C1  Sisäinen muuttuminen

 

Eräänä katsastuspäivänä hämmästyin suuresti, kun sain tietää, että autoni vilkkuvalo oli itsestään muuttunut väärän väriseksi. Katsastus-miehen mukaan valon värin olisi pitänyt olla kirkkaan keltainen, kun se hänen näkemyksensä mukaan oli lähes valkoinen. Vaihdattaessani vilkun lamppua korjaamolla pyysin saada nähdä vanhan polttimon. Sitä tutkiessani huomasin, että keltainen maaliväri sen lasipinnasta oli vuo-sien mittaan hilseillyt miltei kokonaan pois. Eipä siis ihme, että vilkun hehkulamppu lähetti väärän väristä perusvalkoista valoaan, mikä tietysti olisi saattanut pimeässä aiheuttaa sekaannusta muille tienkäyttäjille.

 

Sisimpäämme sytytetyn Herran lampun tarkoitus on säteillä aitoa kris-tusvaloa mahdollisimman esteettömästi. Sen vuoksi Jeesus varoittaa meitä - kuten aikoinaan oppilaitaan - haitallisista orjantappuroista eli tämän maailman huolista, rikkauden viettelyksestä ja muista himois-ta, jotka pyrkivät tukahduttamaan Hänen elämänsä meissä. Samassa yhteydessä Jeesus puhui myös vakoista (koreista tai hinkaloista), joiden varjostamaksi vasta sytytetty lamppu saattaa peittyä.1) Niitä voivat olla mm. mieleemme elämän aikana kasvuympäristöstämme kiin-nittyneet tietoiset tai tiedostamattomat väärät käsitykset, uskomukset, käyttäytymismallit, pelot ja häpeä. (Tätä aihetta käsitellään lapsen tur-vallisen kasvun näkökulmasta sivuilla D3.4 ja D3.5.) Jeesus mainitsi, kuinka esimerkiksi väärä pelko saattaa johtaa kätkemään uskon liekin (talentin) niin, ettei se pääse levittämään valoa (kasvamaan korkoa) ympäristössään.2) "Eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle vaan lampunjalkaan", Jeesus muistutti. Myöhemmin Hän vielä kehot-ti: "Olkoot lamppunne palamassa".3)

 

Hyvin armollisesti ja määrätietoisesti Jeesus on valmis myös toimimaan tämän toiveensa toteutumiseksi ja muuttamaan meitä kirkkauttaan sä-teileviksi:

Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme a) saman kuvan kaltaisiksi kirkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Her-ra, joka on Henki (2 KOR 3:18).

 

Raamatunjae sisältää tiivistetyssä muodossa vastauksen neljään muut-tumistamme koskevaan peruskysymykseen. Tarkastelemme niitä kutakin erikseen, sillä ne luovat periaatteet, joiden avulla voimme hahmottaa Hengen työtä sisäisessä ihmisessämme.

 

 

 

C1.1  Ketkä muuttuvat?

 

Me kaikki … muutumme.

Muuttuminen käynnistyi meissä jokaisessa sillä hetkellä, kun silmil-tämme otettiin sokaiseva peite pois. Se tapahtui valoon astuessamme eli kääntyessämme uskossa Jeesuksen puoleen.4) Kun henkemme virkosi tehtäväänsä Herran lamppuna, pääsimme kaikki osallisiksi Jumalan kirkkauden hoitavasta ja muuttavasta läsnäolosta. Ajattelepa syvemmin tätä valtavaa totuutta: Itse Kirkkauden Henki on ottanut asuinsijan Sinussa ja minussa samalla tavalla kuin Jeesus sanoi tapahtuneen ope-tuslapsilleen.

Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille. … Hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heil-le: ”Ottakaa vastaan Pyhä Henki” (JOH 17:22; 20:22).

Myöhemmin apostoli Paavali hieman eri sanoin vahvisti saman asian Tessalonikin kristityille:

Jumala valitsi teidät … pelastukseen Hengen pyhittäessä teidät, jotka uskotte totuuteen. Juuri siihen Hän kutsui tei-dät meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisit-te Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden (2 TESS 2:13-14).

 

Apostoli Paavalin mukaan sanoma Kristuksen kirkkaudesta on ollut kätkössä ikuisista ajoista – israelilaisille polvesta polveen – mutta nyt ilmoitettu Jumalan pyhille. Salaisuutta uskovassa asuvasta kirkkaudesta hän kuvasi suorastaan valtavaksi:

 valtava on pakanakansojen keskuudessa tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo (KOL 1:26-27).

