B3  Kirkkauden Henki 

 

 

B3.1.  Kaksi Pyhän Hengen vaikutusaluetta

 
 

Sen kirkkauden, jonka Sinä olet antanut Minul-le, Minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä – Minä heissä ja sinä Minus-sa (JOH 17:22-23). Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, … valai-sisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, … mi-ten suuri on Hänen perintönsä kirkkaus hänen py-hissään (EFES 1:17-18).

Ja kun he olivat rukoilleet, vavahteli paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät Pyhällä Hen-gellä ja puhuivat rohkeasti Jumalan sanaa (APT 4:31). Jos teitä pilkataan Kristuksen nimen tähden, olette au-tuaita, sillä kirkkauden ja Jumalan Henki lepää pääl-länne (1 PIET 4:14).

 

Sana kirkkaus (kreik. dóksa = kirkkaus, loisto, valo, kunnia) kuvaa Raamatussa Jumalan olemusta. Häntä kutsutaan kirkkau-den Isäksi, Hänen Poikaansa kirkkauden Herraksi ja Hänen Henkeään kirkkauden Hengeksi.1) Jumala on aina halunnut laskea kirkkauttaan ihmisten tasolle, ja sivulla A3 jo tutkimme, kuinka monimuotoisesti tuo kirkkaus säteili Kristuksessa juu-talaisten keskellä. Kuten yllä olevasta sanankohdasta luemme, antoi Jeesus ennen astumistaan kärsimyskirkkauteen ja tai-vaalliseen kirkkauteen lupauksen, jonka mukaan Hän siirtää osuuden Isältä saamastaan kirkkaudesta opetuslapsilleen. Hän tekikin sen lahjoittamalla kirkkauden Henkeään oppilaisiinsa ainakin kahdessa erillisessä vaiheessa.2) Niissä opetuslasten tyhjät lamput täytettiin pyhällä öljyllä, joka voiteli heidät Kristuksen voimalla ja viisaudella sekä Hänen kyvyllään rakastaa ja kärsiä. Sama voitelu ja voima on tarkoitettu kaikille Herran kutsumille kristusruumiin jäsenille:

Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen ymmärryksen hengen (2 TIM 1:7). Kutsutuille … Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus (1 KOR 1:24).

Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillen-ne ja kaikille, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu (APT 2:39). Niin kuin Kristuksen kärsimyk-set tulevat runsaina osaksemme, samoin tulee Kristuksen kautta runsaana osaksemme myös lohdutus a) (2 KOR 1:5).

 

Hengen voiman (kreik. δύναμις, [dýnamis] = voima, valta, väke-vyys) vaikutukset kristityssä ilmenevät hyvin monella ja yksi-löllisellä tavalla. Voimavaikutukset voidaan karkeasti jakaa kahteen ryhmään sen mukaan, edistävätkö ne Jumalan työtä

      (1)  uskovassa itsessään vai

      (2)  uskovan välityksellä.

Tarkastelemme tällaista ryhmittelyä seuraavassa kolmen to-distuksen kautta: a) VT:n, b) Jeesuksen ja c) apostolien opetuksen valossa.

 

 

a)   Daavidin ja Simsonin voitelun ero

 

(1) Samuel otti öljysarven ja voiteli Daavidin hänen veljiensä keskellä. Silloin Herran Henki tuli Daavi-diin ja vaikutti hänessä siitä päivästä alkaen (1 SAM 16:13). Olen löytänyt palvelijani Daavidin. Olen voidellut pyhällä öljylläni hänet, jota käteni lujasti tukee ja jota käsivarteni vahvistaa (PS 89:21-22).

 

Siitä päivästä lähtien, kun Samuel voiteli Daavidin, alkoi Jumalan Henki valmistaa nuorukaista Israelin kuninkaan tehtävää varten. Se oli pitkä sisäisen kasvun tie lammaspaimenesta valtakunnan johtajaksi ja kuningas Saulin aseenkantajasta sotapäällikök-si.3) Hengen voima vahvisti Daavidia jatkuvasti päivä päivältä yhä voimallisemmin. Voitelemispäivästä alkaen yhä edelleen” (kuten PR 38 kääntää) merkitsee kirjaimellisesti ”ylöspäin”, joten voitelu jäi ilmeisen pysyväksi ja kasvavaksi kokemukseksi Daavidin si-säiseen olemukseen. Niinpä hän eräässä elämänsä vaikeim-massa kriisissä joutui hädissään pyytämään:

Jumala, … uudista vahvaksi henki minun sisimmässäni. … äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi (PS 51:13).

