D2.3 Jumalan koko taisteluvarustus

 

Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus voidak-senne kestää Paholaisen juonet … niin että voitte pahana päi-vänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä (EFES 6:11,13).

Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee (SNL 4:23). Olkaa varuillanne, ettei jumalattomien eksytys tempaa teitä mukaansa ettekä lankea pois omal-ta lujalta pohjaltanne (2 PIET 3:17). 

 

Edellisillä sivuilla käsittelimme muutamia syitä, joiden vuoksi Raamatun kehotus mielen uudistumiseen on aiheellinen. Koska kiusauksen siemen piilee Jumalan tahdon vastaisessa ajatuksessa, pysähdymme nyt tutki-maan varustusta, joka suojaa mieltämme ja varjelee ajatusmaail-maamme henkivaltojen painostusta ja Pahan nuolisadetta vastaan. Teemme sen roomalaisen sotilaan taisteluvarustusta havaintovälineenä käyttäen.a)

 

 

I   Varjele ajatusmaailmasi totuudessa!

 

Seisokaa kupeet totuuteen vyötettyinä (EFES 6:14). Minä olen valinnut totuuden tien (PS 119:30). Itsensä varjelemi-nen niin, ettei maailma saastuta, on puhdasta jumalanpalve-lusta (JAAK 1:27).

Älkää antako tilaa Paholaiselle (EFES 4:27).

Kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa (FIL 4:8). Kiinnit-täkää  mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen mikä on maan päällä (KOL 3:2).

 

Roomalaisen sotilaan pukeutuminen alkoi pellavaisten alusvaatteiden päällä olevan polvimittaisen paidan (tunican) sitomisella vyöllä (cingu-lumilla). Se on esikuva sisimmän mielen vyöttämisestä totuuteen eli tahtoelämän taipumisesta Kristuksen sanan alle. Aivan aluksi Jumala vaikuttaa tahtoomme, sillä totuuteen kiinnittyminen on hen-gellisessä taistelussa menestymisen edellytys. Sitomattomat liepeet heikensivät legioonalaisen taisteluvalmiutta, ja sama vaikutus on sanan vastaisten ajatusten, tunteiden ja pyrkimysten säilyttämisellä hengellisen sotilaan mielessä. Kupeiden vyöttäminen totuudella sisältää aja-tusmaailmamme tietoisen varjelemisen niin, että emme salli Paholaiselle siellä minkäänlaista jalansijaa. Se merkitsee myös sellaisten informaatiolähteiden määrätietoista välttämistä omien valinto-jemme avulla, jotka silmien tai korvien kautta voisivat tuottaa mie-leemme epäpuhtaita, epäuskoisia, eksyttäviä ja rakkaudettomia ajatuk-sia.

 

 

II   Ajattele itsestäsi ja asemastasi kuten Jumala ajattelee!

 

Seisokaa ... pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan (EF 6:14). Pyrkikää tekemään kutsumisenne ja valintanne lu-jaksi. Jos näin teette, ette koskaan lankea (2 PIET 1:10). Olkoon  pukunamme uskon ja rakkauden haarniska (1 TESS 5:8).

Jumalan puolelta lunastuksemme Kristuksessa on ikuisesti luja ei-kä Hän kadu kutsumistaan. Uskon haarniskaan (loricaan) pukeutuminen tarkoittaa tämän tosiasian omistamista uskon kautta itsellemme. Kiu-saavien olosuhteiden ja vaihtelevien tuntemusten keskellä on tärkeätä aina kirkkaasti tiedostaa, että asemamme Isän rakastamina lapsina (sivu B2.1), Pojan vapaiksi lunastamina uusina luomuksina (sivu B2.2sivu C2.1 ja sivu C2.2) ja Pyhän Hengen voitelemina palvelijoina on muut-tumaton (sivu B2.3 ja sivu B3). Jumala pitää minusta huolta, Hänellä on aina minua kohtaan hyvä tahto eikä Hän peruuta valintaansa. Menneisyydestämme ja heikkoudestamme huolimatta olemme Jumalan silmissä rakastettuja, Kristuksen vanhurskauteen puettuja, täysin puhtaita, arvokkaita ja ainutlaatuisia persoonallisuuksia. Hän on laatinut parhaan mahdollisen suunnitelman ajallista ja iankaikkista elämäämme varten! Tämä identiteettimme Kristuksessa on rintapanssarimme, horjumattoman sydämen rauhan ja sisäisen levon takaaja. Sen avulla torjumme Pahan kolminaisuuden asemamme epäilemiseen suun-taamat valheet kaikissa tilanteissa. Meissä asuva Kristus on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

 

 

III  Anna palvelijan mielenlaadun ohjata kutsumustasi

 

Olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan (EFES 6:15).

Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saa-liikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon (FIL 2:5-7). Eihän Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lun-naiksi monien edestä (MATT 20:28).

 

Sotilas on kutsuttu palvelijaksi, ei etsimään omaansa. Hän on valmis täyttämään saamansa ohjeet tarkasti, vaikka se merkitsisi vaivannäköä ja kärsimystä. Roomalaisen sotilaan jalkineet, nahkapohjaiset sandaa-lit (caligae), olivat kevyet ja ketterät liikkua. Ne kuvaavat altista mieltä, jonka rauhan evankeliumin vastaanottaminen meissä synnyttää. Alttiilla mielellä varustettu evankeliumin palvelija kuunte-lee herkästi Ylipaimenen ääntä; hän on taipuisasti käytettävis-sä niissä Valtakunnan tehtävissä, joissa Ylipaimen häntä tarvitsee. Olemme saaneet Kristuksen mielen syntymälahjana sen Hengen kautta, joka meissä asuu. Annetaan tämän mielenlaadun vahvistua alttiuden anturoiksi ohjaamaan kaikkia askeleitamme.

 

Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hä-nen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman, julistaa pelastusta ja sanoo Siionille: ”Sinun Jumalasi on Kuningas!” (JES 52:7)

Hänen askeleissaan on jalkani pysynyt, Hänen tietään olen noudattanut siltä poikkeamatta. Hänen suunsa sanat olen kätkenyt tarkemmin kuin omat päätökseni (JOB 23:11-12). Herra ohjaa sen miehen askeleet, jonka tie on Hä-nelle mieluinen. Jos hän lankeaa, ei hän sorru maahan (PS 37:23-24).  

 

 

IV  Opettele lähestymään haasteita ja koetuksia uskon asenteella!

 

Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki Pahan palavat nuolet (EFES 6:16).

Uskon kautta he ... saivat kokea lupausten toteutumista, tukkivat leijonien kidat. He sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, vahvistuivat heikkoudesta, tulivat väke-viksi sodassa ja ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot (HEPR 11:33-34).

Ajatelkaa Häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne (HEPR 12:3). Hän on niiden kilpi, jotka Häneen turvaa-vat (SNL 30:5). Herra on minun voimani ja kilpeni. Häneen minun sydämeni turvasi ja minä sain avun (PS 28:7).

 

Usko on lahja Jumalalta; se on kilpi (scutumPahan ajatuk-siimme suuntaamien nuolien torjumiseksi. Uskon kilpi on puolus-tusase, jonka avulla henkivallan meihin itseemme kohdistamat syytökset ja valheet sekä Jumalan sanan epäilemiseen tarkoittamat ehdotukset sammutetaan heti alkuvaiheessa. Epäusko on astumista ulos tämän suojakilven takaa. Jumala sallii sotamiehilleen hankalia olosuhteita ja monenlaisia koetuksia, jotta harjaantuisimme suuntaamaan uskon kilpemme epäilyksiämme, epäonnistumisen pelkojamme vastaan. Usko koetellaan niin kuin kulta tulessa. Hän kasvattaa meihin kurinalaista ja kärsivällistä luottamusta sanaansa kohtaan, jotta pitäisimme sitä ajat-telumme ja uskomme perustana kaikissa tilanteissa. Pohjimmaltaan Jumala itse on niiden kilpi, jotka uskossa Häneen turvaavat.

 

   

V   Anna pelastuksen rauhan ja levon täyttää ajatusmaailmasi!

 

Ottakaa myös pelastuksen kypärä (EFES 6:17). Meidät on pelastettu, se on varma toivomme (ROOM 8:24; PR 92). Olkoon kypäränämme pelastuksen toivo (1 TESS 5:8).

Hän on meidät pelastanut, ei meidän tekojemme vaan oman suunnitelmansa ja armonsa mukaan, jonka Hän antoi meille Kristuksessa Jeesuksessa (2 TIM 1:9). Kiinnittä-kää mielenne … Jeesukseen (HEPR 2:1). Hän on meidän rauhamme (EFES 2:14).

 

Pelastus Kristuksessa muodostaa kestävän kypärän mielemme suojaksi, kun uskon kautta omistamme itsellemme lunastuksen koko kattavuuden ja syvyyden. Ensiksi Jeesus vapahti meidät synnin ja pimeyden vallasta, pahasta maailmanajasta ja tulevasta vihasta taivaalliseen valtakuntaansa. (Lue:  ROOM 6:18; KOL 1:13; GAL 1:4; 1 TESS 1:10; 2 TIM 4:18.)  Sen ansiosta meillä on pysyvä rauha Jumalan kanssa ja täysi toivo tulevaisuutemme suhteen. Toiseksi pelastus tarjoaa suojan sekä maailman taholta tulevan ahdistuksen että arkisten huo-lenaiheiden saartamaan ajatusmaailmaamme. Jeesus on aina kans-samme! Hän on avannut meille rukoustien mielen huolien alta Ju-malan huolenpidossa koettavaan lepoon.