 

 

 

C1.2  Miten muuttumisemme tapahtuu?

 

Me … jotka … katselemme Herran kirkkautta … muutum-me”.

Vanhan Testamentin lakiliitossa elänyt ihminen ei voinut katsoa Jumalan täyttä fyysistä kirkkautta ja jäädä eloon. Toisaalta ulkonainen laki oli lihan heikkouden vuoksi kyvytön muuttamaan ihmistä tässä suhteessa paremmaksi. Sivulla A1.3 jo pohjustimme, millainen uudenmuotoi-nen kirkkauden läsnäolo Kristuksessa luo edellytykset sisäiselle para-nemisellemme. Juuri sen ansiosta meidän, armon liitossa elävien pa-kanoiden, muuttuminen on nyt mahdollinen Jeesukseen uskossa katsoessamme. Hän on kaikkea kasvua ylläpitävä Aurinkomme.

 

Jumalan kirkkaus … säteilee Kristuksen kasvoilta (2 KOR 4:6; PR 92). Oikeamieliset saavat katsella Hänen kasvojan-sa (PS 11:7; PR 38). Hänen kasvonsa olivat niin kuin aurin-ko, kun se paistaa täydeltä terältä (ILM 1:16).  

 

Ensimmäiset opetuslapset katselivat luonnollisin silmin Jumalan kirk-kautta Kristuksessa.5) He saivat olla todistamassa, kuinka Hänen kasvonsa loistivat rakkautta syntisiä ja sairaita kohtaan, kuinka ne hikoilivat verta tuskan keskellä Getsemanessa, tahriintuivat vereen orjantappurakruunun alla, tulivat runnelluiksi Golgatalle päättyneessä piinassa ja kuinka ne lopulta loistivat taivaallista ylösnousemuskirkkautta, josta heille näytettiin ”etukäteisdemo” kirkastusvuorella.6) Näin kirkas-tettua Jeesusta me saamme katsella nyt kuin kuvastimesta uskon silmin, evankeliumin kautta, sanan peilin heijastamana. Pyhän Hengen tärkein tehtävä onkin näyttää meille Kristus kaikessa täyteydessään ja vallata sisimpämme tällä näyllä.  Vain Jeesuksen armon kirkkauden edes-sä uskallamme avautua katsomaan totuutta itsestämme – haavoitetusta mielestämme ja lihallisuudestamme – ja antautua parannettavaksi. Tutustuessamme Hänen kärsimyskirkkauteensa sanan kautta käsi-tämme omien ahdistustemme alla, että risti sisältyy luonnollisena osana myös Jeesuksen seuraajilleen lahjoittamaan kirkkauteen.7) 

 

Meidän Herramme armo luo suotuisat kasvamisolosuhteet; Hänen esi-merkkinsä ja opetuksensa osoittavat tarpeen ja suunnan muutok-selle; Hänen ristinsä tarjoaa välineen muuttumiseen; Hänen Hen-kensä toteuttaa tuota ihmeellistä "metamorfoosia" meissä ("muuttua" on kreikaksi metamorphόō). Sen vuoksi meillä on psalminkirjoittajan tavoin suuri kaipaus saada kaikissa vaiheissamme elää Hänen kas-vojensa valossa, Hänen kirkkauttaan katsellen:

Kirkasta kasvosi palvelijallesi ja opeta minulle käskysi (PS 119:135; PR 38). Sinun valossasi me näemme valon (PS 36:10). Onnellinen se kansa, joka vaeltaa Sinun kasvojesi valossa, Herra (PS 89:16)! Minun sieluni sanoo: Herra on minun osani (VAL 3:24).

 

Muuttumisesta Kristuksen kaltaisuutta kohti käytetään Raamatussa myös ilmaisuja ”kasvaminen Kristuksessa”, ”hengen ja mielen uudistumi-nen” ja ”pyhitys”. Nimityksestä riippumatta kaikissa hengellisen kas-vumme vaiheissa

Raamattu ohjaa meitä aina vaeltamaan Herran läsnäolossa,

uskon katse, syvin kaipaus ja sydämen rakkaus Häneen kiinnitetty-nä.8) Juurtukaa Häneenajatelkaa Häntäkasvakaa Hänessäop-pikaa Hänestäpukeutukaa Häneen sekä rakentukaapysy-kää ja iloitkaa Hänessä! Monin kehotuksin suunnataan mielemme tiiviisti Herraamme.