 

(2) Nainen synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Simson. Poika kasvoi, ja Herra siunasi häntä. Herran Henki alkoi ajaa häntä tekoihin hänen asuessaan Mahane-Danissa, Sorean ja Estaolin välillä (TUOM 13:24-25; PR 1992).

 

Huomaatko, kuinka Hengen voima Simsonissa ilmeni eri tavalla kuin Daavidissa. PR 38 ja RK 12 ilmaisevat jakeen 25 muo-dossa: Herran Henki alkoi vaikuttaa hänessä. Yllä mainittu PR 92 käännös Herran Henki alkoi ajaa häntä tekoihin” on tällä kertaa osuvampi, sillä hepreankielessä Hengen vaikutus tuossa jakeessa merkitsee sanatarkasti ”sysätä” tai ”panna liikkeelle”. Raamattu mainitsee tämän jälkeen kolme kertaa, kuinka Henki tuli Simsonin päälle”And the Spirit of the Lord came upon him” (KJV 72).4) Vaikka Hengen saapumisesta Simsonin ylle näissä jakeissa käytetään samaa verbiä kuin edellä Daavidin kohdalla (1 SAM 16:13), muistuttaa mm. prof. Stanley Horton Hengen vaikutuksen erilaisuuden käyvän ilmi sekä prepositioerossa että miesten kokemuserossa. Jälkimmäistä eroa-vuutta hän kuvailee seuraavasti:

 

"Henki tuli Simsonin ylle. Hänen kokemuksensa oli väli-aikainen ja ajoittainen. Juuri kun Simson tarvitsi voimaa, Henki vaikutti väkevästi. Simsonin ei ollut pakko tehdä mitään vastoin tahtoaan. Hänen kykynsä olivat hänen hallinnassaan ja hän yksinkertaisesti antoi myöden Hengen mahtavalle voimalle, jota hän oli tottunut odottamaan. Joka kerta kun hän otti uskon askeleen ja odotti Jumalan Hengen liikkuvan kanssaan, hän ei ollut pettynyt. Jokaisessa kolmessa tapauksessa Simsonin voiman salaisuus oli hänen yhteistyönsä Hengen kanssa.

Daavidiin Henki tuli ilman ulkonaista reaktiota tai merkkiä. Mahtava aalto täytti Daavidin sisäisen olemuksen ja aloitti yliluonnollisen valmistelutyönsä johtamistehtävää varten, jonka Jumala oli hänelle antava. Mutta kokemus ei päättynyt muutaman minuutin jälkeen. Seuraavana päivänä tuo sisäinen Hengen aalto oli yhä läsnä. Hengen kautta Daavid tuli tietoiseksi Jumalan läsnäolosta”. b)

 

Näiden kahden VT:n esikuvallisen Jumalan miehen voiteluissa näemme selvästi kirkkauden Hengen kaksi erilaista toiminta-aluetta: sisäisen ihmisen vahvistamisen (Daavidissa) ja Ju-malan valtakunnan näkyvän manifestaation (Simsonin kaut-ta). Edelliseen kätkeytyy lupaus Hengen hedelmistä ja sisäisestä muuttumisesta, jälkimmäiseen Hengen lahjoista, kyvyistä ja yli-luonnollisista voimavaikutuksista.

 

 

b)   Jeesuksen lupaus

 

(1)  Jeesus huusi: ”Joka uskoo Minuun, … hänen sisim-mästään juoksevat elävän veden virrat”. Tämän Hän sanoi Hengestä, jonka Häneen uskovat tulisivat saa-maan (JOH 7:38-39). ”Minä rukoilen Isää, ja Hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen … Hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. Totuuden Henki johdattaa tei-dät kaikkeen totuuteen. Hän kirkastaa Minut, sillä Hän ottaa Minun omastani ja ilmoittaa teille. Puolustaja, Pyhä Henki … opettaa teille kaiken ja muistuttaa teitä kai-kesta, mitä Minä olen teille sanonut” (JOH 14:16-17,26; 16:13-14). Jeesus puhalsi heitä kohti ja sanoi heille: ”Ottakaa vastaan Pyhä Henki” (JOH 20:22).

