Tervetuloa uudistumisen tielle!

 

                             

Luonto ympärillämme kurottautuu valoa kohti. Auringon säteily on elollisen luonnon fyysisen kasvun edellytys: Kasvit elävät auringon­valosta, eläimet ja ihmiset taas kas-veista. Samalla Auringon lämpö haihduttaa merivettä pil-viksi ja sateiksi, jotka kastelevat maanpinnan kasvami-selle otolliseksi.

  

Fyysisen varttumisen ohella ihmiselle on ominaista hen-kinen kasvaminen. Ymmärtäminen ja päättely, tietojen ja taitojen oppiminen, tunteet, kyky kokea elämyksiä, taiteellisuus ja luovuus ovat esimerkkejä meille annetuista mahdollisuuksista henkisen uudistumisen harjoittamiseen. Luonnollisesti terveen mielen valo on edellytys kasvami-selle henkisesti.

 

Fyysisen ja henkisen kypsymisen lisäksi olemme luodut kantamaan hedelmää myös hengellisesti. Nyt auki oleva sivusto haluaa opastaa Sinua pääsemään sisimmän olemuksesi, henkesi, uudistumisen tielle ja etenemään siinä. Hengellisen elämän syntyminen ja kehittyminen tarvitsee myös valoa, jota oma ymmärryksemme tai tah-donvoimamme eivät kuitenkaan voi tuottaa. Valon on tultava ulkopuoleltamme. Hengellisen elämän Aurinko, synnyttäjä ja ylläpitäjä, kaiken valon ja voiman lähde, on Jeesus, Jumalan Poika. Hän on Jumalan kirkkauden sä-teily ja maailman valkeus.1) 

 

Jeesus on itse Elämä: Vain Hän kykenee herät-tämään ihmisen hengen eloon ja säilyttämään sen elävänä!

 

Olet varmasti joskus löytänyt luon-nontilaiseen metsään tai lumihankeen painautuneen kapean polun. Joku on kerran avannut sen, taivaltanut en-simmäisenä sitä pitkin ja päässyt pe-rille. Muut ovat sitten seuranneet hä-nen jälkiään. Hengellinen kasvami-nen, josta tämä sivusto kertoo, ete-nee samoin kaitaa polkua seuraten. Jeesus on sen meille edeltä kulkijana raivannut jo noin 2000 vuotta sitten. Hän on itse myös portti tuolle polul-le.2) Kapeudestaan huolimatta tarkastelumme kohteena oleva hengen ja mielen uudistumisen tie on suora, ylöspäin suuntautuva ja jatkuvasti kirkastuva väylä. Se johtaa meidät Jumalan suunnittelemaan elämään Kris-tuksessa ja lopulta iankaikkiseen pelastukseen.3) 

 

Sivuston nimi Kasvu-uralle juontuu apostoli Pietarin käyt-tämästä ilmaisusta "kasvaminen pelastukseen"4), mikä käytännössä merkitsee etenemistä Jeesuksen valmista-malla ja sanan viitoittamallaa) pelastuksen tiellä.     

 

Olet tervetullut etsimään ja löytämään alkupää Elä-män tielle ja vaeltamaan sitä pitkin korkeaan pää-määrään asti! 

 

Kun kuningas Daavid etsi aikoinaan omaa tietään Jumalan yhteydessä, hän rukoili näin:

"Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi".

Vähän myöhemmin hän sai Jumalalta vastauksen:

"Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa".5)

 

Tämän suurenmoisen tien Jumala haluaa neuvoa kaikille etsijöille - myös meille! Jos olet valmis matkalle ja haluat edetä "kartan" mukaan, aloita tästä.