A5  "Te olette maailman valo!"

 

 

1900-luvun alkuvuosikymmeninä tämän sivuston ylläpitä-jän isoisä asui omassa mökissään Nokialla yhdessä vanhempiensa kanssa. Mökkitonttia ympäröivät suuren kartanoherran maat viljavine peltoineen. Kartanoherran erään peltosaran reunaan oli pystytetty sähkötolppa, jonka kautta isoisän mökkiin tuli sähköjohto Nokia Ab:n vesivoimalaitokselta. Eräänä iltana mökin tuvan katosta roikkuva sähkölamppu sammui aivan yllättäen. Kun lampun vaihtaminen ei korjannut tilannetta, lähti isoisä selvittelemään ongelman syytä. Silloin kävi ilmi, että tuo pitäjässä merkittävää valtaasemaa käyttänyt kartanoherra oli kieltänyt sähkövirran jakamisen omalla maallaan olevasta puutolpasta ulkopuolisille. Sanojensa vakuudeksi hän oli katkaissut myös isoisän mökkiin vedetyn säh-köjohdon. Voimalayhtiön ei auttanut muu kuin pystyttää uusi tolppa isoisän tontille. Kun yhteys energialähteeseen oli jälleen rakennettu kuntoon, täytti valo esivanhempieni pimeän huoneen vain katkaisinta kääntämällä.

 

Puinen risti pystytettiin Golgatalle yhteyttä luomaan. Siellä Jeesus suoritti käsittämättömän raskaan lunastus-työnsä ja rakensi meille yhteyden taivaalliseen Voiman-lähteeseen. Kun kaikki oli valmiina, Hän viimeisiksi sa-noikseen vakuutti: Se on täytetty!  Kaikki todella on nyt meille valmiina "katkaisimen" kääntämiseksi ja pimeyden poistamiseksi elämästämme.

 

Mikä sitten on tuo ”katkaisin”, joka kytkee elämän virran ja Hengen valon sisäiseen lamppuumme? Antakaamme Vapahtajamme itse kertoa.

   

"Minä olen tullut valoksi maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo minuun jäisi pimeyteen. Uskokaa valoon, että teistä tulisi valon lapsia  (JOH 12:36,46). Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut (JOH 11:25). Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat”. Tämän Jeesus sanoi Hengestä, jonka Häneen uskovat tulisivat saamaan (JOH 7:38-39).  

 

Koko se valtava siunaus, joka edellisellä sivulla kuvattuun lunastukseen liittyy, otetaan vastaan uskon kautta.

 

Kun sydämellä uskoen turvaudumme Jeesukseen Pelastajanamme ja hyväksymme Hänet Herrak-semme, avautuu sisimpämme yhteydelle, joka liit-tää meidän henkemme Kaikkivaltiaan Henkeen!

 

Tämän ihmeellisen hengen yhteyden kytkeytymistä Raa-mattu kuvaa lyhyimmässä muodossa näin:

Joka yhtyy Herraan, on yksi henki Hänen kanssaan (1 KOR 6:17).

 

Elämämme mahtavimmasta tapahtumasta, jossa kuol-lut henkemme uudestisyntyy Pyhän Hengen vaiku-tuksesta, tulee pelastuskokemuksemme. Kirjoittaessaan pelastuksen ihmeestä Titukselle apostoli Paavali opettaa uudestisyntymiseen liittyvän välittömästi kaksi Jumalan armotekoa: peseytymisen synnistä ja Pyhän Hengen uudistumisen.

 

Kun Jumalan, meidän Herramme, ihmisrakkaus ilmes-tyi, Hän pelasti meidät, laupeutensa tähden, uudesti-syntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuk-sen  kautta (TIT 3:4-5).

 

Pyhän Hengen uudistus tarkoittaa Kristuksen oman elä-män puhkeamista sisimpäämme! Tulemme silloin osal-lisiksi kirkkauden Hengestä, jonka vaikutus elävän veden virran lailla tunkeutuu vähin erin kaikkialle mielemme kammioihin, elämäämme ja ympäristöömme. Uudistumi-sen merkitys erityisesti ihmismielen osalta on tämän si-vuston pääaiheita, onhan

ihmisen henki Herran lamppu, joka valaisee sydä-men (mielen ja omantunnon) perimmät sopet (SNL 20:27; PR 92).

 

Olet nyt, hyvä lukija, kulkenut sivustomme mukana riittävän pitkälle ymmärtääksesi oman vastuusi ian-kaikkisen henkesi tulevaisuudesta! Selvästikin Jumala on vaikuttanut mielessäsi sen, että olet halunnut edetä tähän asti. Myös tuo usko, josta olen edellä kertonut, on Ju-malan vaikuttamaa.

 

Jos lukemasi sana puhuttelee Sinua, voit olla varma, että Jumala vetää Sinua juuri nyt puoleensa! Olet Hänen kallisarvoisen lampun haltija, ja Hän kaipaa kovasti saada virittää se loistamaan kirkkauttaan – voimaansa, rak-kauttaan ja viisauttaan. Rohkaistuisitko kääntämään us-kon "katkaisinta" ja hiljentämään sydämesi rakastavan Jumalasi edessä esimerkiksi seuraavaan rukoukseen?

 

Hyvä Jumalani! Haluan lähestyä Sinua Jeesuksen ansion perusteella. Kiitän siitä, että Jeesus on kuollut rik-komusteni tähden. Tunnustan Sinulle syntisyyteni. Uskon Jeesuksen uhrikuoleman sovittavan ja Hänen verensä puhdistavan kaikki syntini. Otan tällä hetkellä uskoen vastaan anteeksiantamuksesi ja sen myötä puhtaan omantunnon. Kiitos Taivaallinen Isä, että hyväksyt nyt minut lapseksesi, ja olen saanut syntyä Sinun per-heeseesi. Kiitos myös siitä, että pidät minusta huolta ja olet valmistanut elämääni varten ainutlaatuisen suunni-telman. Tahdon löytää sen, kasvaa Herrani Jeesuksen tuntemisessa ja antaa valosi loistaa kauttani toisiin ih-misiin. Aamen!

 

Jos rukoilit koko sydämesi vakavuudella, saat uskossa omistaa itsellesi kaiken edellä (sivulla A4) kuvatun Ju-malan armon Kristuksessa ja iankaikkisen elämän. Voit kiittäen ja rohkeasti yhtyä Paavali-veljemme iloon siitä, että

Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, Hä-nen jossa meillä on lunastus, syntien anteeksisaa-minen  (KOL 1:13)!

 

Usko Jeesukseen on siirtänyt Sinut pimeydestä Hänen seuraajakseen. Valo on kytkeytynyt sisimpääsi. Eedenin alkuparatiisissa sammumaan päässyt Herran lamppu on syttynyt hengessäsi palamaan. Se on Hänen valoansa. Niin kuin Kuu heijastaa Auringon kirkkautta pimeässä yössä, niin Hänen valonsa Sinussa loistaa Herrasi kunniaa, jotta toisetkin Valon Valtakuntaa etsivät näkisivät astua sisälle.

 

Te olette maailman valo. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa (MATT 5:14,16)... jotta sisään tulevat näkisivät va-lon  (LUUK 8:16).

 

Seuraavat sivut opastavat Sinua etenemään löytämälläsi uudella tiellä. Polku alkaa kohdasta B1: Aamunkoitosta kohti sydänpäivää.