C4.9  Sadonkorjuun kolme vaihetta

 

 

Raamatun historia kertoo erityisesti ohran, vehnän ja viinirypäleen kor-juuajoista israelilaisessa maanviljelyssä. Ne symboloivat osuvasti sadon-korjuuvaiheita ihmiskunnassa, jonka keskelle Jumala suurena Puutar-hurina on kylvänyt hyvän siemenensä (MATT 13:37-38; 1 PIET 1:23; JAAK 5:7). 

 

 

a)  Ohra leikataan keväällä ensimmäisenä

 

Ohrasta saatu ensimmäinen uutislyhde viedään satokauden ensihedel-mänä Herran eteen, jolta tulee siunaus koko vuoden sadolle (3 MOOS 23:10; 4 MOOS 15:21). Ohra edustaa Jeesusta Kristusta, joka Pääsiäisenä avasi ylösnousemuksen kautta tapahtuvan elonkorjuun Jumalan valtakunnassa. Sadonkorjuu kuolemattomuuteen ei voisi olla mahdollinen ilman tätä ensihedelmän antia, Hänen uhrikuolemaansa ja ylösnousemustaan (JOH 12:24; APT 26:23). Jeesuksen lunastustyön merkitystä olemme käsitelleet jo sivulla A4.

 

Kristus on herätetty kuolleista, esikoisena kuolemaan nukkuneis-ta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sitten Kristuksen omat Hänen tullessaan (1 KOR 15:20-23). Jos uutislyh-de on pyhä, niin on myös koko taikina (ROOM 11:16; 1 KOR 5:7).

 

 

b) Viisikymmentä päivää myöhemmin aloitetaan vehnänkorjuu

 

Israelin seudun ohra ja vehnä ovat ihmiskunnan varhaisimpia viljeltyjä viljoja. Raamatun esikuvissa vehnäsato edustaa Jumalan aittoihin maan päällä kypsyvää ihmissatoa. Vehnästäkin tuodaan ensin uutislahjana Herralle kaksi happamana leivottua leipäkakkua (3 MOOS 23:15-17; PR 38). Uutisena korjataan talteen Israelin heimoista 144 000 joukko (ILM 7:1-8), jota Ilmestyskirja nimittää ensihedelmäksi Juma-lalle ja Karitsalle.  

Heidät on ostettu ihmisten joukosta ensi hedelmäksi Jumalalle ja Karitsalle. Heidän suussaan ei ole havaittu valhetta, he ovat moitteet-tomia (ILM 14:4-5).

 

Uutislahjan jälkeen seuraa varsinaisen vehnäsadon 1. osan, Kristukseen uskovan seurakunnan, leikkaaminen (1 TESS 4:16-17; ILM 7:9-15). Kaksi happamana leivottua vehnäleipää, jotka uhrattiin Herralle, edus-tavat seurakunnan messiaanista ja pakanallista puolta (3 MOOS 23:17; ROOM 9: 24). 

Heti kun sato on kypsä, Hän lähettää sirpin. On tullut sadonkorjuun aika (MARK 4:29).

Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sit-ten Kristuksen omat Hänen tulemuksessaan. Kuolleet nousevat ka-toamattomina, ja me muutumme (1 KOR 15:22-23,52).

 

Yksi maan elonleikkuuseen liittyvistä VT:n esikuvista on Pasuunan-soiton päivä, joka katkaisee israelilaisen sadonkorjuuvuoden (3 MOOS 23:24). Heti Pasuunansoiton päivän jälkeen vietetään Suurta sovitus-päivää, joka on ennakkokuva lopun ajan Israelin sovittamises-ta Herran edessä (3 MOOS 23:27-28). Jaakobin jäännös eli vehnäsa-don 2. osa kypsyy korjattavaksi pasuunavitsausten aikana (ROOM 9:27; 11:23-26; HEPR 8:10; ILM 14:16).

     

Israel on Herralle pyhitetty, Hänen satonsa esikoinen (JER 2:3). "Se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus Herran, teidän Juma-lanne, edessä" (3 MOOS 23:28).

Seitsemäs enkeli puhalsi pasuunaan (ILM 11:15). Niin pilven päällä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maan sato leikattiin (ILM 14: 16).

