17.5.2023

A10  JOOSUAN SILMIN  osa 1

 

 

1. Pelastus

 

Efraimilaisen Joosuan silmin koettuna Jaakobin heimon vaiheet ovat hyvin opettavaisia. Löydämme niistä useita ennakkokuvia hengellisen elämän periaatteista, joiden kautta Jumala haluaa lastaan kasvattaa ja kuljettaa kohti lopullista pelastusta. Joosuan nimikin merkitsee "Jahve pelastaa".

 

Israelin kansan pelastuminen ulos Egyptin orjuudesta ta-pahtui Joosuan ollessa noin 40-vuotias. Yhdessä muiden kanssa hänenkin perheensä pelastui karitsan veren an-siosta tuomiolta, joka epäjumalanpalvelun takia kohtasi egyptiläisiä.1) Yhteys orjuuttajiin katkesi lopullisesti Kais-lameressä, kun faaraon sotajoukko hukkui sen aaltoihin. Tuskin Joosua oli toipunut tästä Jumalan käden ihmeel-lisestä varjelusta, kun hän havaitsi taivaalla poikkeuksel-lisen ilmiön: pilvi- ja tulipatsaan. Sen avulla ja Moosek-sen johdolla Jumala alkoi kuljettamaan kansaansa erä-maan läpi kohti Luvattua Maata.2) 

 

Uhrikaritsan veren suoja ja Jumalan pilvi ovat esiku-via sovituksesta Jeesuksessa ja Hengestä, josta jo-kainen pelastettu tulee osalliseksi.3) Joosuan perhekunnan siteet entiseen elämään hautautuivat mereen, joka kuvaa Jeesuksen kanssa ristille luovutetun vanhan ihmisen (synnin hallitseman langenneen luonnon) hautaamista kuolemaan vesikasteessa.4) Näiden askelten kautta al-kaa kristityn vaellus uudessa elämässä Herran kanssa.

 

Veljet, en tahdo teidän olevan tietämättömiä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren poikki. Heidät kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja me-ressä. (1 KOR 10:1-2)

Teidät on haudattu Hänen kanssaan kasteessa, ja siinä teidät on myös herätetty Hänen kanssaan uskon kautta (KOL 2:12).

 

 

2. Hengellinen ravinto

 

Yhdessä Israelin seurakunnan kanssa Joosuan perhekunta oppi keräämään ravinnokseen hunajaleivoksen makuis-ta mannaleipää. Joka aamu (sapattia lukuunottamatta) Jumala antoi tuoreen mannan kertyä autiomaahan hie-kan päälle, josta he kokosivat sitä oomermitan verran kutakin teltassa asuvaa henkilöä kohti.5) Erämaavael-luksen aikana tarvittava raikas vesi ammennettiin pu-roista, jotka Mooseksen sauvan iskusta avautuivat pulp-puamaan kallioiden uumenista.6)

 

Osallisuus ristille naulatun Kristuksen ruumiiseen ja vereen on uskovan ruoka ja juoma iankaikkiseksi elä-mäksi.7) Se tarkoittaa uskonyhteyttä Jeesukseen, joka sanansa ja Henkensä kautta antaa meille elämän, hen-gellisen ravinnon ja kasvun pelastukseen.8)   

 

Jeesus sanoi: Minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee Minun luokseni ei koskaan tule nälkä, ja sille, joka uskoo Minuun, ei koskaan tule jano. Joka syö Minun lihani ja juo Minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä. (JOH 6: 35,54)

 

Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus. (1 KOR 10:3-4)

 

       

3. Vastustaja

 

Melko pian Egyptistä vapautumisen jälkeen Joosua ym-märsi, että kaikki erämaan asukkaat eivät suhtautuneet suopeasti vaeltavaan vieraskansaan. Ensimmäinen koske-tus alueen vihollisheimoonAmalekiin, tapahtui Refidi-missä, Siinain vuoren Hoorebin lähellä. Kun Israel oli siellä leiriytyneenä Jumalan avaaman kalliolähteen äärellä, hyökkäsivät amalekilaiset sen kimppuun.

