D6  KVANTTIMUUTOS                     16.7.2022

 

 

Sivustomme osioissa C1, C2 ja D olemme käsitelleet uudesti-syntymisen aiheuttaman sisäisen muutoksen vaikutusta ajatteluun, tunteiden ilmaisuun, motiiveihin, asenteisiin ja toimintaan. Muutos on niin merkittävä ihmisen koko persoonallisuuden kannalta, että psykologisessa tutkimuksessa ilmiöstä on viime aikoina ryhdytty käyttämään nimitystä kvanttimuutos.

 

Kirjassaan "Voiko persoonallisuus muuttua?" esittelee prof. Mark-ku Ojanen persoonallisuuden käsitteelle mm. seuraavat määri-telmät a) :

 

"Persoonallisuus koostuu sellaisista osatekijöistä kuten ajatuk-setemootiot ja toiminnat. Kuvatkaamme persoonallisuutta yhdistävänä käsitteenä, joka on ihmisen

             ajatteluprosessien,

             emotionaalisten reaktioiden,

             motivaatiotekijöiden ja

             toimintojen

kokonaissumma."

 

"Persoonallisuus on kognitioidentunnetilojen ja yttäyty-misen kompleksinen järjestelmä, joka antaa suuntaa ja hahmoa henkilön elämään. Persoonallisuus koostuu sekä rakenteista että prosesseista heijastaen sekä luontoa (geenejä) että kasvatusta (kokemuksia). Lisäksi persoonallisuuteen kuuluu menneisyys, mu-kaan lukien menneisyyden muistot ja yhtä lailla nykyisyyden ja tulevaisuuden tulkinnat."  

 

Edellä mainitun kirjansa sivuilla 85-92 Markku Ojanen käsittelee kvanttimuutoksia persoonallisuutta kokonaisvaltaisesti koskettavina tapahtumina. Hänen mielestään uskoontulo kuuluu sellaisiin kokemuksiin. Siinä "aineellisten arvojen tilalle tulevat henkiset ja hengelliset arvot". "Todellinen parannus koskettaa tunteita, ajatuk-sia ja tekoja." 

 

Viisaita sanoja, kun ottaa huomioon, että vielä 1980 luvulla tämän kaltaisia nopeita muutoksia "saatettiin pitää psyykkisiin häiriöihin verrattavina ilmiöinä" eivätkä ne "paljonkaan kiinnostaneet psyko-logian tutkijoita". Ojasen mukaan "äkilliset muutokset eivät sopi-neet vallitseviin psykologisiin teorioihin, joissa korostettiin per-soonallisuuden pysyvyyttä". "Psykologialla ei tuolloin ollut käsit-teitä (kääntymiskokemukseen liittyvien) äkillisten muutosten ku-vaamiseen toisin kuin käytännöllisen teologian oppiaineissa. Sen alueella voitiin soveltaa kreikan kielen sanoja epistrepho (kääntyä ympäri) ja metanoia (mielen muutos)." 

 

Maalaisjärjen mukaan minkään inhimillisen (etenkään miljoonien ihmisten yhtenevän kokemuksen) ei tulisi olla suljettuna tutki-muksen ulkopuolelle.

 

Vuonna 1994 prof. William Miller ja tri Janet C'de Baca ni-mesivät kvanttimuutokseksi (Quantum change) ainutkertaisen ja yllättävän kokemuksen, joka koskettaa voimakkaasti ihmisen arvo-ja, ajattelua, elämäntapoja ja ihmissuhteita. Edellä mainitussa kirjassaan (s. 88-89) Markku Ojanen siteeraa heidän tutkimustaan kvanttimuutoksen läpikäyneistä ihmisistä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sisäisen "kvanttihypyn" kokeneet havaitsivat tapahtumaan liit-tyneen mm. seuraavia äkillisiä mielen subjektiivisen tilan muu-toksia (prosentteina vastanneista):

 

     tärkeän totuuden paljastuminen                     (87 %)

     mielen taakasta vapautuminen                       (78 %)

     tunne täydellisestä rakkaudesta                      (60 %) 

     yllättyneisyys ja hämmentyneisyys                  (58 %)

     yhteyden tunne                                            (56 %)

     tunne olemisesta suuremman voiman käsissä  (55 %)

     pyhyyden läsnäolon tunne                             (49 %)

 

Ojasen mukaan "tutkimuksen tärkein tulos oli se , että elämä oli paljon parempaa kokemuksen jälkeen. Olennaista muutok-sessa olivat vapautuminen, voimakas positiivinen tunne ja uusi merkitys elämässä. Lähes 85 prosenttia tutkituista kertoi, että kokemus oli joko uskonnollinen tai spirituaalinen. Kun Jumalaan uskoi ennen tapahtumaa 59 %, sen jälkeen uskovien osuus oli 83 %. Suurimpiin muutoksiin arvojen tärkeydessä kuuluivat mm.