Vain Jeesukseen uskossa katsoessamme Pyhä Henki voi toteuttaa tehtäväänsä: muuttaa meitä uskomme kohteen kal-taiseksi.

 

Pankaamme mekin pois kaikki, mikä (vakkoina) painaa, ja synti, joka (orjantappuroina) helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme, katse kiinnitet-tynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesuk-seen, joka … kärsi ristin häpeästä välittämättä, ja on istuu-tunut Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa Hän-tä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi, kun mielenne on masentunut (HEPR 12:1-3; RK 2000).

Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuk-sen Kristuksen armossa ja tuntemisessa (2 PIET 3:18).

Minun sieluni ikävöi Sinua yöllä, henkeni sisimmässäni etsii Sinua (JES 26:9).

 

 

 

C1.3  Mikä on muuttumisemme päämäärä?

 

Me … muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen”.

Myös roomalaiskirjeessään Paavali puhuu ihmeellisestä tavoitteesta, Kristuksen kuvan kaltaisuudesta, jonka Jumala jo ennakolta on aset-tanut itselleen päämääräksi lastensa suhteen:

Sillä ne, jotka Hän on ennalta tuntenut, Hän on myös ennalta määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi. Mutta ne, jot-ka Hän on ennalta määrännyt, Hän on myös kutsunut ja … vanhurskauttanut. Ja ne, jotka Hän on vanhurskauttanut, Hän on myös kirkastanut (ROOM 8:29-30).

 

Niin perin huimaavalta kuin se ihmisjärjellä ajateltuna kuulostaakin, Ju-malan tavoite muuttumisellemme on Kristuksen kuvan kaltai-suus ja Hänen kirkkautensa. Lopullisesti se toteutuu ylösnousemuk-sessa, kun katoavainen ruumiimme puetaan kuolemattomaan "taivaal-liseen majaansa" (1 KOR 15:49-53; 2 KOR 5:2-4). Täällä ajassa Jumalan muutostyö ihmisessä muovaa häntä syvimmältään kohti sitä aitoa, vapaata ja muihin verrattuna ainutlaatuisen erilaista persoonaa, joksi Hän on ihmisen Kristuksessa suunnitellut.

 

Terveessä hengellisessä kasvussa sisäinen ja ulkonainen pitävät yhtä: Pyhittyminen ulkonaisessa vaelluksessa on seurausta sisäisen ihmisen muuttumisesta, uudistumisesta ja vahvistumisesta Hengessä. Jos luet seuraavat sanankohdat huolella, huomaat, kuinka Raamattu opettaa Jumalan kutsuneen meidät säteilemään kirkkautensa runsautta ainakin kolmella käytännöllisellä tavalla:

    a)  laupeuden osoittamisen (myötätunnon, armollisuuden ja

         palvelemisen),

    b)  viisauden puhumisen (ymmärryksen ja tiedon) ja

    c)  ristin kantamisen (lihan kuolettamisen, kuuliaisen elämän ja

         kärsimisen)

muodossa.

 

a) Eikö savenvalajalla ole valta tehdä samasta savensa seoksesta toinen astia arvokkaaseen, toinen halpaan käyttöön? … Entäpä, jos Hän on tehnyt sen saattaakseen kirkkau-tensa runsauden ilmi laupeuden b) astioissa, jotka Hän on ennalta valmistanut kirkkauteen. Ja sellaisiksi Hän on kut-sunut myös meidät … myös pakanoista (ROOM 9:21-24). … että me eläisimme Jumalan kirkkauden ylistykseksi (EFES 1:12).

b) Me puhumme Jumalan salattua, kätkettyä viisautta, jon-ka Jumala on jo ennen maailmanaikoja määrännyt meidän kirkkaudeksemme (1 KOR 2:7). Näin Jumalan moninai-nen viisaus tulee nyt seurakunnan kautta tunnetuksi … sen ikuisen suunnitelman mukaisesti, jonka Hän oli teh-nyt Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme (EFES 3: 10-11).

c) Meidät on siis yhdessä Hänen kanssaan haudattu … kuo-lemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista Isän kirkkauden kautta, samoin mekin vaeltaisimme uudessa elämässä (ROOM 6:4). Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja halui-neen (GAL 5:24). Pietari, valituille muukalaisille, jotka … Ju-mala on Hengellään pyhittänyt Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen (1 PIET 1:2). … olemme myös perillisiä yhdes-sä Kristuksen kanssa, jos kerran yhdessä Hänen kans-saan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisim-me (ROOM 8:17).

