupaukset päästä osalliseksi jumalallisesta luonnosta eli Kristuksen mielenlaadus-ta. Tiituksen mukaan Hänen armonsa "kasvattaa meitä ... elämään vanhurskaasti nykyisessä maailmanajassa".20)  Meidän tehtävämme on pitää uskossa kiinni siitä, että lupausten Antaja on voimallinen täyt-tämään lupauksensa ja muuttamaan meitä. Samalla me saamme rohkeasti (jopa innokkaasti) osoittaa myös käytännössä, että Hänen hyvä työnsä, valon varustuksiin pukemisemme, on toteutumassa koh-dallamme:

Pyrkikää innokkaasti osoittamaan uskossanne hyveitä d), hyveis-sä ymmärrystä, itsehillintää, kärsivällisyyttä, jumalanpelkoa, veljesrak-kautta ja rakkautta kaikkia kohtaan. Jos teillä on nämä ja ne yhä enentyvät, ne eivät anna olla teidän toimettomia eivätkä hedel-mättömiä Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa (2 PIET 1:5-8). Hän (Jumala) on kasvattava vanhurskautenne hedelmät (2 KOR 9:10).

 

Autuuden alusasun päälle pappi Aaron sai virkapuvukseen viitan, kasukan, vyön, rintakilven ja otsakoristeella varustetun käärelakin. Pyhä virkapuku voimakkaanvärisine lankoineen, koristeineen ja kultatiukui-neen oli juhlava asu sekä ulkonäöltään että kuuluvuudeltaan.21) Se kuvaa juuri sitä ulospäin näkyvää vaelluksen vanhurskautta, johon myös meidät uuden liiton pappeina puetaan:

Sinun pappisi pukeutukoot vanhurskauteen (PS 132:9). … jokainen, joka vanhurskauden tekee, on Hänestä (Jumalasta) syntynyt (1 JOH 2:29; PR 38). Joka noudattaa vanhurskautta, on vanhurskas, niin kuin Hän on vanhurskas (1 JOH 3:7). Se vaate (Kristuksen morsiamen puku) on pyhien vanhurskaat teot (ILM 19:8).


Autuuden alusasu ja pyhä virkapuku yhdessä muodostivat ylipapin kaksikerroksisen varustuksen.

Meidän kaksiosainen valkeuden varustuksemme, uskonvan-hurskaus  ja elämän vanhurskaus, on kokonaan ylipappimme ja ylkämme Jeesuksen vanhurskautta.

 

Kristuksen mielenlaatu eli Hengen mieli kypsyy Hänen elä-mänsä ja valonsa hedelmänä meissä. Uskonvanhurskaus Jumalan edessä johtaa parhaimmillaan elämänvanhurskauteen (eli vaeltamaan Hengessä) ihmisten edessä. Tähän juhla-asuun olemme kaikki kerran viimeistä päähinettä ja kultakoristusta myöten täydellisesti puettuina, mistä jo nyt saamme voimallisesti riemuita esimerkiksi seuraavin sanoin:

Minä iloitsen suuresti Herrassa, minun sieluni riemuitsee minun Juma-lassani, sillä Hän pukee minun ylleni autuuden vaatteet (uskon-vanhurskauden), ja verhoaa minut vanhurskauden viittaan (elämän vanhurskauteen), yljän kaltaiseksi , joka kantaa juhlapäähinettä niin kuin pappi, ja morsiamen kaltaiseksi  (JES 61:10; PR 38).

 

Vanhurskauden hedelmän "eri lajeja" käsittelemme lisää seuraavalla si-vulla C3.