 

 ♥ anteeksiannon, sisäisen rauhan, spirituaalisuuden, ihmisenä

    kasvamisen, anteliaisuuden, rehellisyyden ja rakkauden

    lisääntyminen

 ♥ minäkeskeisten, materiaalisten arvojen heikkeneminen,

    ja samalla keskinäistä yhteyttä ja armeliaisuutta painottavien

    arvojen vahvistuminen."

 

Monet muutkin vastaavat tieteelliset tutkimukset osoittavat, kuinka "kvanttimuutos voi johtaa ihmisen kukoistamiseen". Kristittyinä ymmärrämme, että hengellinen herääminen ja uskoon-tulo eli uudestisyntyminen ovat Jumalan äkillisiä väliintuloja ihmisen elämässä. Ne muodostavat lähtölaukauksen pitkälle muuttumisprosessille. Myönteiset muutokset käyttäytymisessä ja pyrkimyksissä voivat toki tulla esille hyvinkin nopeasti lähtö-tilanteesta riippuen (esimerkiksi alkoholistin pelastuessa), mutta pysyvämpi muutos ajattelussa, tahtoelämässä, tunteiden sääte-lemisessä ja motiiveissa on Hengen kärsivällisen uudista-mistyön tulosta. Olemme tällä sivustolla yrittäneet hahmotella työn etenemisvaiheita ja tavoitteita.

 

Sekä Raamatun että psykologiatieteen mukaan syntiin langenneen ja oman elämänsä haaksirikkoon ajaneen, mutta Hengestä syn-tyneen, ihmisen

persoonallisuus voi siis muuttua jumalallisen "kvantti-kosketuksen" seurauksena.

 

Jumala haluaa muuttaa lapsensa alunperin suunnittelemakseen aidoksi ja vapaaksi persoonallisuudeksi (2 KOR 3:17-18). Sitä tar-koittaen Paavali kuvaa ihmisolemuksen hengellistä kasvua uudis-tumisena Kristuksen mielenlaatua kohti:

 

Totuus on Jeesuksessa: Teidän tulee hylätä vanha ihmi-senne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä seuratessaan petollisia himoja, uudistua hengel-tänne ja mieleltänne (mm. ajatus-, tunne- ja tahtoelä-män osalta) ja pukea yllenne uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti totuuden vanhurs-kauteen ja pyhyyteen. (EFES 4:21-24)

 

Olettehan riisuneet pois vanhan ihmisen tekoineen ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luo-jansa kuvan mukaan (KOL 3:9-10).

 

Sillä ne, jotka Hän on ennalta tuntenut, Hän on myös ennalta määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että Hän olisi esikoinen monien veljien joukossa (ROOM 8:29).

 

Raamatun mukaan tämä Jumalan itselleen asettama tavoite täyt-tyy lopullisesti vasta siinä muutoksessa, joka tapahtuu Jeesuksen kutsuessa omansa Kotiin (1 KOR 15:49-53; 1 JOH 3:2).

 

Uudestisyntymisen tuoman nopean avun päihde- ja huumausaine-riippuvuuksiin havaitsi aikoinaan myös Tukholman sosiaalilääketie-teen laitoksen professori Nils Bejerot (1921-1988). Psykiatrina Bejerot teki vuosikymmenet merkittävää ruohonjuuritason tutki-musta päihdeaddiktoituneiden parissa sekä palveli huumeiden väärinkäyttöä tutkivan Ruotsin Carnegie-instituutin johtajana. Vaik-ka hänellä itsellään ei ollut uskonnollista vakaumusta, on mie-lenkiintoista lukea otteita hänen vuonna 1980 pitämästään esi-telmästä Tukholman pohjoismaisessa päihdekonferenssis-sa. Seuraavassa pastori Esko Knuuttilan saman vuoden Vangin Toivo-lehdessä esittämä lainaus mainitusta Bejerotin rehellisestä luennosta: 

 

"Vaikka olenkin 1930-luvulla käynyt pyhäkoulua, en näitä uskon-nollisia asioita ymmärrä. Kuitenkin minun on todistettava - ja teen sen mielelläni - ettei ole parempaa lääkettä alkoholisteille kuin pelastus. Sen kokenut on heti vapautunut ihminen. Mie-lestäni tässä uskonkokemuksessa on epänormaali voima.

 

Alkoholismissa ja huumeriippuvuudessa on kysymys rakastumi-sesta miellyttäviin tunteisiin. Uskoon tuleminen on rakastumista Jumalaan. Ja tämä rakastuminen on voimakkaampi kuin rakas-tuminen päihteisiin.

 

Päihderiippuvuus on niin syvällä persoonallisuudessa, että se mitä tapahtuu isoissa aivoissa ja järjessä, ei kykene aikaansaamaan vapautumista. Kun "himo" on voimakkaampi kuin biologiset vietit, tarvitaan vapautumiseen epätavallinen voima. Tässä tuo avun ikivanha uskonnollinen pelastus, jonka vastaanottanut ihminen voi hetkessä päästä irti ongelmastaan. Mutta me lääkärit emme voi pelastusta reseptillä määrätä."