 

Muuttumisemme Kristuksen laupeuden, viisauden ja hiljaisen kärsimisen suuntaan ei tapahdu nopeasti lukuisista esteistämme johtuen. Tärkeintä kuitenkin on se, että alun perin hylkytuomion alainen, sammunut ja rikkoutunut savilamppumme on nyt taitavan Savenvalajan työpöydällä korjattavana. Vaikka henkemme ja mielemme kammiot olivat pimen-tyneet kelvottomiksi entisen isännän (vanhan ihmisemme) hallinnan aikana 9), käynnistyi muutos parempaan välittömästi uuden omistajan, kirkkauden Hengen, muutettua temppeliinsä asumaan. Silti sisäisen uudistumisen luonteeseen kuuluu, että se ei ilmesty kuin paketti vas-tauksena rukoukseemme, vaan kypsyy hitaasti parantavan Hengen he-delmänä. Muuttumisemme ei tapahdu hyppäyksenomaisesti, esimerkiksi hengellisissä tilaisuuksissa kokemiemme siunausten yhteydessä, vaikka niin helposti ajattelemme ja odotamme.

Sisäinen muuttuminen on koko elämämme mittaisen Hengen päivittäisen työn tulos  (2 KOR  4:16) .

 

Armoituksemme (eli kutsumuksemme) laatu seurakunnassa viittaa useinkin sellaiseen Kristuksen luonteen alueeseen, jossa ”juurihoito” on ollut tuskallisen syvää ennen tervehtymistämme. Olemuksemme kovista ”savimöykyistä” huolimatta Hänen työnsä etenee varmasti kohti alussa mainittua päämäärää. Herran armo kasvattaa meistä "kokemus-asiantuntijoita" muita varten. Kuinka hyvin Kristuksen elämä saa muotoa meissä, riippuu siitä, miten pitkälle yhdistymisemme Hänen kuole-maansa pääsee meissä toteutumaan. Itseään ja seuraajiaan vehnän-jyvään verraten Jeesus opetti, että satoa kantavan oraan ja tähkän kehittyminen edellyttää maahan kylvetyn jyvän kuoren suostumista kuo-lemaan 10).

 

Silloin kun kohtasimme Jeesuksen Vapahtajanamme, alkoi muuttumi-semme Kristuksen kuvan kaltaisuutta kohti ensiksi henkemme uudistu-misena. Uudistuminen mielemme kammioissa on parhaillaan Hengen työn alaisena ja muuttuminen ruumiimme osalta toteutuu vasta Jeesuksen ilmestyessä. Herran tulemuksessa saamme kirkastetun ylös-nousemusruumiin, joka kestää Jumalan valtaistuimen luona vallitsevat pyhyyden olosuhteet tuhoutumatta.

 

Meidän kansalaisuutemme on taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Vapahtajaksi. Hän muuttaa mei-dän alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruu-miin kaltaiseksi (FIL 3:20-21).

 

Me tiedämme tulevamme Hänen kaltaisikseen, kun Hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä Hänet sellaisena kuin Hän on. Jokainen, joka panee Häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niin kuin Hän on puhdas (1 JOH 3:2-3).

 

Jeesuksen kohtaamisen valtavana päivänä astumme uudentasoiseen kirkkauteen, kun nykyinen sisäinen kirkkautemme muuttuu taivaassa vallitsevaksi iankaikkiseksi kirkkaudeksi. Niin kuin Auringon kirkkaus eroaa Kuun kirkkaudesta, niin toisenlaista on lopullinen taivaallinen kirkkaus maanpäälliseen kirkkauteemme verrattuna.11) Sinä päivänä meille ei ainoastaan palauteta ensimmäisen Aadamin paratiisikirkkautta, jossa Kristuksessa kuolleet nyt elävät, vaan viimeisen Aadamin kirk-kauden tila. Edessämme on siis todellinen muuttumisen tie kirk-kaudesta kirkkauteen, kuten alussa lainattu raamatunjae opettaa.

 

Me näemme Jeesuksen kuolemansa ja kärsimyksensä täh-den kirkkaudella ja kunnialla seppelöitynä (HEPR 2:9). Sil-loin te ylipaimenen ilmestyessä saatte kirkkauden kuihtu-mattoman seppeleen (1 PIET 5:4).

 

Hänen (Jeesuksen) kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se paistaa täydeltä terältä (ILM 1:16). Silloin vanhurskaat lois-tavat Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko (MATT 13:43).

