TERVETULOA UUDISTUMISEN TIELLE!                                                                                                       

 

                             

Luonto ympärillämme kurottautuu valoa kohti. Auringon sä-teily on elollisen luonnon fyysisen kasvun edellytys: Kasvit elävät auringon­valosta, eläimet ja ihmiset taas kasveista. Samalla Auringon lämpö haihduttaa merivettä pilviksi ja sateiksi, jotka kastelevat maanpinnan kasvamiselle otolliseksi.

  

Fyysisen varttumisen ohella ihmiselle on ominaista henkinen kasvaminen. Ymmärtäminen ja päättely, tietojen ja taitojen oppiminen, tunteet, kyky kokea elämyksiä, taiteellisuus ja luovuus ovat esimerkkejä meille annetuista mahdollisuuksista henkisen uudistumisen harjoittamiseen. Luonnollisesti ter-veen mielen valo on edellytys kasvamiselle henkisesti.

 

Fyysisen ja henkisen kypsymisen lisäksi olemme luodut kan-tamaan hedelmää myös hengellisesti. Nyt auki oleva si-vusto haluaa opastaa Sinua pääsemään sisimmän olemuk-sesi, henkesi, uudistumisen tielle ja etenemään siinä. Hen-gellisen elämän syntyminen ja kehittyminen tarvitsee myös valoa, jota oma ymmärryksemme tai tahdonvoimamme eivät kuitenkaan voi tuottaa. Valon on tultava ulkopuoleltam-me. Hengellisen elämän Aurinko, synnyttäjä ja ylläpitäjä, kai-ken valon ja voiman lähde, on Jeesus, Jumalan Poika. Hän on Jumalan kirkkauden säteily ja maailman valkeus.1) 

 

Jeesus on itse Elämä: Vain Hän kykenee herättämään ihmisen hengen eloon ja säilyttämään sen elävänä!

 

Olet varmasti joskus löytänyt luonnon-tilaiseen metsään tai lumihankeen pai-nautuneen kapean polun. Joku on ker-ran avannut sen, taivaltanut ensimmäi-senä sitä pitkin ja päässyt perille. Muut ovat sitten seuranneet hänen jäl-kiään. Hengellinen kasvaminen, josta tämä sivusto kertoo, etenee samoin kaitaa polkua seuraten. Jeesus on sen meille edeltä kulkijana raivannut jo noin 2000 vuotta sitten. Hän on itse myös portti tuolle polulle.2) Kapeudestaan huolimatta tarkastelum-me kohteena oleva hengen ja mielen uudistumisen tie on suora, ylöspäin suuntautuva ja jatkuvasti kirkastuva väylä, joka johtaa meidät Jumalan suunnittelemaan elämään Kristuksessa ja lopulta iankaikkiseen pelastukseen.3) 

 

Sivuston nimi Kasvu-uralle juontuu apostoli Pietarin käyttä-mästä ilmaisusta "kasvaminen pelastukseen"4), mikä käytän-nössä merkitsee etenemistä Jeesuksen valmistamalla ja sa-nan viitoittamallaa) pelastuksen tiellä.     

 

Olet tervetullut etsimään ja löytämään alkupää Elä-män tielle ja vaeltamaan sitä pitkin korkeaan pää-määrään asti! 

 

Kun kuningas Daavid etsi aikoinaan omaa tietään Jumalan yhteydessä, hän rukoili näin:

"Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi".

Vähän myöhemmin hän sai Jumalalta vastauksen:

"Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa".5)

 

Tämän suurenmoisen tien Jumala haluaa neuvoa kaikille et-sijöille - myös meille! Jos olet valmis matkalle ja haluat edetä "kartan" mukaan, aloita tästä.