C4.24  ÖLJY JA VIINI             29.11.2023

 

 

Raamatun selvän opetuksen mukaan Jumala ei tahdo ke-nenkään hukkuvan (2 PIET 3:9; 1 TIM 2:4; HES 18: 23). Niinpä seurakunnalleen uskomansa evankelioimistyön kautta Hän taivuttelee kaikkia ihmisiä kääntymään syn-neistään parannukseen. Jotta Jumala saisi syvälle juma-lattomuuteen vaipuneita kansakuntia heräämään, Hän sallii myös koetusten aikojen ravistella niitä. Useimmiten kansoja kohdanneet ahdingot ovat saapuneet mie-kan (sotien), ruton (epidemioiden) sekä luonnon ääri-il-miöistä johtuvan nälänhädän muodossa.

 

Sinä hallitset kaikkia kansoja ja valtakuntia, Sinun kädessäsi on voima ja väkevyys, eikä kukaan kestä Sinun edessäsi. Jos meitä kohtaa onnettomuus, miekka, rangaistus, rut-to tai nälänhätä, niin me astumme Sinun eteesi. Me huu-damme Sinua hädässämme, ja Sinä kuulet meitä ja autat. (2 AIK 20:6,9)

Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Her-ran nimeäpelastuu (APT 2:21).

 

Ilmestyskirjan kolmannessa sinetissä kuvataan lopunajan ahdistuksen erästä osaa, maailmantaloutta horjuttavaa suurta inflaatiota, seuraavasti:

 

Kun Karitsa avasi kolmannen sinetin ... Minä kuulin, aivan kuin ääni olisi sanonut niiden neljän olennon keskeltä: "Koiniks-mitta vehnää yhdellä denaarilla ja kolme koiniksia ohraa yhdellä denaarilla. Öljyä ja viiniä älä turmele! (ILM 6:6)  

 

Olemme perehtyneet aiheeseen rahatalouden näkökul-masta jo sivulla Lopun ajan inflaatioNyt pyrimme avaa-maan em. jakeen loppuosan merkitystä. Mitä tarkoittaa käsky säilyttää öljy ja viini koskemattomina? Olisiko mahdollista, että ruoan (mm. viljan) hintaa rajusti nos-tava hyperinflaatio ei vaikuttaisi lainkaan öljyyn eikä vii-niin?

 

ILM 6:6 mukaan noin litran vetoisen vilja-annoksen (koi-niksin) ostamiseen tarvitaan likimain 100 €:n rahamäärä (denaari). On siten kyseessä ankara elintarvikkeiden hin-tainflaatio. Ilmiö koskee yleensä kaikkia kaupan ruoka-tuotteita, joten öljyn ja viinin jääminen ulkopuolelle tun-tuisi oudolta. Toisaalta, miksi Valtaistuimella neljän olen-non keskellä istuva käskyn antaja olisi kiinnostunut ruo-kaöljyn (tai raakaöljyn) ja alkoholikaupan viinin pysymi-sestä turmeltumattomina?

 

Sanankohdan selitys täytyy mielestäni löytyä muualta kuin luonnollisesta öljystä ja viinistä tai niiden hinnasta.

 

 

 

a) Öljyn ja viinin hengellinen merkitys

 

Öljy ja viini ovat Raamatussa korkeimman tason antimien vertauskuvia. Niitä käytetään ihmisen iankaikkisen sie-lun ravitsemisen yhteydessä. Esimerkiksi Jeesuksen vertauksessa laupias samarialainen hoiti vihollisen runte-leman miehen haavoja öljyllä ja viinillä (LUUK 10:34). Pääsiäisaterialla Jeesus kehotti opetuslapsia juomaan vii-nimaljasta (MATT 26:27-29). Molemmissa tilanteissa viini edusti Jeesuksen puhdistavaa lunastusverta syntien an-teeksiantamiseksi. Langenneen lihan ja Paholaisen juma-lasuhteeseen aiheuttamien vaurioiden korjaamiseksi ei ole muuta lääkettä.   

 

Öljy puolestaan on vertauskuva Hengen voitelus-ta ja vaikutuksesta. Oliiviöljypuun hedelmistä puserret-tua öljyä käytettiin kuninkaiden ja pappien voitelemisessa arvokkaaseen virkaansa. Jeesuksen paluuta edeltävien koetusten keskelle Jumala nostaa ja voitelee kuninkaalli-sen papistonsa välittämään turmeltumatonta veren evankeliumia Hengessä. Silloin "jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu" (APT 2:21). 

 

Seurakunta rakentui ja eli Herran pelossa ja kasvoi Pyhän Hengen rohkaisevasta vaikutuksesta (APT 9:31).

