C4.20  JUMALAN TOINEN SUUNNITELMA    21.4.2022

 

 

Kaikkivaltiaan Luojan maapalloa ja ihmiskuntaa varten laati-maan ensimmäiseen suunnitelmaan olemme perehtyneet jo sivulla A1.1. Jumala siunasi luomansa ihmisen Maa-planeetan hallitsijaksi varustaen hänet tehtävään soveltuvilla kyvykkyyk-sillä. Muihin luotuihin verrattuna ainutlaatuiset henkiset omi-naisuudet ja sisimpään asetettu iankaikkinen henki heijastivat Jumalan kuvaa ihmisessä. Alkuperäisen suunnitelman mu-kaan ihmisen tehtävänä oli pitää luomakunnasta huolta yh-teistyössä ja kuuliaisuussuhteessa Luojansa kanssa (1 MOOS 2:15-17).

 

Luomakunnan korkeimpina entiteetteinä enkeleiden ja ihmi-sen asemaan oli liitetty aivan erityinen ominaisuus: vapaus ja vastuu yhteyden vaalimisessa Jumalan kanssa. Ihmisen osalta tuo yhteys oli sidottu yhden ainoan ohjeen, käskysanan, noudattamiseen, jonka rikkomisesta Jumala etu-käteen varoitti:

Ja Herra Jumala antoi ihmiselle tämän käskyn: "Syö va-paasti kaikista muista puutarhan puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona siitä syöt, sinä totisesti kuolet." (1 MOOS 2:16-17)

 

Jo ennen maailman luomista Jumala tiesi, ettei tämä varoitus tulisi riittämään ja ettei Hänen hyvä aikomuksensa ihmisen suhteen pääsisi alkuperäisellä tavalla toteutumaan. Nähdes-sään kuinka luomakunnan yhteys rikkoutui enkelien kapi-nassa ja ihmisen kääntymisessä syntiin ja pahuuteen, Jumala tuli niin murheelliseksi, että jopa katui ihmisen luomista (1 MOOS 6:5-6).

 

Luojamme ihmisrakkaus ja kiihkeä halu päästä yhteyteen ihmiseen asettamansa iankaikkisen hengen kanssa eivät kui-tenkaan hävinneet. Sen vuoksi Hänellä jo ennen maailman perustamista olivat valmiina toimenpiteet ihmisen pelastami-seksi ulos hengellisen ja iankaikkisen kuoleman alen-nustilasta (EFES 1:4-7,11; TIIT 3:4-5; JAAK 4:5; SAARN 3:11; JOB 32: 8).

 

Oikeastaan Raamattumme ainoa tarkoitus on kertoa tämän ihmeellisen toisen suunnitelman etenemisestä ja toteu-tumisesta ihmiskunnan keskellä. Kautta vuosituhannet kes-tänyt valmistelutyö tähtäsi meidän lunastamiseemme Kris-tuksessa. Jeesukseen uskossa turvautumalla vapaudumme langenneen Aadamin perinnöstä ja syntiemme tähden an-saitsemastamme rangaistuksesta. Suurin osa Jumalan toisen suunnitelman alle kirjatuista vaiheista on jo toteutunut: 

 

1. Jeesuksen lupautuminen pelastussuunnitelman täyttäjäksi (PS 40:7-9; HEPR 10:5-7; 5 MOOS 18:17-19; EFES 1:4-5; MATT 26:42)

 

2. Syntiinlankeamisen jälkeen ihmiselle pahuuden hillitsemiseksi asetetut rajoitukset (1 MOOS 3:16-19,22-24; 6:3,13,17-19; 11:6-9; PS 90:3-12; APT 17: 26-27,30-31)

 

3. Yhden kansan ja maantieteellisen alueen valit-seminen Jeesuksen sovitustyön tapahtumapaikak-si (1 MOOS 12:1-7; 15:18-21; 35:10-12; 46:2-4; 2 MOOS 3:6-10; 19:5-6; 4 MOOS 33:50-54; 5 MOOS 7:6; JOOS 14:5; LUUK 1:54-55,68-75)

 

4. Israelin kansan säilymisen turvaaminen laki-liiton avulla (2 MOOS 34:10-17; 3 MOOS 26:3-46; 5 MOOS 11:8-25; 28:1-14)

 

5. Lukuisat valmistavat ennustukset ja esikuvat tulevasta Messiaasta ja Hänen tehtävästään (1 MOOS 3:15; 5 MOOS 18:17-19; PS 2:6-9; JES 9:5-6; 53:2-12; DAN 7:13-14; MATT 1:22-23; APT 3:18;21-26; 1 PIET 1:10-11).