 

 

 

C1.4  Kuka on muutoksen toimeenpanija?

 

” Me … muutumme … niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki ”.

Tarkastelumme alaisena oleva raamatunjae kertoo lopuksi mitä kes-keisimmän tosiasian: 

Hengen ja mielen uudistumisen aikaansaaja on Kristus itse. Yksiselitteisesti vain Jeesus kykenee parantamaan ja muut-tamaan meitä!

 

Herran lampun virittäminen Jumalan tahdon mukaiseen kuntoon ei näin ollen ole ihmisen oman ponnistelun, rukouksen, paaston tai koulutuksen ansiota, vaan alusta loppuun kirkkauden Herran toteuttamaa armon ihmettä. Onkin tosi huojentavaa tietää, että sisäisessä muuttumisessa voimakysymys, kasvun lopputulos ja aikataulu sekä reitti päämäärän saavuttamiseksi ovat Hänen käsissään. Tähän lepoon ja luottamukseen Raamattu ohjaa meitä monin jakein:

Jumala antaa kasvun. Te olette Jumalan viljelysmaa. Jumala antaa … kullekin siemenelle sen oman (persoonallisen) var-ren (1 KOR 3:7,9; 15: 38).

 

Hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, vie sen päätök-seen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä (FIL 1:6). … Hän on sen myös tekevä (1 TESS 5:23). Näin sanoo Herra: Kääntymällä ja pysymällä levollisina te pelastutte, hil-jainen luottamus on teidän voimanne (JES 30:15).

 

Herran Henki on Isän lohduttavan ja hoitavan rakkauden vakuuttaja ja välittäjä meille. Kukaan muu ei ole kykenevä kirkastamaan Kristusta ja lunastetun identiteettiämme Hänessä. Ainoastaan Pyhän Hengen avaa-man sanan edessä voimme havahtua näkemään myös syvän muu-tostarpeemme ja uudistua ymmärrykseltämme. Yksin Hän kykenee vaikuttamaan tahtoomme niin, että olemme valmiit seuraamaan Jee-susta. Vain Häneltä me saamme voiman kieltää itsemme, ottaa ristimme ja astua hiljaisina Herran kanssa jopa kärsimyksiin. Yksinomaan Kristuksen Henki on voimallinen vahvistamaan sisäistä ihmistämme eli uudistamaan tuoreesti henkeämme ja mielemme kammioita. Se on ainoa pysyvä tie kristusvalon voimistumiseen meissä ja esteettömään sätei-lemiseen kauttamme. Juuri siihen Jumala on meidät kutsunut - omis-tamaan Herramme Jeesuksen kirkkauden:

Sen kirkkauden, jonka Sinä olet antanut Minulle, Minä ole antanut heille (opetuslapsilleni), jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä (JOH 17:22).

 

Sen vuoksi Paavali uskalsi rukoillla efesolaisten puolesta mm. näin:

Rukoilen, että Hän Henkensä kautta suuren kirkkauten-sa mukaisestiantaisi teidän sisäisen ihmisenne puoles-ta vahvistua voimassa (EFES 3:16).

 

Olet jo varmaan pannut merkille, että tämä sivusto pyrkii tutkimaan niitä työskentelytapoja, välineitä ja vaiheita, joita Jumala käyttää edellä kuvatun suurenmoisen muutostavoitteensa saavuttamiseksi. Hän haluaa kunnostaa lamppunsa meissä loistamaan Kristuksen tulemuksen edellä kirkkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Sanomattakin lienee selvää, ettei Hänen työnsä meissä ole vaihe vaiheelta yksityiskohtaisesti seli-tettävissä; Hän toimii niin kuin tuulenhenkäys, jonka aikaansaannoksen saatamme jotenkin aistia, mutta tarkkaa etenemisreittiä emme.12) Voim-me kuitenkin alla olevaan raamatunpaikkaan vedoten ajatella, että Jumalan etenemistapa kanssamme on lähtökohdiltaan kolmiosainen: Hän haluaa riisua meidät entisestä, uudistaa meidän sisäisen ihmi-semme ja pukea meidät uuden ihmisen varustuksiin. Tähän aiheeseen paneudumme seuraavilla sivuilla kohdasta C2 alkaen.

 

Totuus on Jeesuksessa: Teidän tulee hylätä vanha ihmisenne … ja uudistua hengeltänne ja mieleltänne ja pukea yllen-ne uusi ihminen (EFES 4:21-24).