 

Heittäkää kaikki murheenne Hänen päälleen, sillä Hän pitää teistä huolen (1 PIET 5:7). Älkää olko mistään huo-lissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydä-menne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa (FIL 4:6-7).

Sinä ympäröit minut pelastuksen riemulla (PS 32:7). Juma-lan valtakunta  ... vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä (ROOM 14:17). Siksi me sanomme turvallisin mie-lin: ”Herra on minun auttajani.” (HEPR 13:6)

Jeesus vastasi heille: Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi Minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: Minä olen voittanut maail-man.” (JOH 16:33; PR 38)

 

Kolmanneksi pelastuksen kypärä (cassis) suojaa ajatteluamme meiltä itseltämme, jotka elämme paitsi ympäröivän maailman usein myös omien ylivoimaisilta ja stressaavilta tuntuvien vaatimusten ja odotusten ristipaineessa. Kuinka usein jopa palvelu seurakunnassa tai "hengel-lisyyden harjoittaminen" saattavat uupumuksen takia luisua lainalaiseen suoritustilaan - tai peräti loppuun palamiseen. Jumala ei ole pelastanut meitä yliyrittämiseen, vaan uskonlepoon Kristuksessa. Hänen Val-takuntansa ja suunnitelmansa eivät kärsi konkurssia, vaikka me suostumme uskomme ja voimamme määrän mukaiseen osaam-me. Sen vuoksi, anna seuraavien pelastetulle tarkoitettujen palvelu-periaatteiden lohduttaa mieltäsi ja tasapainottaa  toimintaasi:

 

Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta (1 PIET 4:11).

Sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti sen uskon määrän mukaanjonka Jumala on kullekin antanut (ROOM 12:3). Vaeltakoon kukin sen osan mukaan, jonka Herra on hä-nelle antanut (1 KOR 7:17).

... kärsi kanssani vaivaa evankeliumin tähden sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa (2 TIM 1:8).

 

 

VI   Käytä Jumalan sanaa miekkana painostustilanteessa!

 

Ottakaa Hengen miekka, joka on Jumalan Sana (EFES 6:17).

Olkaa Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa Paholaista, niin hän pakenee luotanne (JAAK 4:7). Olkaa raittiita ja valvokaa! Teidän vastustajanne, Paholainen, kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa (1 PIET 5:8-9).

Jumala on alistanut kaiken Jeesuksen jalkojen alle ja asettanut Hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle (EFES 1:22). Hänen valtaansa on alistettu enkelit, vallat ja voimat (1 PIET 3:22). Häntä kutsutaan nimellä Jumalan Sana (ILM 19:13).

 

Kun kiusaaja painosti Jeesuksen ajatusmaailmaa, Herramme puolus-tautui täynnä Pyhää Henkeä ja voitti vihollisen Jumalan sanan ja käskyvaltansa avulla. Tuo sama Hengen täyteys, kaksiteräinen sanan miekka (gladius) ja Jeesuksen nimen auktoriteetti on myös hänen sotilaittensa käytössä! Käärmeen hengen jatkaessa pitempään mieleemme kohdistuvaa painostusta, meillä on Jeesuksen nimessä täysi oikeus ja valta käskeä sitä poistumaan luotamme – ja sen on lähdettävä! Emme voi käyttää sanan miekkaa kuitenkaan vain muodollisesti ymmärtämättä sen merkitystä ja taivuttamatta omaa tahtoamme täysin sen alle. Jos esimerkiksi hellimme mielessämme aja-tuksia, asenteita tai tapoja, jotka tiedämme Raamatun vastaisiksi, emme ole parannuksessa taipuneet Kristuksen tahtoon. Silloin ”kupeemme eivät ole totuuteen vyötettyjä” eikä käytössämme myöskään ole sitä Hengen voimaa, valta-asemaa ja Jumalan koko taisteluvarustusta, jonka välttämättä tarvitsemme vastustaaksemme voitollisesti Paholaista henkivaltoineen.

 

  

VII  Pukeudu taisteluvarustukseesi rukouksen kautta!