 

6. Jeesuksen äidin ja kasvuympäristön valitsemi-nen. Jumalan Pojan syntyminen ihmiseksi (JES 7: 14; LUUK 1:26-33; MATT 1:18-25; 2:19-23; FIL 2:6-8)

 

7. Jeesuksen voiteleminen tehtäväänsä ja ensim-mäisten opetuslasten valitseminen (JES 61:1-3; MATT 3:13-17; 4:12-25; APT 10:38)

 

8. Jeesuksen joutuminen juutalaisten hylkäämäk-si. Sovituskuolema ristillä ja ylösnousemus. Evan-keliumin julistaminen kaikille panoille (JOH 1:11-12; 19:4-16; MARK 16:1-7; APT 2:23-24; 3:13-15; 10: 39-43; APT 11:18; 14:27; 28:27-28; ROOM 14:7-12; GAL 3: 14; MATT 24:14)

 

9. Kristuksen seurakunnan ylösotto keskellä ah-distavaa aikaa. Israelin kääntyminen Messiaansa puoleen ja pelastuminen aikojen lopulla (Olemme käsitelleet aihetta jo sivuilla H erran päivän tapahtu-matSeurakunnan ylösotto ja Viimeinen pasuuna.)

 

10. Pahan kukistaminen, Jeesuksen Kuninkuus ja 1000-vuotinen rauhanvaltakunta. Uusi Taivas ja uusi Maa. Jumala ja ihminen yhdessä. (Aihetta kä-sitelty jo sivulla Herran päivän tapahtumat.)

 

Edellä kuvatusta pelastussuunnitelmasta on vielä toteutu-matta kaksi viimeistä vaihetta sekä vaiheen 8 loppuosa. Jumala ei viivytä suunnitelmansa saattamista päätökseen, vaan Hän on pitkämielinen luotujaan kohtaan:

Hän ei näet tahdo, että kukaan joutuu kadotukseen, vaan että kaikki kääntyisivät (2 PIET 3:9).

 

Seuraamuksiltaan laajat viime vuosien koetukset (luonnon ääri-ilmiöt, korona-pandemia, sota Euroopassa ja edessä oleva talouslama) muistuttavat VT:n vitsauksia (maanjäris-tystä, ruttoa, miekkaa ja nälkää), jotka aika ajoin ovat pudistelleet kansakuntia (1 KUN 8:37-40; JES 29:6; ILM 6:3-8). Ne osoittavat, että elämme kirotussa maassa, kannamme pahuutta sisimmässämme eikä inhimillinen älymme kykene ratkaisemaan kaikkia ongelmiamme. Sallimalla koetusten laskeutua kansojen elämään Jumala taivuttelee ihmistä puoleensa, kääntymään pois synneistään ja epäjumalistaan. Langennutta ihmissukua varten Hän suunnitteli pelastuksen Jeesuksessa ja kaikin keinoin kutsuu meitä ottamaan sen vastaan.

 

Erityisesti Hän on antanut koetusten ravistella omaa kan-saansa:

Sillä katso, Minä käsken ravistella Israelin heimoa kaikkien kansojen seassa, niin kuin seulalla ravistellaan (AAM 9:9).

Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Mutta jos se alkaa meistä, mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät tottele Jumalan evankeliumia (1 PIET 4:17).

 

Seurakuntamorsianta valmistetaan Kristuksen hääjuhlaa var-ten, mistä voit luea tarkemmin täältä. Herran Jeesuksen seuraajat ovat kulkemassa kaikesta epäolennaisesta riisuvan ajanjakson läpi. Jeesus itse, Hänen sanansa ja yhteys seurakuntaruumiiseen tulevat olemassaolomme keskipisteiksi ja elämämme voimanlähteiksi, kuten alkuseurakunnassa. Samanaikaisesti seurakunta saa olla vastaanottamassa ja tukemassa ahdistuksen ajan kevätsadeherätyksessä Jeesuk-sen luokse saapuvia lähimmäisiä:

 

Olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Katsokaa, kuinka maamies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes maa on saanut syyssateen ja kevät-sateen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herra tulo on lähellä (JAAK 4:7-8).

Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja loistava. Ja on tapahtuva, etää jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pe-lastuu (APT 2:20-21).