 

Jeesuksen lupaama ja Isän lähettämä Pyhä Henki asuu ja vai-kuttaa jatkuvasti uskovassa. Ensi töikseen Hänen ylösnousemus-voimansa – sama, joka herätti Jeesuksen kuolleista - siirtää Jeesukseen uskovan kuoleman tilasta uuteen elämään.5) Sen jälkeen tuo voimakas Puolustaja (kreik. παράκλητος, [paráklētos] = avuksi kutsuttu, puolustaja, auttaja, lohduttaja, rohkaisija) toimii nimensä mukaisesti Herran seuraajan puolustajana (esim. va-kuuttaen lapsioikeutta 6)), auttajana (esim. johdattaen ja rukoil-len 7)), lohduttajana ja rohkaisijana (esim. hoitamalla mieltä 8)) sekä voittovoimana kiusauksissa 9). Toisaalta Jeesuk-sen sanojen mukaan Henki kirkastaa uskovalle Herraa ja opet-taa tuntemaan totuus (esim. Jumalasta, uskovasta itsestä, lunastuksesta, maailmasta, ristin kantamisesta, Hengessä vaelta-misesta 10)). Yllä olevissa jakeissa painotus on siinä, kuinka eri tavoin

kirkkauden Henki neuvoo, hoitaa ja uudistaa voimallaan yksilöuskovan sisäistä ihmistä valmistaen häntä kan-tamaan hyvää hedelmää 11)  (Vrt. Daavidin voitelu).     

 

(2) Kun Puolustaja tulee, … Totuuden Henki, joka läh-tee Isän luota, todistaa MinustaMyös te todistatte. Kun Hän tulee, Hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion (JOH 15:26-27; 16:8). Paran-nusta syntien anteeksi antamiseksi on saarnattava Hänen nimessään kaikille kansoille. Te olette tämän todis-tajat. Ja Minä lähetän teille sen, minkä Minun Isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kun-nes teidät puetaan voimalla korkeudesta (LUUK 24:47-49). … teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan Minun to-distajani … aina maan ääriin saakka (APT 1:5,8).

 

Tässä Jeesus ei opeta niinkään Hengestä, joka rakentaa ja hoitaa uskovaa sisäisesti. Sen sijaan Hän lupaa varustaa omansa sellaisella käytännöllisellä voimavaralla, että Jumalan valta-kunnan levittäminen maailman kaikille kansoille olisi mahdollista. 

Todistamistehtävää ja kristusruumiin palvelemista var-ten kaikkien aikojen opetuslapset puetaan, kastetaan ja täytetään mahtavan Hengen voimalla armolahjoi-neen (vrt. Simsonin voitelu).

Esimerkkiä näyttäen myös Jeesus itse antautui voideltavaksi Py-hällä Hengellä ja voimalla.12)

 

 

c)   Apostolien opetus

 

(1) Rukoilen, että Jumala Henkensä kautta, suuren kirk-kautensa mukaisesti, antaisi teidän sisäisen ihmisenne vahvistua voimassa niin, että Kristus asuisi uskon kautta teidän sydämissänne (EFES 3:16-17). Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että olette nuhteettomia Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä (1 KOR 1:8).

Jumalan lasten sisäisen ihmisen vahvistuminen Hengen kaut-ta oli myös apostolien rukousten ja opetusten aiheena. Hyvin laajasti he kirjeissään käsittelevät niitä ihmeellisiä seurauksia, jotka Kristuksen kirkkaus saa uskovassa aikaan hengen ja mielen uudistumisena 13), Kristuksen mielenlaadun mukaisen Hengen hedelmän kypsymisenä 14)sisäisenä muuttumisena Kris-tuksen kaltaisuutta kohti 15) ja varjeltumisena lopulta ylösnou-semukseen 16). Sisäinen uudistuminen Kristuksessa on sivujen Va-lon hedelmä  ja Herran temppelin valo  erityisteemana.

 

(2) Seurakunta rakentui ja eli Herran pelossa ja kas-voi Pyhän Hengen rohkaisevasta (παράκλησις[pa-raklēsis] = kehotus, lohdutus, rohkaisu) vaikutukses-ta (APT 9:31).

En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus, saattaakseen pakanat kuuliaisiksi, on minun kauttani vaikuttanut sanalla ja teoilla, tunnustekojen ja ihmeiden voimalla, Jumalan Hengen voimalla niin, että minä … olen saattanut päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen (ROOM 15:18-19).