 

Herralle pyhitetty Israelin kansan jäännös, Hänen satonsa esikoinen maan päällä, kypsyy leikattavaksi ankarassa Jaakobin ahdistuksessa. Se katuu syntejään, turvautuu Jeesuksen sovitustyöhön, armahdetaan ja kootaan omaan maahansa (HEPR 8:10; JER 33:7-11,14-16; HES 36:24-28; SAK 12:10; 13:8-9). Näin Israel oksastetaan jälleen omaan öljy-puuhunsa (ROOM 11:23-24). 

Paatumus on kohdannut osaa Israelista, ja se kestää, kunnes täysi määrä pakanoita on tullut sisälle. Sitten koko Israel on pelastuva. "Ja tämä on Minun liittoni heidän kanssaan, kun Minä otan pois heidän syntinsä." (ROOM 11:25-27) 

 

Israelilainen maanvijelijä ei leikkaa viljapeltoaan reunoja myöten eikä palaa poimimaan sinne jääneitä tähkäpäitä jälkeenpäin (3 MOOS 23:22). Köyhät ja muukalaiset saavat suorittaa jälkikorjuun. Myös Jumalan suuressa sadonkorjuussa on ihmisryhmiä, jotka poimitaan talteen ikään-kuin jälkikorjuun yhteydessä. Kristuksen valtakuntaan pelastetaan nimit-täin myös Jeesuksen "vähimpiä veljiä" (Jaakobin jälkeläisiä) ahdistuksen aikoina käytännöllisellä tavalla auttaneet ihmiset (MATT 25:31-36). Vii-meiseksi talteen korjataan VT:n pyhät sekä ylösoton jälkeen Jeesuksen todistuksen tähden marttyyrikuoleman kärsivät uskovat. Heidän heräämisensä ylösnousemuksen aamuun tapahtuu vähän ennen 1000-vuotisen valtakunnan perustamista (ILM 20:4-6; JES 26:19; DAN 12:13; MATT 8:11). Mielenkiintoista on myös nähdä, mitä tarkoitti Jeesuksen lupaus vanhurskaan palkasta niille "Israelin huoneen kadonneille lam-paille", jotka ottivat vastaan Jeesuksen opetuslapsia ja auttoivat heitä alkuseurakunnan ahdingon aikana (MATT 10:5-7,23,40-42).  

 

Tämä on ensimmäinen ylösnousemusAutuaita ja pyhiä ovat ne, joilla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuo-lemalla ole valtaa (ILM 20:5-6).

 

Viimeisen pasuunan puhallukseen liittyy viesti Kristuksen kuninkuu-den toteutumisesta maan päällä, Jumalan vihan puhkeamisesta ja tulevasta tuomiosta (ILM 11:15-18; 14:7). Oinaansarvisen soofar-torven soittamisella varoitettiin israelilaisia edessä olevasta tuomiosta (JER 4:5-8; 6:1; HES 33:2-6) ja ilmoitettiin uuden kuninkaan nousemisesta hal-litsemaan (1 KUN 1:34-35). Maanvijelyksessä Pasuunansoiton päivä ja Suuri sovituspäivä merkitsevät helteiden alkamista ja kolmannen sadon kypsymistä. Lopun ajan seitsemänessä pasuunassa päättyy ihmiselle annettu aika pelastumiseen Jeesuksen lunastustyön perusteella (ILM 10: 5-7; 11:15-18).          

 

 

c)  Keskikesän jälkeen on vuorossa hedelmien sato

 

Loppukesällä helteiden aikana kypsyvät viikunan, oliivin ja viinirypä-leen hedelmät. Ilmestyskirjassa esitetyn maan elonkorjuun yhteydessä viljasato leikataan talteen, mutta rypälesato poljetaan viinikuurnassa (ILM 14:17-20). Tämä kuvaa suurta erottelua, joka sisältyy Jeesuksen ja Hänen enkeleittensä suorittamaan viimeiseen sadonkorjuuseen ihmis-kunnassa: toiset kerätään talteen Jumalan valtakuntaan, toiset jätetään Jumalan tuomion alaisiksi (MATT 13:40-43, 47-50; 24: 31; LUUK 17:28-35; 2 PIET 2:6-7).

 

Sadonkorjuun kolmannen eli viimeisen vaiheen aluksi tapahtuu siis viini-kuurnan polkeminen. Raamatun mukaan Jumalan vihan viinikuur-nassa joutuvat poljettaviksi ne pakanakansojen sotajoukot, jotka (mah-dollisesti viidennen ja kuudennen pasuunavitsauksen aikana) hyökkäävät Israeliin, valloittavat ja jakavat Luvatun maan. Käytännössä tämä tar-koittaa sitä, että Jeesus itse saapuu sotimaan valloittajia vastaan ja kukistaa heidät. 