 

Älkää heittäkö pois rohkeuttanne, sillä te tarvitsette kes-tävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. Vielä vähän aikaa, aivan vähän, niin saapuu se, joka on tuleva, eikä Hän viivyttele (HEPR 10:35-36).

 

Hengen voitelu uudistaa Kristuksen todellisen seurakun-nan antaen sille voiman, rohkeuden ja kestävyyden vii-meisinä päivinä kypsyvän sadon korjaamisessa sisälle Ju-malan valtakuntaan.

Hengen palavuudessa julistettua sanomaa Jeesuk-sen kalliista sovintoverestä ei Perkeleen viha ky-kene sammuttamaan.

 

Jumala itse valvoo sanansa toteutumista loppuun asti (ROOM 9:28). Hän ei salli öljynsä ja viininsä tur-melemista. Ne säilyttävät voimansa ja arvonsa ihmis-kunnan ahdistuksen sekä moraalisen ja taloudellisen rap-pion aikana. Tähän perustuu kärsivällinen kevätsa-teen odotuksemme ennen seurakunnan ylösottoa, mitä aihetta olemme käsitelleet sivulla C4.3.

 

Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Katso-kaa, kuinka maamies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes maa on saanut syyssateen ja ke-vätsateen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämen-ne, sillä Herran tulo on lähellä. (JAAK 5:7-8).

 

 

 

b) Uuden liiton veri 

 

Kuten muistamme, aloitti Jeesus julkisen toimintansa hää-juhlassa Galilean Kaanassa. Viinin loputtua kesken juhlan Hän muutti noin 600 litraa vettä viiniksi suurissa kivi-astioissa. Tapahtumassa kiinnittää huomiota uuden viinin runsas määrä ja sen laatu, josta hääjuhlan seremonia-mestari antoi tunnustuksen sulhaselle:

 

Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti (JOH 2:10).

 

Uutta viiniä valmistui riittävästi ja se oli laadukkaampaa kuin vanha, sillä Jeesus ei halunnut juutalaisten ystä-viensä suuren juhlailon lässähtävän viinin puutteeseen. Tapahtuman kirjaaminen Raamattuun osoittaa, että tällä Jeesuksen ensimmäisellä tunnusteolla oli juutalaisille myös syvempi symbolinen sanoma. Sen kautta Jeesus il-maisi kirkkautensa ja tehtävänsä, jonka Hän oli saa-nut Isältä (JOH 1:14; 2:11).

 

Vanhalla viinillä oli aikansa, kunnes se sai tehdä tilaa paremmalle. Samalla tavalla Israelin ensimmäinen liitto Jumalan kanssa kävi vanhentuneeksi, kun Jeesuksesta tuli uuden liiton välimies (HEPR 7:22; 8:7,13; 12:24). Niin kuin uutta viiniä ei voida laskea entisiin astioihin, ei myöskään uuden liiton vanhurskautta vastaanoteta lain teoilla, vaan turvautumalla uskossa Jeesuksen sovintove-reen (MATT 9:17; GAL 2:16).

 

Vanhan liiton voimattomuutta uuteen liittoon verrattuna ja Kristuksen kallista uhria lakiliiton eläinuhreihin verrattuna, olemme tutkineet sivulla Vanha ja uusi liittoIsraelin kan-san jäännös saa lopulta maistaa "hyvää viiniä Kristukses-sa", kun se Jaakobin ahdistuksen ajamana palaa uuden liiton yhteyteen Jumalansa kanssa (HEPR 8:7-13; 9:15; 10:28-29; ROOM 11:26-27). Vielä silloinkin ovat voimassa Jeesuksen lehtimajanjuhlassa heimoveljilleen lausumat sanat:

 

Jeesus nousi seisomaan ja huusi: "Jos jonkun on jano tulkoon Minun luokseni ja juokoon." Sen Hän sa-noi Hengestä, jonka Häneen uskovat tulisivat saamaan. (JOH 7:37,39)

 

Herran antama käsky "Öljyä ja viiniä älä turme-le!" kätkee siis lupauksen myös Hänen oman kansansa tulevaisuudesta. Ennen Jeesuksen paluuta maan päälle Jaakobin heimo löytää Messiaassa "janonsa sammuttajan" ja saa uuden Hengen (SAK 12:10; HES 39:29; 36:24-27). Paholaisen viha Jeesuksen seuraajia ja Israelia kohtaan ei horjuta Jumalan armoliiton lujuutta eikä Uuden liiton veren lunastusvoimaa:

 