 

Yksilöiden sisäisen parantamisen ja vahvistamisen ohella Juma-lan Hengen väkevä voima vaikuttaa siis uskovien kautta näky-västi seurakunnassa ja käytännön evankelioimistyös-säMonin lahjoin ja kyvyin Henki varustaa uskovaa Kristuksen seurakuntaruumiin rakentamista varten 17) sekä olemaan Herran todistaja sanoin, teoin ja henkilökohtaisin uhrauksin 18).

 

Kirkkauden voimaa, josta uskova on osallinen, kuvataan Raama-tussa ”suunnattoman suureksi”, ”äärettömän (ylenpalttisen) suu-reksi” ja ”väkeväksi”.19)  Jumalan tahto on, että Henki saisi pukea, täyttää, voidella ja hallita uskovaa jatkuvasti eli vaikuttaa uskovassa ja hänen kauttaan esteettömästi Jumalan suunnitelman mukaan.20) Vaikka Jumala voi "tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa" , liittyy voiman ilmenemisen määrään yksilöuskovan palvelutyössä aina kuitenkin sanan itsensä aset-tamia reunaehtoja. Reunaehdot johtuvat siitä, että Herran lampun ”energia” on kätketty hauraaseen ja heikkoon saviastiaan.

 

Koska näiden rajoitusten ymmärtäminen luo terveen asennoi-tumisen Jumalan voiman etsimiseen, luetteloimme niistä seu-raavassa muutamia. Teemme sen siitäkin huolimatta, että ajatus kristityn kokonaisvaltaisesta kasvusta ja rajallisuudesta Jumalan armon välittämisessä poikkeaa käsityksestä, joka esimerkiksi menestysteologialla ja äärikarismaattisuudella on asiasta.

 

❶  Uskovan osa, armoitus ja palvelutehtävä Kristuksen ruumiissa ei toteudu hänen oman pyrkimyksensä ja tahtonsa perusteella, vaan aina Jumalan armon, oh-jauksen ja suunnitelman mukaan. (ROOM 9:11-16; 1 KOR 12:18, 29-31; EFES 1:11;4:7; 2 TIM 1:9)

❷  Voimavaikutukset, voiman määrä ja vaikutusala riippuvat palvelutehtävän laadusta ja siinä ilmene-västä voiman tarpeesta. (EFES 4:16; 2 TIM 1:7-8; 1 PIET 4:10-11,14; 2 KOR 10:13)

❸  Voimassa ja uskon teoissa vahvistuminen etenee aina uskossa kasvamisen myötä. (ROOM 12:3-8; KOL 1:9-11; EFES 6:10; HEPR 11:11; 2 TESS 1:3-4,11-12)

❹  Hengen voima ilmenee raittiimmin itsestä riisu-tussa, itselle kuolleessa ja heikossa saviastiassa. (2 KOR 4:7; 12:9-10; 1 KOR 2:1-5; FIL 3:7-10: 4:13)

❺  Voima luvataan sitä köyhänä anovalle ja kuuli-aisuudessa kaipaavalle. (JES 40:29-31; PS 105:4; JOB 17:9; HES 34:16; APT 5:32; LUUK 11:9-13)

 

Psalmi 86 sisältää Daavidin pyyntörukouksia, kun hän etsi elä-määnsä kirkkauden voimaa ja Jumalan tunnustekoa. Siitä alle poimitut näytteet sopivat hyvin esimerkiksi nöyrästä ja tasa-painoisesta lähestymistavasta Jumalan edessä.

 

Herra, kallista korvasi ja vastaa minulle, sillä mi-nä olen kurja ja köyhä (itsestä riisutun tarve).

Sinä olet suuri ja teet ihmeitä, Sinä yksin olet Juma-la (usko Jumalaan, joka yksin tekee tunnustekoja).

Opeta minulle tiesi, Herra(riippuvuus Jumalan oh-jauksesta), että vaeltaisin Sinun totuudessasi (halu kuuliaisuuteen).

Käänny puoleeni ja armahda minua (perustautuminen Jumalan armoon)!

Anna voimasi palvelijallesi. Tee tunnusteko minun hyväkseni (voimanlähteen ja oman aseman oikein ym-märtävän kaipaus).