 

Niin enkeli heitti sirppinsä alas maahan, korjasi maan viiniköynnösten sadon ja heitti sen Jumalan vihan suureen viinikuurnaanViini-kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, tuhannen kuudensadan stadionmitan päähän (ILM 14:19-20).

Lähettäkää sirppi, sillä sato on kypsynyt. Tulkaa tänne alas, viini-kuurna on täynnä ja kuurnaaltaat pursuvat ylitse, sillä heidän pahuutensa on suuri. Meluavia joukkoja ratkaisulaaksossa (JOOEL 4:13-14; JES 63:3-6).

Hänen (Jeesuksen) suustaan lähtee terävä miekka, jotta Hän löisi sillä kansoja. Hän paimentaa heitä rautaisella sauvalla ja polkee Jumalan, Kaikkivaltiaan, vihan kiivauden viinikuurnan (ILM 19:15).

 

Mutta sinä päivänä Minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan (SAK 14:9). ... sillä he ovat jakaneet Minun maani (JOOEL 4:1-2).

 

Välittömästi viinikuurnan polkemisen jälkeen täyttyy Jumalan viha ih-miskunnan pahuuden mitan täyttymisen vuoksi (ILM 15:1,7). Ilmes-tyskirjan mukaan Hänen vihansa maljat vuotavat vitsaustuomioina Petoa palvelevien (16:2), pyhien verta vuodattaneiden (16:6), syntejään katu-mattomien (16:9) sekä antikristillisen arvomaailman omaksuneiden ih-misten ylle (16:10-11,19).

  

Minä kuulin voimakkaan äänen temppelistä sanovan niille seitsemälle enkelille: "Menkää ja vuodattakaa ne seitsemän Jumalan vihan mal-jaa maan päälle." (ILM 16:1)

Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa (ROOM 1:18).

 

Israelilainen viininviljelijä ei poimi kaikkia rypäleitä sadonkorjuun yhtey-dessä, vaan jättää myöhemmin kypsyvät hedelmät muukalaisille, orvoille ja leskille jälkikorjuuta varten (5 MOOS 24:21-22). Niiden kansojen tähteet, jotka selviävät Jumalan tuomioiden läpi, tulevat myös korjatuiksi 1000-vuotiseen valtakuntaan (SAK 8:22; 14:16; JES 24:13-15).  

 

Jumalan maan satokausi ei kuitenkaan pääty näin ankariin näkymiin: Helteiden ja vaivan jälkeen israelilaiset pääsevät lepoon, viettä-mään Lehtimajanjuhlaa Herran kunniaksi (3 MOOS 23:34):

 

Kun olette korjanneet maan sadon, viettäkää Herran juhlaa seit-semän päivää. Ottakaa ihania puiden hedelmiä, palmunlehviä ja tuu-heiden puiden oksia sekä pajuja purojen varsilta ja iloitkaa seitsemän päivää Herran, teidän Jumalanne, edessä. Tämä on teille ikuinen säädös polvesta polveen (3 MOOS 23:39-40).

 

Kauniina esikuvana Lehtimajanjuhla puhuu Herran omien perille pää-semisestä Jumalan valtakuntaan. Polvesta polveen tuhannen vuoden ajan tuon valtakunnan asukkaat tulevat viettämään suurta Lehtima-jajuhlaa Jumalan kunniaksi. Kaikki tämä on tullut mahdolliseksi Jumalan käsittämättömän armon kautta, ja vain sen vuoksi, että satokauden ensimmäinen uutislyhde,

Jeesus Jumalan Poika uhrasi itsensä meidän puolestamme ja herätettiin kuolleista esikoisena kuolemaan nukkuneista (1 KOR 15:20-26; EFES 5:2).

 

Muut kuolleet eivät heränneet eloon, ennen kuin tuhat vuotta olivat kuluneet loppuun (ILM  20:5).

Älkää ihmetelkö tätä, sillä tulee hetki, jolloin kaikki, jotka ovat hau-doissa, kuulevat Hänen (Jeesuksen) äänensä ja tulevat esiin: hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen mutta pahaa teh-neet tuomion ylösnousemukseen (JOH 5:28-29). On oleva ylösnou-semus … sekä vanhurskaiden että väärintekijöiden (APT 24:15).