 

Silloin Mooses neuvoi nuorta palvelijaansa Joosuaa kokoa-maan Israelin ensimmäisen "armeijan" ja puolustautu-maan hyökkääjää vastaan. Vaikka Joosuan joukko oli kokematon, Jumala antoi sille menestyksen taistelussa. Raamattu kertoo, että Joosua sai voiton vihollisesta mie-kan avulla Mooseksen ojennettujen käsien alaisuu-dessa.9) Pohjimmiltaan voitto kuitenkin perustui Jumalan lupaukseen ja liittoon, jonka Hän oli tehnyt Israelin esi-isien kanssa.10) 

 

Amalekilaiset olivat yksi Arabian vanhimmista paimento-laiskansoista. He harjoittivat alueen muiden heimojen vä-kivaltaista ryöstelyä. Pyrkien karkoittamaan Israelin pois Jumalan avaamalta lähteeltä, he kävivät oma-aloitteisesti ja säälimättä tämän kimppuun. Amalek on vertauskuva Jeesuksen seuraamista vastustavasta pahuuden henki-vallasta maailmassa.11) 

 

Samoin kuin Joosua nujersi hyökkääjän miekalla Moosek-sen kohotettujen käsien alla, samalla tavalla uskovalla on valta vastustaa pimeyden henkivallan vaikutusta Hengen miekkaa, Jumalan sanaa, ja Herran Jeesuksen nimen auktoriteettia käyttäen. Ristinkuolemansa ja ylösnouse-muksensa kautta Jeesus hankki voiton Paholaisesta, joka on nyt kontrollissa Hänen jalkojensa alla. Sen vuoksi, että Jeesus kerran ojensi kätensä ristiinnaulittavaksi, vuo-datti liiton veren, voitti kuoleman, astui taivaaseen Isän eteen ja rukoilee omiensa puolesta, on jokainen usko-va voittajan asemassa viholliseen nähden.12)   

 

Lupaus Amalekin heimon pois pyyhkimisestä taivaan alta kertoo esikuvallisesti Paholaisen lopullisesta tuomios-ta ja hävittämisestä Jumalan käden kautta.13)  Jo nuorena Joosua sai oppia uskossa luottamaan Jumalan lupauksiin ja harjaantua Herran sodankäynnissä tulevaa kutsu-mustaan varten. Samalla tavalla Jumala haluaa opettaa ja varustaa jokaisen lapsensa selviytymään hengelliseen sodankäyntiin kuuluvissa kamppailuissa. 

 

Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan ... henkivaltoja vastaan ... pahoja henkiolentoja vastaan (EFES 6:12).

Teidän vastustajanne, Paholainen, kulkee ympäri kuin ärjy-vä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. (1 PIET 5:8-9)

 

Älkää antako tilaa Paholaiselle (EFES 4:27). Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa Paholaistaniin hän pakenee luotanne (JAAK 4:7).  

     

 

4. Välimies

 

Jumalan pyhyyden tulen kaltainen kirkkaus ei voinut kohdata synnin turmelemaa ihmislihaa. Niinpä Herran lain sanojen vastaanottaminen ja opettaminen kansalle onnistui vain välimiehen kautta. Toisaalta välittäjää tar-vittiin myös Jumalan vihan ja tuomion kääntämisessä pois syntiin antautuneen kansan päältä. Mooseksen hen-kilökohtaisena palvelijana Joosua sai läheltä seurata, kuinka Mooses menetteli tässä välimiehen tehtäväs-sään.14) 

 

Joosua pani murheellisena merkille, että pelastuminen Egyptistä, Kaislameren ihme, Jumalan huolenpito erä-maassa, lupaus omasta maasta ja erityisasemasta kanso-jen joukossa, Kaikkivaltiaan pelottava laskeutuminen Sii-nain vuorelle ja lakiliiton solmiminen eivät kyen-neet muuttamaan israelilaisia sisäisesti

 

Langenneen ihmisen luontoa hallitsi edelleen napin(2 MOOS 16:8; 4 MOOS 14:27) ja Herran kiusaaminen (2 MOOS 17:2), niskurointi (2 MOOS 32: 9), pahan hi-moitseminen (2 MOOS 32:22; 4 MOOS 11:34), kurit-tomuus (2 MOOS 32:25), uppiniskaisuus (2 MOOS 33: 5), uskottomuus Herraa kohtaan (3 MOOS 26: 40), epäuskoisuus (4. MOOS 14:11), kärsimättö-myys (4 MOOS 21:4) ja alttius epäjumalien palve-lemiseen (2 MOOS 32:31; 4 MOOS 25:1-3).

