C4.1  ”Olkoot lamppunne palamassa!

 
 
 

Olkoot kupeenne vyötettyinä ja lamppunne pala-massa. Olkaa niiden ihmisten kaltaisia, jotka odotta-vat herraansa. Olkaa tekin valmiit, sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista (LUUK 12:35-36,40).

 

Tyhmät morsiusneidot ottivat lamppunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Viisaat sitä vastoin ottivat lamppujensa lisäksi astiat, joissa oli öljyä. Kun tyhmät neidot olivat lähteneet ostamaan öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä (MATT 25:1-13).

 

Siksi, rakkaani, niin kuin olette aina olleet kuuliaisia, ah-keroikaa peläten ja vavisten oman pelastuksenne hyväksi (FIL 2:12).

 

Olemme tämän sivuston alkuosassa perehtyneet periaatteisiin, joiden mukaan Jumala tahtoo virittää Hengen lamppunsa omis-saan palavaksi. Yllä olevasta Jeesuksen kehotuksesta voimme pää-tellä, että paras tapa odottaa Hänen tuloaan ja ylläpitää lähtö-valmiutta on säilyttää mielen kupeet totuuteen vyötettyi-nä ja hengen lamppua) palavana. Samaa valvovaa mielenlaa-tua tarkoittaen apostoli Paavalikin rohkaisee filippiläisiä kristittyjä kaikella vakavuudella kilvoittelemaan (κατεργάζομαι [katergazomai] = ahkeroida, työskennellä, toimia) oman pelastuksensa hyväksi (FIL 2:12). Kyse on sammumattoman uskonyhteyden säilyttä-misestä Jeesukseen lopun ajan laittomuuden, eksytysten ja vainon lisääntyessä. Kristuksen lunastusarmon ja Hänen henkivalloista saavuttamansa täydellisen voiton ansiosta se on mahdollista.

 

Yllä oleva Jeesuksen vertaus tyhmistä ja viisaista sisältää opetusta sekä morsiusneidoille (Israelille) että morsiamelle (seurakun-nalle). Ymmärrämme toki, että morsiusneidon asema ei ole sama kuin morsiamen: sulhanen (Jeesus) noutaa morsiamensa häihin varmasti (ILM 19:7), mutta morsiusneito voi jäädä hääaterian ulkopuolelle (ILM 19:9). Kuitenkin kehotus valvomiseen kuuluu molemmille, sillä Jeesuksen saapuminen on yllättävä hetki kum-mallekin. Karitsan hääjuhlaa (hääseremoniaa ja hääateriaa) olem-me tarkemmin käsitelleet sivulla C4.23.

 

Jaakobin jälkeläiset eli "morsiusneidot" asuvat maailman kansojen keskellä. He ovat tällä hetkellä "uneliaisuuden hengen" vallassa (ROOM 11:8). Ehkäpä se joukko on pieni, joka vielä odottaa Jumalan lupausten toteutumista ja Messiaan ilmestymistä. "Lain puhtaudessa" he pyrkivät valvomaan identiteettinsä säilymistä Jumalan kansan jäseninä. Vaikka he lukevat vanhan liiton Kir-joituksia, estää paatumuksen peite heitä näkemästä Jeesusta Jumalan uhrikaritsana (2 KOR 3:14-16). Vasta Jaakobin ahdis-tuksen pimeimmällä hetkellä koko jäännös todellisesta Israelista maailmassa on valmis kääntymään katumuksessa Jeesuksen puoleen (ROOM 9:27-28; 11:5,23-27). Heille Herra Jeesus saapuu pelastajana ja Kuninkaana. Tämä Israelin jäännös  oksastetaan takaisin jaloon öljypuuhun; sille lahjoitetaan uusi Henki ja uusi liitto Jumalan kanssa ja se istutetaan takaisin koti-maahansa. Näin heille avautuu ovi olla "morsiusneitoina" mukana Karitsan hääaterialla Jumalan 1000-vuotisessa valtakunnassa (JES 59: 20-21; 60:21-22; 62:11-12; MATT 8:11-12; LUUK 22:16-18).

 

Jeesuksen vertauksella on sanottavaa myös meille pakanoille, kun huomioidaan, että öljy edustaa pyhyyden Hengen läsnäoloa uudestisyntyneessä ihmisessä. Luonnollisen öljylampun palaminen on seurausta öljyn virtaamisesta säiliöstä sydänlankaan, mikä periaate toteutuu viisaiden neitojen kohdalla. Heidän helmaansa kätketty öljyastia kuvaa elämää Hengessä - siis elämänyhteyttä Jeesuksen kanssa. Hengen täyttämät ja opettamat Jeesuksen seuraajat valvovat, että heidän "mielensä kupeet ovat sanan totuudella vyötetyt". He "ahkeroivat oman pelastuksensa hyväksi säilyttäen puhtaan omantunnon", kuten Paavali asian ilmaisi (APT 24:16; FIL 2:12). Viimeisten päivien harhaopit ja koetukset eivät onnistu kampeamaan heitä pois Herransa odottamisesta. Lopun ajan antikristilliset tuulenpuuskat eivät pysty puhaltamaan heidän lamppujaan sammuksiin. Jeesuksesta on tullut "morsian-ihmisten" sydämen kaipauksen ja odotuksen keskipis-te. Sulhasen toiveen mukaisesti heille on tärkeätä hoitaa sisäistä Herran temppelin lamppua - mikä tehtävä oli aikoinaan esiku-vallisesti uskottu jo ilmestysmajan papille:

 

Ja Eleasar, pappi Aaronin poika, pitäköön huolen seit-senhaaraisen lampun öljystä (4 MOOS 4:16).

 

Vastaavasti voisimme nähdä tyhmät morsiusneidot vertauskuvana uskonnollisista mutta uudestisyntymättömistä pakanoista. He tajuavat öljyn puuttumisen merkityksen vasta keskiyön hetkellä sulhasen ilmestyessä. Heidän valintansa liikkua ilman öljyastiaa kuvaa heidän vastaustaan Jumalan pelastuskutsuun. Heidän sydämensä maaperä on kuin tien tai kallion reuna, jonne kylvetty sanan siemen ei ole päässyt juurtumaan (MATT 13:18-21). Jotkut heistä saattavat luottaa muodolliseen kirkollisuuteensa eli yhtei-söllisyyteen, joka ruokkii järjen lamppua, mutta josta puuttuu Hengen öljy eli sisäinen elämä Jeesuksessa. Öljysäiliön poissaolo kuvaa voimanlähteen, Jeesuksen, poissaoloa elämästä. He ovat liikkuneet uskovien seurassa, mutta teljenneet sydämensä oven Herralta - niin kuin tekivät israelilaiset muinoin Herran temp-pelissä:

He myöskin sulkivat eteisen ovet, sammuttivat lam-put, eivät polttaneet suitsuketta eivätkä uhranneet polt-touhreja pyhäkössä Israelin Jumalalle (2 AIK 29:7).

 

Jos hyväksymme varhaisen Israelin käyttämisen esikuvana Ju-malan seurakunnasta, on meillä VT:ssa muuan rohkaiseva en-nakkotäyttymys heräämisestä ja viime hetkellä tapahtuneesta ”lamppujen kuntoon laittamisesta”. Suuressa armossaan Jumala antoi tällaisen mahdollisuuden omalle kansalleen profeetta Elian välityksellä suuren ahdingon aikana. Uskon henkilökohtaisesti, että taivaallinen Lampunvirittäjä rakastaa yhä myös ”tyh-miä morsiusneitoja”. Hän on valmistamassa sekä Jaakobin jäännöstä että seurakuntaansa Jeesuksen paluuta varten. Ahdis-tavana aikana Jumala kutsuu myös seurakunnan "liepeillä eläviä" ja sen esirukousten kohteina olevia ihmisiä antamaan tyhjät lamp-punsa täytettäväksi. 

 

Tällä sivustolla uskomme (ja rukoilemme), että Jumala lahjoit-taa seurakuntansa keskelle lyhyen, mutta voimallisen uudis-tumisen ajan. Sammuneet tai sammumassa olevat hengen lamput puhdistetaan silloin ja täytetään Hengen öljyllä. Seurakunta pyhitetään lopullisesti Herraa ja ylösottoa varten. Uskomme myös lyhyeen herätyksen aikaan, joka kansojen välisen väkivallan ja globaalin talousahdingon vallitessa vetää pelastukseen erityisesti uskovien esirukousten kohteina olleita perhekuntia.

 

Samanaikaisesti Jumalalla on ”piilossa” Elian hengellä varustettuja palvelijoita, jotka suuren ahdistuksen aikana nousevat kääntämään myös Jaakobin jäännöksen Herran puoleen ja opastamaan sitä pois "paatumuksen peitteen" alta (ROOM 11:4-5; 2 KOR 3:14-16; ILM 11:3) 1) 

 

Olkaa raittiita ja valvokaa. Kaiken armon Jumala on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne Hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen on valta aina ja iankaik-kisesti (1 PIET 5:8,10-11).

Paatumus on kohdannut osaa Israelista, ja se kes-tää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisäl-leSitten koko Israel on pelastuva, niin kuin on kir-joitettu: "Siionista on tuleva Pelastaja. Hän poistaa juma-lattomuuden Jaakobista. Ja tämä on Minun liittoni heidän kanssaan, kun Minä otan pois heidän syntinsä (ROOM 11: 25-27).

 

Elian merkitystä ja esimerkkiä seurakunnan uudistumisen ja he-rätyksen kannalta tutkimme Raamatun avulla sivulla C4.2.