Sitten Jeesus otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä te kaikki. Tämä on Minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksiantami-seksi." (MATT 26:27-28)

 

Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla tehnyt pysyvästi täydelliseksi ne, jotka pyhitetään. Todistaahan sen meil-le myös Pyhä Henki. Sillä ensin Hän sanoo: "Tämä on se liitto, jonka Minä teen heidän kanssaan näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sydämeensä ja kirjoitan ne heidän mieleensä." Ja sitten: "Heidän syn-tejään ja laittomuuksiaan Minä en enää muis-ta." (HEPR 10:14-17)

 

 

 

c) Evankeliumi kaikille  

 

Sanoma öljystä ja viinistä, uudesta elämästä Kristuksessa ja sovituksesta, kuuluu kaikille. Kristuksen seurakunnalle on uskottu sanoman julistamisen loppuun saattaminen. Valvova seurakunta vaeltaa öljyn kyllyydessä, Hengen voimassa, eikä pimeys saa sen lamppua sammutettua:

 

Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan Minun todistajani ... aina maan ääriin saakka (APT 1:8).

 

Taivasten valtakunta on verrattavissa kymmeneen mor-siusneitoon, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät Sulhasta vastaan. Viisaat ottivat lamppujensa lisäksi astiat, jois-sa oli öljyä. (MATT 25:1,4)

 

Ilmestyskirjan mukaan lopunajan tapahtumat on suljettu Kirjakääröön sineteillä, jotka vain teurastettu Karitsa on arvollinen avaamaan (ILM 5:1-7). Kristukselle rakas seu-rakunta on maan päällä vielä kuuden ensimmäisen sinetti-vitsauksen aikana, joten seurakuntaa koskettavat tapah-tumat ihmiskunnassa ovat Hänen erityisessä hallinnas-saan. Kolmannen ja neljännen sinetin aikoihin on seu-rakunnan työ Herran elopellolla kiireisimmillään. Viimeisiä lyhteitä leikataan ja valmistetaan silloin ylösottoa varten.

 

Tämän tulevaisuuden näkymän edessä on omalla van-henevalla sukupolvellani kaksi tärkeätä tehtävää: kasvat-taa sanassa nuorta (mahdollisesti viimeistä) sukupolvea ja rukoilla pelastusta ihmisille, jotka Jumala on elämän-piiriimme antanut. Herätyksen kevätsadejoka puhkeaa öljyn ja viinin turmeltumattomuudessa (tuoreudessa ja voimassa), on Jumalan vastaus pyyntöihimme: 

 

Kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitä-mään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puo-lesta. Se on hyvää ja mieluista Jumalalle, meidän pelas-tajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastui-sivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. (1 TIM 2:1-4)

 

Pyytäkää Herralta sadetta kevätsateen aikana. Herra tekee ukkospilvet ja antaa teille sadekuurot, antaa kasvit jokaisen pellolle (SAK 10:1).

 

Minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syys-sateen ja kevätsateen (5 MOOS 11:14)

 

Kuten viides sinetti antaa ymmärtää, laajenee Jeesukseen uskovien vaino maailmanlaajuiseksi ennen Hänen takaisin tuloaan (ILM 6:9-11). Vaikka joidenkin kristittyjen osa on tuolloin - niin kuin se on ollut alkuseurakunnan ajoista lähtien - kuoleman kautta kirkastaa Kristusta, elää seu-rakunta Herransa tarkassa varjeluksessa. Paholaisel-la ei ole mitään oma-aloitteista lupaa koskea Hänen pyhiinsä, mitä ihanaa raamatullista varmuutta olemme tutkineet jo sivulla Seurakunnan varjeltuminen ahdistuk-sen aikana.

 

Olkaa varuillanne. Teidät luovutetaan oikeuden eteen ja teitä piestään synagogissa. Teidät viedään maaherrojen ja ku-ninkaiden eteen Minun takiani, todistukseksi heille. (MARK 13:9)

 

Mutta ensin on evankeliumi julistettava kaikille kan-soille. (MARK 13:10)

 

Kun teitä viedään luovutettaviksi oikeuden eteen, älkää edeltäpäin huolehtiko, mitä puhuisitte. Puhukaa, mitä teille sinä hetkenä annetaan, sillä ette te itse puhu vaan Pyhä Henki. (MARK 13:11)

 

Jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ys-tävänne kavaltavat teidät ja muutamia teistä tapetaan. Kaikki tulevat vihaamaan teitä Minun nimeni tähden. Mutta ei hiuskarvakaan teidän päästänne joudu hukkaan. Kestävyy-dellänne te voitatte omaksenne elämän. (LUUK 21:16-19)