 

Lopuksi: Vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevässä voimas-saan. Emmehän me taistele verta ja lihaa (ihmisiä) vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden henkiolento-ja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taiste-luvarustus. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki Hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta. (EFES 6:10,12-13,18)

 

Rooman legioonalaisen hyökkäysaseisiin kuului lisäksi heittokei-häs (pilum), jota käytettiin ennen lähitaisteluun ryhtymistä. Se voisi kuvata rukousta, jonka avulla Kristuksen sotilas ja seurakunta valmistautuu edessä oleviin tilanteisiin ja varustautuu hen-gellistä sodankäyntiä varten. Rukous on hengen ja mielen suun-taamista uskossa Jumalaa kohti paikasta riippumatta, viipymistä Hänen läsnäolossaan hiljaisena tai anoen, iloisena kiittäen tai surullisena huokaillen, ylistäen tai palvoen. Se on vuorovaikutusta: toisaalta oman sydämen vuodattamista Jumalalle Hengen ohjaamalla tavalla, toisaalta Jumalan lohduttavan ja neuvovan äänen kuuntelemista sekä Hänen voimaansa pukeutumista. (Olemme käsitelleet aihetta enemmän sivulla D3.7.) Rukousyhteyden muodot ovat moninaiset, mutta siinä odottavan uskovan ylle lasketaan taivaasta vahva taisteluvarustus suojaamaan hänen ajatusmaailmaansa Pahan kolminaisuuden hyökkäyksiltä. Rukous-työn kautta Jumalan valtakunta laajenee pimeyden hallitsemille alueille rukouksen kohteena olevissa asioissa ja ihmissydämissä. 

  

Herra sanoi Joosualle: "Ojenna kädessäsi oleva keihäs Aita kohti, sillä Minä annan sen sinun käsiisi." Kun Joosua oli ojen-tanut kätensä, väijyksissä olevat nousivat ... menivät kaupun-kiin, valloittivat sen ja sytyttivät sen heti palamaan (JOOS 8:18-19).

Olkaa kestäviä rukouksessa ja siinä kiittäen valvo-kaa (KOL 4:2). ... minä tiedän, että teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla tämä kaikki koituu minulle pelastukseksi (FIL 1:19).

Meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voi-mallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia (2 KOR 10:4). Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan (JAAK 5:16).

Minä huudan Sinua avukseni, sillä Sinä, Jumala, vastaat mi-nulle. Kallista korvasi puoleeni, kuule minun puheeni (PS 17:6).

 

Kuinka on mahdollista olla rukoukseen virittyneenä arjen kiireiden keskellä? Seuraavassa annamme tilaa Hugh B. Blackin käytännölliselle neuvolle Jumalan läsnäolon etsimisestä ja siinä elämisestä:

"Meidän tulisi keskittää ajatuksemme Jumalaan. Aluksi aja-tukset luultavasti harhailevat. Meidän täytyy tuoda ne takaisin Jumalaan yhä uudelleen. Jos jatkamme tätä sitkeästi, meihin juurtuu uusi tapa alle kolmessa päivässä. Aina silloin kun meidän ei tarvitse keskittyä arkielämän askareeseen, ajatuk-semme palautuvat automaattisesti Jumalaan ja hengellisiin asioihin. Näin voimme toteuttaa Paavalin kehotusta rukoilla lakkaamatta (1 TESS 5:17). Henkemme alkaa asua Juma-lassa. Tämä ei tarkoita, että hoitaisimme asiamme vähemmän tehokkaasti kuin ennen, pikemminkin päinvastoin. Se tarkoittaa sitä, että elämäntavaksemme tulee syvä, pysyvä seurustelu Jumalan kanssa. Sanaton rukous voi jatkua syvemmällä kuin ajatusten tasolla.

Tämän tavan saavuttamiseksi ei tarvita mitään yliluonnollista tai salaperäistä. Se on täysin luonnollinen seuraus ajatusmaa-ilman kurinalaiseksi saattamisesta. Kun jatkamme harjoittelua päättäväisesti, meihin muodostuu uusi tottumus ja ajattelu-malli. Koko olemuksemme on kohdistunut Jumalaan, sie-lumme todelliseen kotiin, sen sijaan että se harhailisi umpi-mähkään aiheesta (virikkeestä) toiseen niin kuin laiva ilman peräsintä." a) 

 

kaista, sotilaat, tilalla, keihäs, legioona, roomalainen, armeija, muinainen, sotilaallinen, panssari, historia, legioonalainen, ase, luotiliivit, sota, panssarin puku, ritari - henkilö, yhtenäinen, miekka, taistelu, ihmiset, kilpi, historiallinen reenactment, kunnia vartija, työkypärä, keskiaikainen, soturi, oikeita ihmisiä, hallitus, ihmisjoukko, vaatetus, miehet, päivä, suuri joukko ihmisiä, sotilaspuku, päähineet, arkkitehtuuri, pysyvä, väkijoukko, taivas, kypärä, turvallisuus, suojaus, ulkona, vastuu, marssivat, 2K, CC0, public domain, rojaltivapaa