C3  Vanhurskauden hedelmä

 

 

Rukoilen ... että olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi (FIL 1:9-11). Hän ... on kasvattava vanhurskautenne hedelmät (2 KOR 9:10). Herra teki kansansa hyvin hedelmälliseksi (PS 105:24).

 

Niin kuin … puutarha saa kylvetyn siemenen kasvamaan, niin saattaa Herra versomaan vanhurskauden ja kiitoksen kaikkien kansojen nähden (JES 61:11). Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuute-na (EFES 5:8-9).

 

Jumala antaa kasvun. Te olette Jumalan viljelysmaa (1 KOR 3:7,9).

 

Seurakunta ja sen jokaisen yksilön sydämen maaperä on Jumalan sanan siemenen kasvualusta, Hänen rakas viljelysmaansa ja puutarhansa. Ju-mala huolehtii sen kasvusta ja hyvän hedelmän aikaansaa-misesta nimensä kiitokseksi ja kunniaksi. Tästä vanhurskauden hedelmien monipuolisesta sadosta poimimme seuraavassa Raamatusta muutamia hedelmälajeja.

 

Kun tutkit niitä, huomaat sen jo sivulla B2.3 Hengen hedelmien yh-teydessä mainitsemamme tosiasian, että yksilöuskovina emme ole kan-tamassa kaikkia hedelmälajeja samalla runsaudella. Jumalan viisautta on, että aina emme edes näe itsessämme kypsyvää hyvää hedelmää. Suuri Puutarhuri on istuttanut kunkin meistä viljelysmaalleen etukä-teen valitsemaansa paikkaan aivan tietynlaista valon hedelmää tuottamaan. Kristusvalossa kasvavilla taimilla on myös erilaiset kyp-symisajat. Sisäinen muuttumisemme ja vahvistumisemme, kilvoitte-lumme pimeyden tekojen hylkäämiseksi ja pukeutumisemme valon va-rusteisiin vaatii yksilöllisen ajan. Kasvuaikataulu, jonka Jumala on aset-tanut ympäröivään kasvikuntaan, näyttää usein vaikuttavan kas-vin käyttötarkoitukseen: Jykevän tammipuun täysi-ikäisyyden saavut-taminen kestää sata vuotta, herkullisen kesäkurpitsan vain muutaman kuukauden. Sama periaate pätee usein hengellisessä kypsymisessäkin: Vaativa kutsumus edellyttää pitkän kasvatusajan.

 

Kuten yllä Raamatusta luimme, on Kristus vanhurskauden he-delmän aikaansaaja meissä ja meidän kauttamme. Sen vuoksi luonnollisen ihmisemme ponnistelu hedelmällisyyden lisäämiseksi ja nopeuttamiseksi ei enennä satoa. Itseemme katsomisen sijaan uskon silmämme tulisi suuntautua Jeesukseen. Jumala ei ole riippuvainen menneisyydestämme, ympäristöstämme, lahjoistamme (tai niiden puut-teesta), luonteemme tai itsetuntomme heikkoudesta. Hän on laatinut elämäämme varten yksilöllisen kasvuaikataulun ja työkentelee Henkensä kautta tervehtymisemme puolesta aikomansa hedelmälajin esiin tuo-miseksi. Meidän tehtävämme on vain seurata Jeesusta, seurustella Hänen kanssaan ja elää uskonkuuliaisuudessa Hänen sanalleen. Jee-suksen opetuslapsilleen antama lupaus hedelmän kantamisesta koskee myös meitä: 

 

Se, joka pysyy Minussa ja jossa Minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman Minua te ette voi tehdä mitään (JOH 15:5)

 

UT:sta löydämme ainakin seuraavat seitsemän erilaista hedelmälajia, joita Herra Jeesus omissaan kasvattaa. Niiden välityksellä Jumalan val-takunta etenee maailmassa. 

 

 

a) Pelastuksen hedelmä

Maa kasvakoon pelastuksen hedelmää ja versokoon vanhurskaus (JES 45:8; PR 1992). Te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen (1 PIET 1:9). 

 

b)  Parannuksen hedelmä

Tehkää parannuksen soveliaita hedelmiä (MATT 3:8.) Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen (2 KOR 7:10).  

 

c)  Hengen hedelmä

Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystä-vällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä (GAL 5:22. Katso sivu A3.3). Tavoittele kärsivällisyyttä (1 TIM 6:11). Vanhurskau-den hedelmä on rauha (JES 32:17). Vanhurskauden siemen kyl-vetään rauhan tekoina, ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat (JAAK 3:18; PR 1992).

Jälkeenpäin  se (jumalallinen kuritus) antaa hedelmänään vanhurs-kauden ja rauhan niille, joita on sen avulla harjoitettu (HEPR 12:11).

 

d)  Pyhityksen hedelmä

Teidän hedelmänne on pyhitys (ROOM 6:22). Pyrkikää pyhitykseen (HEPR 12:14). Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, puh-distautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta, saattaen py-hityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa (2 KOR 7:1). 

 

e)  Hyvien tekojen hedelmä

Rukoilemme, että ... kantaisitte hedelmää kaikissa hyvissä teoissa (KOL 1:10). Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sellaisiin uhreihin Jumala mieltyy (HEPR 13:16). Hän antoi itsensä lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itsel-leen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja (TIIT 2:14)

 

f)  Huulten hedelmä

Uhratkaamme siis Hänen kauttaan aina Jumalalle kiitosuhria, nii-den huulten hedelmää, jotka tunnustavat Hänen nimeään (HEPR 13:15). Vanhurskaan suu kantaa viisauden hedelmää. Vanhurskaan huulet tietävät, mikä on Herralle mieleen (SNL 10:31-32). Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun. Viisaiden kieli puhuu tietoa taitavasti (SNL 15:1-2).

 

g)  Sielujen hedelmä

Tervehdys Epainetokselle, rakkaalle veljelleni, joka on Aasian ensi hedelmä Kristukselle (ROOM 16:5). Hyvään maahan kylvetty tar-koittaa sitä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen ja tuottaa sa-don (MATT 13:23).

 

 

Tämän sivustomme tarkoituksena on tutkia, millä tavalla Suuri Puutar-huri hoitaa ja uudistaa omistamaansa viljelysmaata eli seurakun-taansa yksilöineen, jotta se tuottaisi maailmassa mahdollisimman mo-ninkertaisen sadon. Jumalamme on tosi kärsivällinen odottaessaan hedelmää kylvämälleen kalliille siemenelle (JAAK 5:7-8). Monien sa-nanpaikkojen rohkaisemana me saamme uskoa, että Hänellä on va-rattuna erityinen kevätsateen aika ennen elonkorjuun alkamista. Se on lyhyt, mutta voimakas, Hengen sateen "kuuro", joka määrällisesti ja laadullisesti kypsyttää Jumalan viljan leikkaamista varten. Se on Jumalan vastaus lastensa rukouksiin läheisten, kotikaupunkien asuk-kaiden ja maailman kansojen puolesta keskellä ahdistavaa aikaa. Tätä Hengen siunausta tarkastelemme sivuilla C4.2 Elian esimerkki ja C4.3 Kevätsade. Viimeisen elonleikkuun olosuhteita Danielin ennustuk-sen valossa tutkimme sivuilla C4.4 Keskiyön pimeys ja C4.5 Danielin kirjan lukujen 11 ja 12 selitys. Maan sadonkorjuun kolmea vaihetta käsittelemme sivulla C4.9 Sadonkorjuun vaiheet.