 

Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: "Te olette teh-neet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran luo. Ehkä voin sovittaa teidän syntinne." (2 MOOS 32:30)

 

Mooses sai Jumalan vihan lauhtumaan rukoilemalla armoa kansalleen ja asettumalla itse syntiä tehneiden israe-lilaisten asemaan 15). Välimiehenä Jumalan edessä hän on tässä esikuva Jumalan Pojasta, joka tuli ihmiseksi ja kantoi omassa lihan ruumiissaan tuomion meidän syn-tiemme tähden:

 

Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman Poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin li-hassa, jotta lain vanhurskauden vaatimus täytettäisiin meis-sä, jotka emme vaella lihan vaan Hengen mukaan. (ROOM 8:3-4)

Jumala on yksi, yksi on myös välittäjä Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Jeesus Kristus. Hän antoi itsensä lun-naiksi kaikkien puolesta. (1 TIM 2:5-6).

 

Ilman Mooseksen  esirukousta ja taivuttelua Jumala ei oli-si enää kulkenut pitemmälle uppiniskaisen Israelin kans-sa.16) Mooses pystytti leirin ulkopuolelle väliaikaisen telt-tamajan, missä Herra pilvipatsaasta käsin keskusteli Moo-seksen kanssa. Se oli ainutlaatuinen kokemus myös nuorelle Joosualle, joka ainoana sai olla mukana teltassa Herran ilmestyessä.17) Tulevaa kutsumusta silmällä pitäen Joosuaa kasvatettiin pyhässä pelossa ja kunnioituksessa ymmärtämään, mitä on kirkkauden Jumalan lähei-syys ja läsnäolon todellisuus. Maailmankaikkeuden Luojan laskeutuminen alas taivaasta puhumaan Moosekselle "kasvotusten, niin kuin mies puhuu ystävälleen" oli kä-sittämätön tapahtuma. Se tuskin poistui Joosuan mie-lestä, kun hän jäi telttamajaan (ehkä vartioimaan sitä) Mooseksen palatessa leiriin.

 

 

5. Ulkopuolelle leirin

 

Mooseksen palvelijana Joosualla oli pääsy Jumalan läs-näoloon. Oikeastaan tuo tie avautui kaikille Herran kansan jäsenille. Jokainen israelilainen, joka halusi etsiä Herraa, sai mennä  ilmestysmajan luo leirin ulkopuolel-le.18) Siellä hänellä oli mahdollisuus henkilökohtaisesti il-maista katumuksensa lankeamisesta epäjumalanpalveluk-seen kultaisen vasikan edessä. Siellä hän sai uudelleen erottautua palvelemaan Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa.  Uuden liiton Välimies, Jeesus, on raivannut meille tien Jumalan armoistuimen eteen. Hän kutsuu seuraajansa ulkopuolelle maailman leirin vaeltamaan Joosuan tavoin Herran läsnäolossa, vanhurskaasti ja py-hässä pelossa omaa ristiä kantaen.

 

Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan (HEPR 4:16).

 

Siksi myös Jeesus, pyhittääkseen kansan omalla verellään, kärsi portin ulkopuolella. Menkäämme siis Hänen luokseen leirin ulkopuolelle Hänen pilkkaansa kantaen. Eihän meillä ole täällä ole pysyväistä asuinsijaa, vaan tulevaa me et-simme. (HEPR 13:12-14)

 

Teidän tulee siis olla Minulle pyhittäytyneitä, sillä Minä, Herra olen pyhä, ja Minä olen erottanut teidät muista kan-soista olemaan Minun omiani (3 MOOS 20:26).